grenyi

Regisztráció: 2006-07-27 09:04

Hozzászólások száma: 50

Utolsó hozzászólás: 2013-10-31 16:33


Tapasztalat: 4
Aktivitás: 3
Népszerűség: 1


utolsó 20 hozzászólás

HUN Mining az aranybánya? 2013. 10. 31. 16:33


Dr. Rényi Gábor a tárgybeni ügyben az alábbi szőveg szószerinti a közgyülés jegyzőkönyvébe való beemeléséhez ragaszkodott:
A társaság több mint egy éve, anélkül, hogy fő hitelezőivel legalább megállapodást kötött volna az átütemezésről, fizetésképtelen, ezért minden döntés, amit az igazgatótanács meghozott 2012 január 1-től és amely növelte a társaság pénzügyi kitettségét szerintem a csődtörvény megfelelő szakasza szerint az igazgatótanács tagjainak esetleges felelősségét is felveti és miután az én érdekkörömbe tartozó vállalatok kezében avalizált és a felszólitás ellenére a HUN Mining által ki nem egyenlitett váltótartozások állnak fel, melyeket még tartozáselismerésekkel is megerősitett az Igazgatótanács több alkalommal, a felszámolás elkerülhetetlennek látszik és bármely pillanatban az első fokú, a felszámolást első fokon már elrendelő határozat jogerőssé válhat. Minden féle kifogás, amelyről Varga István tájékoztatta a részvényeseket az én beszámolóm során, nem elbirálható a felszámolási eljárásban, amely nem peres eljárás, ezért a menedzsmentnek különleges felelőssége van ebben az ügyben. A váltóval való fizetést, végleges fizetésnek minősiteni egyszerű badarság, ha a váltó nem volt behajtható, arra való hivatkozás, hogy a társaság által cégeimre forgatmányozott, Genesis Capital Management Ltd.) által kiállított, saját váltók akarathibában szenvednek, figyelemmel arra, hogy azok forgatmányozásakor a HUN Mining társaság akkori vezetője tévedésben volt, azaz nem tudott arról, hogy a forgatmányozással a HUN Mining is egyetemleges adóssá válik, nem megalapozott. A Polgári Törvénykönyv alapján a szerződéses nyilatkozat megtámadható, ha a fél „a szerződés megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, és ezt a tévedést a másik fél okozta vagy felismerhette.” Akarathibáról csak abban az esetben beszélhetünk, ha a nyilatkozat nem fedi a nyilatkozó tényleges akaratát, jelen esetben ilyenről nem beszélhetünk, ugyanis tudomásom szerint a vezérigazgató teljes mértékben tisztában volt nyilatkozata tartalmával és annak jogkövetkezményeivel. A vezérigazgatóként eljáró személynek kellő gondossággal kellett eljárnia nyilatkozatai megtétele során, mindez egyben azt is jelenti, hogy az általában elvárható módon ismernie kellett a saját nyilatkozatával kapcsolatos tényeket. A váltójogi szabályok szerint „a váltóbirtokos megtérítési igényt érvényesíthet a váltóátruházók, a kibocsátó és a többi kötelezett ellen az esedékességkor, ha a fizetés nem történt meg.” „A váltó kibocsátói, elfogadói, átruházói és kezesei a váltóbirtokos iránt egyetemlegesen kötelezettek,” míg “a váltóbirtokos jogosult a váltókötelezettekkel szemben akár egyenként, akár együttesen fellépni anélkül, hogy figyelembe kellene vennie kötelezettségvállalásuk sorrendjét.” A váltókötelezettek egyetemleges felelőssége tehát sajátos váltójogi fogalom, nem értelmezhető kizárólag a polgári jog szabályai szerint, éppen ezért annak speciális jellegére tekintettel egy nyilvánosan működő részvénytársaság vezérigazgatójától joggal várható el, hogy tisztában legyen a saját váltó mibenlétével és a váltóátruházás jogkövetkezményeivel, kiváltképp abban az esetben, ha gyakorta találkozik vele tevékenysége során. A HUN MIning korábbi igazgatótanácsi ülésein - annak tagjaként - többször szóban és írásban is hangoztattam, illetve kifogásoltam, hogy a társaság 200.000.000 HUF-ot meghaladó mértékben vállalt hasonló kötelezettséget a Servertech Inc. irányába, amelyre minden alkalommal azt a választ kaptam, hogy a saját váltók egyenként nem haladják meg a hivatkozott keretösszeget, így a váltóátruházás joga kizárólag a vezérigazgató kompetenciájába tartozik. Az igazgatótanácsi üléseken elhangzottakra figyelemmel személy szerint kifejezetten visszautasítom azon kijelentését Varga István úrnak, miszerint tudatosan megtévesztettem volna a „váltó ügyekben gyakorlattal nem rendelkező” vezérigazgatót. Megjegyzem, hogy társaságaim váltókövetelésének érvényesítése érdekében nem először küldött a HUN Mining részére fizetési felszólítást, tehát a tartozás fennáll és a felszámolás elkerülhetetlen, ha a társaság nem hajlandó hitelezőivel a kölcsönös előnyök alapján kiegyezni.
HUN Mining az aranybánya? 2013. 10. 31. 16:31


