radani

radani

Regisztráció:
2017-02-01 07:57
Hozzászólások száma:
505
Utolsó hozzászólás:
2018-06-10 11:19
Pontok:
Tapasztalati: 2
Aktivitási: 4
Népszerűségi: 5

felfüggesztés(ek):

Moderáció:
Felfüggesztés a teljes fórumból - 2018-04-15 08:22-ig
A moderátor indoklása:
személyeskedés

Legkedveltebb témái:

utolsó 20 hozzászólása

Dátum
2018-06-10 11:19:38
mutat
OPUS Global Nyrt. #138263
Szépen berajzoltad hogy a választás miatt van itt.
Azt elfelejtetted hogy a választás elött azért esett mert közeledett a választás. Év első heteiben 700 körül volt, ahogy jött áprilisi 8 úgy esett lefelé, illetve közvetlenül elötte már korrigált vissza 700 felé.
2018-06-10 08:01:33
mutat
OPUS Global Nyrt. #138255
HírHamisítás. Az új idióta szokás szerint átírta a pf hír szövegét es azt másolta be. Végre keményen fellépnek ellene. le kellene szokni erről az ökörségről rothadt unalmas volt már ezeket olvasni
2018-06-08 17:57:32
mutat
OPUS Global Nyrt. #138183
ott kapcsolódott a téma
a linked
2018-06-08 17:50:23
mutat
OPUS Global Nyrt. #138181
szerintem a május 25i záróárat kell nézni, vagy nagyságrendileg azt.
kb. 700ft/db áron , így kb 1900ftot számoltak a részvényekért, gondolom a felette lévő rész meg "kp."
2018-06-08 17:44:09
mutat
OPUS Global Nyrt. #138179
  • A Konzum csoporthoz tartozó Konzum PE Magántőkealap a 4iG-ben történő részesedésszerzésért ellenértékként a tulajdonában lévő Opus-részvényekkel fizetett.
  • Az alapnál lévő Opus-részvények száma 65 060 248 darabról 63 908 160 darabra csökkent, a tulajdoni hányad 20 százalékról 19,65 százalékra esett.
  • Az 1 152 088 darab Opus-részvény értéke a június 6-i 727 forintos záróárfolyammal kalkulálva közel 838 millió forint