Dr. Rényi Gábor a tárgybeni ügyben az alábbi szőveg szószerinti a közgyülés jegyzőkönyvébe való beemeléséhez ragaszkodott:
Fekete szöveggel az eredeti dokumentum szerepel, piros kiemelés a részvényesi képviselő megjegyzése.

Rendkívüli közlemény
A HUN MINING Nyrt. Igazgató Tanácsa tájékoztatja a részvényeseit és a befektetőit, hogy az Egészség Forrás Alapítvány / 1092 Budapest Ráday út 37 III/1 / megkeresésére korábban kijelölt dr. Rényi Gábor kizárólagos alapítói jogait visszavonja és helyette Tóth László IT tagot, az Audit Bizottság elnökét delegálja.
RG:”Soha ilyen kijelölés nem volt és soha nem is képviseltem a HUN Mining-ot 2010. augusztus 1-étől kezdve az Egészség Forrás Alapítvány / 1092 Budapest Ráday út 37 III/1 / ügyében. Ez egy egyszerű hazugság, csak az én személyes lejáratásomra szolgál, ezt az állítást semmilyen dokumentum nem támasztja alá.”
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy dr. Rényi Gábor 2011. 07. 24-től NEM tagja az Igazgató Tanácsának, mivel IT tagságának a visszahívásának közzé tétele és a közgyűlés megtartása előtt önként lemondott tisztségéről.
RG:”Sem az emlitett tény, sem az időpont nem igaz, mert 2012. február 22-én mondtam le, amelyről a Társaság rendkívüli közleményt jelentetett meg.”
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy dr. Rényi Gábor sem a HUN MINING Nyrt.-ét, sem a leányvállalatait, sem az ALAPÍTVÁNYAIT:
- LSI Informatikai Alapítványát,
- Egészségforrás Alapítványt a továbbiakban NEM képviselheti!
RG:”Az LSI Alapítvány tekintetében érvényes írásbeli megbízással rendelkezem, amely akkor hatályos lesz harmadik személyek felé, ha azt a az LSI alapitvány alapitóokiratába bejegyzik, de a HUN Mining és Rényi Gábor között létrejött megállapodás őt erre kötelezi és ezért minden egyéb jognyilatkozat arra vonatkozóan, hogy én nem képviselhetem a HUN Miningot az LSI Alapitvány ügyeiben a megállapodással ellentétes. A HUN Miningnak az érvényes megállapodás felmondását kell kezdeményezni, amit én nem fogadtam el, ezért azt csak a biróság jogerős itéletével bonthatja fel, ha arra alapos indokot talál.
Az Egészségforrás Alapítvány, amely rákos betegek mentális kezelésével foglakozik, s amelyet részben az én kezdeményezésemre hozott létre annak idején a Novotrade Rt. kérte, hogy a vezetésében szükségessé vált személyi és adminisztratív változásokat hagyja jóvá az egyik alapitóként a HUN Mining, s mely kérésre már azok után került sor, hogy én már nem is voltam az Igazgatótanács tagja, de a HUN Mining igazgatótanácsa minden racionális érv ellenére is csak a személyemmel kapcsolatos ellenszenvből nem volt hajlandó aláirni a változtatásra vonatkozó okiratokat, holott Varga István vezérigazgató irásban igéretet tett ennek a méltalan helyzetnek a befejezésére, de erre nem került sor és ezzel mind a mai napig elleheteleniti az Alapitvány müködését. Soha felhatalmazás nélkül a HUN Miningot vagy előző nevein ismert cég nevében nem képviseltem, úgyhogy ilyen értelmű eltiltásuk csak a személyes lejáratásomat kivánja szolgálni, de a valósághoz semmi köze nincs.”

A HUN MINING Nyrt. IT elhatárolódik, minden a dr. Rényi Gáborral összefüggésbe hozható ügytől, mivel nem tagja az Igazgatóságnak!
RG:”No comment. Az ilyen tipusú nyilatkozat nem hiszem, hogy egy tőzsdei társaság rendkivűli tájékoztatójába valóak.”
Budapest 2013- 01- 30
HUN MINING Nyrt.
HUN Mining az aranybánya? 2013. 10. 31. 16:29


Dr. Rényi Gábor a tárgybani ügyben az alábbi szőveg szószerinti a közgyülés jegyzőkönyvébe való beemeléséhez ragaszkodott:
Az eredeti dokumentumokat nem idézzük, az alábbiakban szerepel a két tájékoztatóval kapcsolatosan a részvényesi képviselő felolvasott megjegyzése.
A HUN MIning Nyrt. 2013. január 25-i és február 1-i Rendkívüli közleményeiben megfogalmazottakkal kapcsolatos ellenvélemény

1. A közleményekben foglalt állításokkal ellentétben a HUN MIning Igazgatótanácsa már 2010 óta ismerte a tényt, hogy a Novotrade Rt. alapítója volt az LSI Informatikai Oktatóközpont Alapítványnak és az Egészségforrás Alapítványnak.
2. Az Igazgatótanács több tagja ismerte a 2010. november 25-én, az LSI alapítói által hozott döntést, amely a jelenlegi kuratórium visszahívását és új kuratórium kinevezését kívánta elérni. Erre a döntésre azért került sor, mert az Alapítvány egy volt dolgozója, személyes érdeksérelmet feltételezve azt állitotta az alapitóknak, hogy az Alapítvány jelentős vagyonvesztést szenvedett el és tevékenysége ellentétes a racionális gazdálkodás igényeivel. Ezt az alapítói határozatot a Genesis Minig Nyrt. képviseletében a Társaság vezérigazgatójának és az Igazgatótanács alelnökeinek hozzájárulásával Kunovits Jenő vezérigazgató-helyettes és Rényi Gábor Igazgatótanácsi tag írták alá. Az alapítói döntésről a Társaság vezérigazgatója külön is tájékoztatást kapott. Miután a Társaság Alapszabálya szerint a Társaságot a vezérigazgató-helyettes önállóan jegyzi, ezért az aláírás jogszerű volt.
3. Az alapitvány kuratóriumának visszahivására csak érdemtelenség miatt van jogi lehetőség és ezért a nevezett határozatot a kuratórium tagjai, miután nem érezték , hogy érdemtelenné váltak, a biróság előtt megtámadták. Erre az Alapítvány egy volt dolgozója és társai , a megtévesztett „alapitókkal egyetemben” feljelentést tettek a kuratóriumi tagok ellen, akik sok éve az alapitványban dolgoztak, többnyire idős, az oktatás, a mikroelektronikai gyártás és fejlesztés, jogi terület és az államigazgatás területén számtalan érdemet szerzett, nagy tapasztalatú szakemberek .
4. 2011. augusztus 10-én az LSI kuratóriumának elnöke levelet írt az alapítóknak, köztük a HUN Mining Nyrt—t képviselő Dr. Rasztovits Zsolt vezérigazgatónak, mellékelve az ügyészségi vizsgálatról szóló megállapításokat és amelyben az ügyészségi vizsgálat megállapításaival összhangban jelezte az alapítóknak, hogy az Alapítvány kuratóriumának 2011. augusztus 11-i ülésén határoz az alapítók részére biztosítandó iratbetekintés mikéntjéről és rendjéről. A Társaság vezérigazgatója Dr. Rasztovits Zsolt 2011. augusztus 23-án a levél ismeretében e-mailben adott felhatalmazást Rényi Gábornak és Kunovits Jenőnek az LSI-vel kapcsolatos ügyek további intézésére.
5. Rényi Gábor és Kunovits Jenő a később tudomásukra jutott információk szerint a 2010. november 25-én tartott alapítói ülésen az Alapítvány egy volt dolgozója részéről számos, lényeges információ elhallgatásra került az alapítvánnyal kapcsolatban, ezért véleményük szerint az akkor hozott alapítói határozat végrehajtása károsan befolyásolta volna az Alapítvány további működését. Ezért 2011. szeptember 16-án az Alapítvány Kuratóriuma megbizásából készitett nyilatkozatban visszavonták a 2010. november 25-i alapítói határozathoz tett hozzájárulásukat. Az aláírt nyilatkozatot a Rendkívüli tájékoztatásban foglaltakkal ellentétben nem Kunovits Jenő, hanem az Alapitvány Kuratóriuma juttatta el a felügyeleti jogkört gyakorló bírósághoz, mint ahogy azt a szabályos hatósági ügymenet előírja.
6. A Rendkívüli tájékoztatásokban foglaltakkal ellentétben tehát mindkét nyilatkozatot a Társaság nevében Kunovits Jenő vezérigazgató-helyettes és Rényi Gábor Igazgatótanácsi tag írták alá, és a Társaság Alapszabályában foglalt cégjegyzési jogkör gyakorlásával, amely nem vitatható. Továbbá az sem vitatható, hogy a vezérigazgató-helyettes általi aláírást mindkét esetben megelőzte legalább két Igazgatótanácsi taggal történő egyeztetés illetve az ügyek intézésére vonatkozó írásos vezérigazgatói ( igazgatótanácsi tagi) hozzájárulás.
7. A fentiek alapján a HUN Mining Nyrt. Igazgatótanácsának sajátos utólagos jogértelmezése a neki tetsző határozat aláírását jogszerűnek, míg a neki nem tetsző dokumentum aláírását jogszerűtlennek tekinti, ami nyilvánvalóan nem lehetséges.
8. A 2013. február 1-én nyilvánosságra hozott Rendkívüli Tájékoztatás 5) pontjában foglaltak jogi nonszenszek, mert amellett, hogy semmilyen módon nem is felelnek meg a valóságnak, hiszen önmagában az Alapítvány alapító okiratát ebben az időpontban Dr Rényi Gábor semmilyen módon nem módosíthatta volna egyedül, ugyanakkor kezdeményezéséhez, mely szerint az Alapítvány alapító okiratát kivánta tárgyalások lefolytatásával a még egyetlen a Legfőbb ügyészség álláspontja szerint még alapitónak minősülő jogi személlyel egyeztetni, ehez minden jogi felhatalmazással birt, melyet a HUN Mining Nyrt igazgatótanácsának két tagja ( dr. Weinzierl Tamás és dr. Salem Nehme Georges urak) irt alá 2012. február 13-án teljes bizonyitó erejű okiratban.