2018-06-08 17:35:31
mutat
OPUS Global Nyrt. #138176
egyáltalán nem volt gáz. külföldön is átvilágítanak cégeket, amik a két bef.holdingot érinthetik. gyanítom frissen vett cseh távközlési cég az egyik. :)
2018-06-08 07:33:27
mutat
OPUS Global Nyrt. #137735
Nem hinném hogy meglépnék az egyesülést. Eléggé macerás
Részvénytársaságok egyesülésére vonatkozó különös szabályok23. § A részvénytársaságok egyesülésére az ezen alcímben foglalt eltérésekkel a jogi személyek egyesülésének közös szabályait kell alkalmazni.24. § (1) Részvénytársaságok egyesülése esetén az egyesülési szerződésben - a 14. § (1) bekezdésében foglaltakon túl - meg kell határozni:a) az egyesülő részvénytársaságok részvényeinek cserearányát és a beolvadó részvénytársaság részvényesei számára az alaptőkén felüli vagyon terhére juttatható kiegészítő készpénzfizetés mértékét, amely nem lehet több, mint a részvényesek számára a vagyonhányaduk alapján juttatott részvények névértékének tíz százaléka;b) az átvevő társaság részvényeinek az egyesülés lebonyolításával összefüggésben szükséges átruházására vonatkozó szabályokat;c) azt az időpontot, amelytől fogva a részvények az adózott eredményből való részesedésre jogosítanak;d) azt az időpontot, amelytől fogva a beolvadó részvénytársaság jogügyletei számviteli szempontból az átvevő társaság jogügyleteinek minősülnek;e) azokat a jogokat, amelyeket a jogutód társaság a különleges jogokkal felruházott részvényeseknek vagy más értékpapír-tulajdonosoknak biztosít, illetve az ezekkel kapcsolatos intézkedési javaslatokat;f) azokat az esetleges előnyöket, amelyeket az egyesülő részvénytársaságok az eljáró könyvvizsgálónak, az igazgatóságnak, a vezető állású munkavállalóknak és a felügyelőbizottság tagjainak nyújtanak.(2) Mindegyik egyesülő részvénytársaság ügyvezetése az egyesülési szerződés elkészítésével egyidejűleg írásbeli beszámolót készít, amelyben a jogi és a gazdasági szempontok ismertetésével megindokolják az egyesülés szükségességét, valamint a részvények cserearányát. Ha az értékelésnek különös nehézségei voltak, ezeket is ismertetni kell. A részvényesek számára megismerhető iratokról a részvényes kérésére, a részvénytársaság költségére teljes vagy kivonatos másolatot kell készíteni.(3) Az ügyvezetés köteles tájékoztatni a közgyűlést arról, ha az egyesülési terv elkészítése és közgyűlési elfogadásának időpontja között a társaság vagyonában jelentős változás állt be. Az ügyvezetés köteles továbbá az egyesülésben részt vevő valamennyi társaság ügyvezetését is tájékoztatni a közgyűlések megfelelő tájékoztatása céljából.(4) A vagyonmérleg-tervezeteket ellenőrző könyvvizsgálónak nyilatkoznia kell, hogy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott cserearányt a részvénytársaság milyen módszerekkel határozta meg, ezek a módszerek megfelelőek voltak-e és külön-külön milyen értéket eredményeztek, továbbá álláspontja szerint a cserearány megfelelő-e. Állást kell foglalnia arról is, hogy a választott módszer mennyiben befolyásolta a kapott értéket. Ha az értékelésnek különös nehézségei voltak, ezeket is ismertetni kell.(5) A könyvvizsgálónak a jelentésében nyilatkoznia kell az egyesülési szerződés tervezetében és a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójában foglaltak megalapozottságáról. A jelentésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó állásfoglalást is, hogy a tervezett egyesülés veszélyezteti-e a részvénytársaságokkal szembeni hitelezői követelések kielégítését.(6) Nincs szükség a (2) bekezdés szerinti beszámolóra, illetve a (3) bekezdés szerinti tájékoztatásra, ha az egyesülő részvénytársaságok valamennyi részvényese és szavazati jogot biztosító értékpapírjainak tulajdonosai egyhangú határozattal így határoznak.(7) Ha több részvényfajta, illetve részvényosztály létezik, az egyesülést kimondó határozat meghozatala során a közgyűlési határozathoz való hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.25. § (1) Az egyesüléssel érintett részvénytársaságok harminc nappal az egyesülési szerződés elfogadásáról döntő közgyűlés napja előtt kötelesek az egyesülési tervet, de különösen az egyesülési szerződés tervezetét, az egyesülő részvénytársaságok vezető tisztségviselői által készített írásbeli beszámolót, valamint a könyvvizsgáló álláspontját tartalmazó jelentést benyújtani az egyesülő részvénytársaságok cégjegyzékét vezető cégbírósághoz.(2) Az egyesüléssel érintett részvénytársaságok kötelesek biztosítani, hogy minden részvényes legalább az egyesülésről döntő második közgyűlést megelőző harminc nappal a részvénytársaság székhelyén megismerhesse az egyesülési terv mellett az egyesülő társaságok utolsó három évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóinak tartalmát, az ügyvezetés írásbeli beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést is.(3) A részvényes kérésére a részvényesek számára megismerhető iratok egészéről vagy a részvényes által meghatározott egyes iratokról a részvénytársaság költségére másolatot kell készíteni. Ha a részvényes az iratok elektronikus úton történő megküldését kéri vagy az iratok elektronikus úton történő megküldéséhez hozzájárul, az iratokat részére az általa megadott elektronikus címre kell megküldeni.