HUN Mining az aranybánya? 2013. 10. 31. 16:28
18/2013 (IV.30.) határozatot megelőző szóbeli tájékoztató helyes szövege.

Dr. Rényi Gábor a tárgybeni ügyben az alábbi szőveg szószerinti a közgyülés jegyzőkönyvébe való beemeléséhez ragaszkodott:
Fekete szöveggel az eredeti dokumentum szerepel, piros kiemelés a részvényesi képviselő megjegyzése.

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY
A HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa tájékoztatja a társaság részvényeseit és mindenkit, akit a Társaság ügyei érdekelnek, hogy Varga István vezérigazgatói kinevezését követően külső szakértők bevonásával átfogó vizsgálatokat kezdeményezett. A vizsgálatok kezdeményezésére az Igazgatótanács 2012 nyara óta folyó belső vizsgálatai adtak alapot, amely szerint a Társaság elmúlt öt évben,különböző nevek alatt és profillal folytatott, tevékenyégében jelentős anomáliákat vélt felfedezni. Az újonnan kinevezett vezérigazgató, - aki a társaság korábbi IT-iben tisztséget is vállalt – a tapasztalt anomáliák mélységi kivizsgálását tartja szükségesnek, annak érdekében, hogy a társaságba befektetni kívánó jelentős üzleti körök számára a társaság helyzetéről alapos, átfogó,a valóságnak mindenben megfelelő képet tudjon adni.