(4) A részvénytársaság mentesül az (1)-(3) bekezdésben foglalt kötelezettség alól, ha az egyesülési szerződés elfogadásáról döntő közgyűlés napja előtt legalább harminc nappal és legalább a közgyűlés lezárásáig tartó időszak alatt a részvénytársaság saját honlapján biztosítja a dokumentumok ingyenes megismerhetőségét vagy - az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség tekintetében - a dokumentumokat a Cégközlönyben való közzététel útján hozza nyilvánosságra. A részvénytársaság ebben az esetben köteles biztosítani, hogy a (2) bekezdés szerinti iratok a honlapról letölthetőek és kinyomtathatóak legyenek, továbbá a részvénytársaság ebben az esetben is köteles székhelyén biztosítani az iratokba való betekintés lehetőségét.26. § (1) A 15. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a beolvadó részvénytársaság tulajdonában lévőnek kell tekinteni a beolvadó részvénytársaság azon részvényét is, amellyel olyan személy rendelkezik, aki saját nevében, de a beolvadó részvénytársaság javára jár el, vagy aki a beolvadó részvénytársaság felett a Ptk. szerinti befolyást gyakorol.(2) A 15. § (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában az átvevő részvénytársaság tulajdonában lévőnek kell tekinteni a beolvadó részvénytársaság azon részvényét is, amellyel olyan személy rendelkezik, aki saját nevében, de az átvevő részvénytársaság javára jár el, vagy aki az átvevő részvénytársaság felett a Ptk. szerinti befolyást gyakorol.(3) A 15. § (3) bekezdése esetében az (1) bekezdést megfelelően alkalmazni kell.(4) A 15. § alkalmazásában a részesedés értéke alatt a részvény névértékét kell érteni.27. § (1) Az egyesülési szerződés érvénytelenségének megállapítása nem érinti azon kötelezettségek fennállását, amelyek az érvénytelenség megállapításáig keletkeztek. Az egyesülő társaságok és az egyesüléssel létrejött jogutód társaság a kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni.(2) Az egyesülő társaságok kötvénytulajdonosai is élhetnek a 10. § szerinti jogokkal, kivéve, ha az egyesüléshez egyenként hozzájárultak.
2018-06-08 07:19:59
mutat
OPUS Global Nyrt. #137733
Mielőtt dráma lesz a takinfo 4igbe helyezéséből.
Tegyük azt is hozzá, hogy 2 milliárddal több bevétel volt 2017ben, es a -500 millió eredményböl lett tavaly 185 millió nyereség.
Ennyit dobott ml.
2018-06-08 07:10:52
mutat
OPUS Global Nyrt. #137732
https://index.hu/gazdasag/2017/07/24/meszaros_lorinc_lesz_a_takarekok_informatikai_szolgaltatoja/?token=fc2125d90d31282cb0403edf591d9ad9
Az ügylet lezárása után a Takarékinfó Zrt. tulajdonosi megoszlása így fog kinézni: Opimus Group Nyrt. (24,87 százalék), Status Capital Zrt. (24,7 százalék), Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (20 százalék), Takarékbank (13,91 százalék), FHB Invest Kft. (13,91 százalék), AB Banksoft Plus Kft. (2,61 százalék).
Tavalyi bevétel 7.7 milliárd ft
Nyereség: 185 millió ft
2018-06-07 18:09:48
mutat
OPUS Global Nyrt. #137583
takinfó eddig is csak alig 25%ban volt opié
http://kepfeltolto.eu/image/iU8yF
2018-06-06 12:45:04
mutat
OPUS Global Nyrt. #136502
" Egyébként a pakliban benne van az is hogy rossz hír jön, lehet a hír negatív is, nem csak pozitív, de azért erre a másodikra kisebb esélyt látok ilyen pálya mellett."
ezt gondold újra :)
ezek szerint negatív hírt vársz :)
2018-06-05 16:02:14
mutat
OPUS Global Nyrt. #136058
Te ott is dolgozol, vagy csak azon településen élsz, ahol a kall is van? 
2018-05-26 20:47:23
mutat
OPUS Global Nyrt. #133852
http://e-beszamolo.im.gov.hu/
Itt meg tudod nézni, kint van a friss
2018-05-17 06:36:51
mutat
OPUS Global Nyrt. #132505
"Opus is napi alj elobb 718on. Mekkora tomeg lett megint kitomve. Kene megint egy csilliardos hir, hogy tovabb lehessen tomni holnap is. Mert nagyon jo jesz az tuti, ahogy a valasztasokat vartak, hogy nagyon jo lesz. Mar minden nagyon jo. Dd arfolyam ugyanott. Vajon miert?! :)Jatek es muzsika 10percben, mert utana utana bezar a bazar. Azaz a tozsde"
2018-05-16 12:37:31
mutat
OPUS Global Nyrt. #132276

igazi gyöngyszem tőle a konzum jelentés értelmezése: 
"Visszamentem elolvasni, hogy is van ez?!Utána folytatódik "Az Igazgatóság indítványozza a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2017. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának - HUF 66.400.176.000,- eszközök/tőke és források összesen adattal - HUF 40.847.907.000,- saját tőkével - HUF 19.649.696.000-, összes átfogó adózás utáni eredménnyel történő elfogadását a Közgyűlésnek." Most akkor mi az eredmény? "
2018-05-16 12:22:19
mutat
SET Nyrt #7777
kezdődik az adok-veszek
2018-05-16 12:01:45
mutat
OPUS Global Nyrt. #132257
chartmester szerint megy a tömés 722nél :)
2018-05-15 19:14:31
mutat
OPUS Global Nyrt. #132030
Ugyan. Egy családnak van pár  millió dbja, aki nem mészárosékhoz tartozik közvetlenül, más magánszemélynek nincs milliós dbszáma.

friss hírek

AZ OLDAL TETEJÉRE