RG:”A társaság Igazgató Tanácsa 2010 őszén megbízta a társaság ügyvédjét Dr. Kiss Gábort, valamit a Dr. Rasztovits Zsolt vezérigazgató által delegált Dr. Lázár Zsigmond és Dr. Jány Attila ügyvédeket, hogy ezeket az ügyeket vizsgálják ki és tegyék meg a megfelelő javaslatokat és intézkedéseket. Az ügyvédek teljes körűen megkapták az összes szerződést, levelezést és egyéb anyagokat, amelyek áttanulmányozása után Dr. Kiss Gábor készített összefoglaló jelentést az Igazgatótanács számára. Ennek eredményeként a Dr. Kiss Gábor 2010. november 10-én felszólító levelet küldött a Genesis Capital Managment Ltd.-nek a fennálló tartozásainak megfizetésére. Később a társaság felkérte az Kimmel és társai Ügyvédi irodát, hogy hasonló feladatokat lássanak el. Az ügyvédek által készített jelentések mind rendelkezésre állnak, de semmilyen érdemi lépést a társaság azóta sem tett, de a társaság egyetlen ügyvédjének a munkadíját nem fizette még eddig ki 2010 augusztusától kezdve, akik egymás után felszámolási eljárásokat kezdeményeztek a társaság ellen (Komáromi és társa Ügyvédi Iroda, dr. Kiss Gábor Ügyvédi iroda, Kimmel és társa ügyvédi iroda).”
A vizsgálatok a társaság gazdálkodásában a 2007. évig nyúlnak vissza és olyan eseményeket dolgoznak fel, amelyek hatása a társaság mai helyzetét egyértelműen és közvetlenül befolyásolják. Sajnálatos módon a vizsgálatok menetét nagyban hátráltatja az a tény, hogy a tárgyidőszak könyvelési anyagait a számviteli szolgáltatásokat akkoriban végző, illetve a tárgyidőszak könyvelési anyagát átvevő társaság, az NTR Office Kft.,: székhely 1130 Budapest Szent István krt.18 (ügyvezető igazgató dr. Rényi Gábor), amely a HUN MINING könyvelését 2011 végéig végezte, azt többszöri felszólítás ellenére sem adta át.
A könyvelő társaság székhelyére az anyagok átvételére kiszállt meghatalmazottaknak két esetben tagadták meg a Hun Mining Nyrt. tulajdonát képező könyvelési anyag átadását. A könyvelési anyag átadását a számviteli szolgáltatásokat korábban ellátott társaság tulajdonosának magánérdekei teljesüléséhez kötötte. Ennek hátteréről a jelen közlés alább még részleteiben foglalkozik.
RG:”Ebben az ügyben a HUN MIning által tett PSZÁF bejelentésre hivatkozva megkereste a PSZÁF a nevezett társaságot, amelyre a Novotrade Rendszerház kft nevében az alábbi tájékoztatást adtam a hatóságnak:
“Hivatkozva 2013. április 18-án kelt, cégünkhöz 2013. április 23-án kelt a HUN MINING Nyrt. 2011. évi könyvelési anyagaival kapcsolatos megkeresésükre, az említett cég 2011. évi könyvelését ténylegesen befejező cégként a következőkről van módunkban tájékoztatni Önöket.
A megkeresésük címzettjeként megjelölt NTR Office Kft. 2011. június 28-án tájékoztatta a HUN MINING Nyrt.-t arról, hogy a könyvelési üzletágának cégünk, a Novotrade Rendszerház kft. által történő átvétele következtében 2011. június hónaptól a szolgáltatást cégünk biztosítja részére, amely tájékoztatást a HUN MINING Nyrt. akkori vezérigazgatója, dr. Rasztovits Zsolt Edgár a tájékoztató levél aláírásával tudomásul vett.
Cégünk a HUN MINING Nyrt. könyvelését 2011. második felében és 2012 február 1-ig ellátta, ugyanakkor a a szerződés a HUN Mining nemfizetése miatt a mi kezdeményezésünkre rendkívüli felmondással megszűnt, majd Varga Imre Viktor vezérigazgató-helyettes kezdeményezésére a cég teljes 2011. évi könyvelési anyaga 2012. február 1-jén részére és a társaságában jelenlévő könyvelő részére "as it is" állapotban átadásra került, melyről az átadás-átvételi dokumentációt mellékelem.
A fent kifejtettek alapján cégünk, mint a könyvelést egy fél éven keresztül végző cég semmilyen, a 2011-es évre vonatkozó pénzügyi-számviteli bizonylatot nem tartott vissza a Hun MINING Nyrt.-től, így a bejelentésükben írtak egyáltalán nem fedik a valóságot, a 2011-et megelőző évek könyvelésével kapcsolatban azt tudom nyilatkozni, hogy azok könyvvizsgálattal lezártak, közgyűlés által jóváhagyottak és azok iratait és az általunk 2006 óta szerződéses alapon bértárolt dokumentáció tömeget cégünk megkísérelte átadni 2012 február 1-én, de azok akkor nem kerültek a HUN Mining által akkor elszállításra. Nyolc hónapi, további jogcím nélküli igénybevétel után a HUN Mining kérte a régi iratok közül kiválogatva a 2008-2009-2010 évek könyvelési anyagát, mely kiadásához az ehhez a munkához szükséges személyzeti költségeink és a tárolás tényéből adódó anyagi követelésünk kielégítését követeltük. Jelenleg, miután az általunk támasztott feltételeknek és a későbbi, kompromisszumos, pénzt egyáltalán nem érintő, méltányos és írásban lefektetett megállapodásoknak a HUN Mining nem tett eleget, cégeink között megszakadt a normális párbeszéd és csak a tényeket minden tekintetben nélkülöző, lejárató és hazug rendkívüli tájékoztató folyamat indult el a cégem, volt munkatársaim és ellenem. A HUN Mining ügyvédje Dr. Szathmáry Géza személyesen meggyőződött arról, hogy állításunk minden tekintetben helytálló és javasolta a megállapodások betartását, amelyet a HUN Mining igazgatótanácsa háta mögött, holott a cég igazgatótanácsi vállalatirányítás alatt működik, Varga István vezérigazgató durván és minősíthetetlenül elutasított, s melynek eredményeképpen az ügyvéd úr megszüntette a céggel megbízási jogviszonyát és jelenleg jogvita van folyamatban arról, hogy az évek óta cégünk által bérelt helységben a HUN Mining iratait ingyen őrizzük, így visszamenőleg 30 évre a munkaügyi adatokat is, és az összes egyéb iratot, s melyeket a bérleti díj ki nem fizetése miatt most nem adunk ki. Ez az iratőrzési szerződés nincs semmilyen összefüggésben a könyvelésre vonatkozó megállapodásokkal, tehát mi nem akadályozzuk a HUN Mining-ot abban, hogy eleget tegyen könyvviteli kötelezettségeinek.
Rendkívül sajnálatosnak tartjuk, hogy a HUN MINING Nyrt. megtévesztő bejelentésével elvonja az Önök figyelmét és kapacitását az érdemi tevékenységtől, tekintettel azonban a HUN MINING Nyrt. általunk is ismert és megtapasztalt fizetésképtelen pénzügyi helyzetére és koncepciótlan, hozzá nem értő vezetésére, ezen nem tudunk csodálkozni.” „
A vezérigazgató által kezdeményezett vizsgálatok megkülönbözetezett figyelmet fordítanak a 2007. évben és az azt követő évek gazdálkodására, tranzakcióira, a tőkeemelések körülményeire, a társaság által a leányvállalatoknak nyújtott, majd azok által külső (nagy részvényesekhez köthető) társaságoknak továbbadott hitelekre és a Társaság (HUN MINING, korábban Genesis Energy) egyéb kintlévőségei vonatkozásában
.Ezzel kapcsolatosan vizsgálat tárgya lesz a társaság érdekében végzett tevékenységek ár-érték arányának felmérése, a gazdálkodás racionális volta a társaság helyzetéhez viszonyítva, továbbá az, hogy hová tűnt a tőkeemelések során a társaság vagyona, tőkéje.
További hangsúlyos vizsgálati elem lesz a társaság életében bekövetkezett változások kivizsgálása a 2009. és 2010. üzleti években. Külön figyelmet érdemel, hogy milyen beszámolók készültek a un. „bányász” befektetők érkezése előtti időszakról, a társaság likviditási helyzetéről, egy már látható, de a befektetők előtt rejtegetett csőd közeli helyzetről. Mélységi vizsgálat alá kerül, hogy milyen körülmények játszottak szerepet az apportos tőkeemelésről való befektetői döntésben, kik milyen minőségben, milyen ígéreteket tettek. Az előtérbe került személyek esetében ki milyen szerepkörben tűnt fel a társaság életében egy azon időben: részvényes, tisztviselő, könyvviteli és egyéb szolgáltató cégek tulajdonosa, tisztviselője, harmadik személyű cégek képviselője, tulajdonosa, aláírási megbízottja –egyszerre és egy időben. A kialakított kapcsolati mátrixban kimutatásra kerül, hogy a társaság érdekeivel szemben, amely érdekében az adott személyek eljárni voltak kötelesek és hivatottak, milyen egyéb érdekeket képviseltek és azokat milyen cselekményekkel érvényesítették a társaság rovására és a többi részvényes érdekei figyelmen kívül hagyásával és ellenében.
RG:”Mindaz, amelyről itt szó van, már a korábban, 2010 őszén a megbízott ügyvédek által készített jelentésekben összefoglalást nyert. Amely az apportos tőkeemelést illeti, és amely további esetlegesen felmerülő ügyeket érinthet, és ezeket tekintve bármilyen módon bizonyíthatóan nem a Társaság érdekében történt eseményekről lenne szó, azokat hitelt érdemlően bizonyítani kellene, de ezekre vonatkozóan kijelenthető, hogy ilyen nem történt. Továbbá az is kijelenthető, hogy az apportos tőkeemelés kapcsán a befektetők lehetőséget kaptak egy teljes due diligence elvégzésére és minden olyan információt, amelyet a szindikátusi szerződés megkötése előtt a Társaságtól kértek, megkaptak.”
Fontos momentum, hogy a 2010. július cégéi működő igazgatótanács milyen intézkedéseket hozott és azok mennyire szolgálták a társaság és az összes részvényes érdekeit, továbbá az, hogy a leköszönő IT milyen állapotban hagyta hátra a társaságot, arról hogyan számolt be, milyen jelentéseket adott. Az sem elhanyagolandó, hogy az átvétel milyen körülmények között zajlott, az új „bányász” IT milyen intézkedéseket hozott és, hogy milyen vizsgálatokat indította társaság állapotának felderítésére. Ezek elégtelen volta milyen következményekkel járt. A kivizsgálás tárgya, hogy milyen körülmények befolyásolták az első „bányász” IT cselekvőképtelenségét, ki, milyen információkkal látta el az igazgatótanács tagjait, hogyan irányították az IT tagjainak és a vezérigazgatón figyelmét, milyen összefüggések voltak az egyes események bekövetkezése között. A vizsgálat figyelmet fordít arra, hogy a tisztviselők milyen tevékenységet végeztek, „szakértő” véleményükkel hogyan befolyásolták az IT döntéseit és cselekvő vagy nem cselekvő tevékenyégét, illetve hogyan nyugtatták meg az IT abban, hogy „nincs mit mást tenni, csak várni, amíg az apportos tőkeemelés kapcsán beállt nyilvános ajánlatételi kötelezettség fedezete a szerződött partner részéről meg nem érkezik”.
Az is fontos körülmény, hogy az IT-t hogyan vezette félre a számos, sikereket bemutató helyzetjelentés és azokat ki adta.
Érdekes momentum, az un. SOLAR leányvállalatok értékesítése. Kivizsgálásra kerül, hogy mikor született erről döntés, annak milyen feltételei voltak, a bányász befektetők megérkezésekor ezek a feltételek hogyan változtak, kik voltak a döntések hozói, illetve a döntéseket befolyásoló egyéb személyek és, hogy ezek milyen egyéb érdekeket képviseltek. A vizsgálat tárgya az ügylettel kapcsolatos tájékoztatás és információáramlás. Ki adott információt és ki az, aki információkat visszatartott és ezzel lényegesen befolyásolták a döntéshozók munkáját és figyelmüket elterelték. Kimutatásra kerül, hogy az un. SOLAR leányvállalatok értékesítése során, az értékesítési feltételek változtatása és a szerződéses kötelezettségek be nem tartása illetve eltorzított végrehajtása során a társaságot mekkora veszteség, kár érte.
A tényfeltárás eredménye egy összehangolt cselekvéssorozatot tárt fel, amely alapján egyes személyek előre megfontolt, szándékos cselekménye azonosítható, amely arra irányult, hogy megtévessze az új befektetőket, rajtuk kívüli összes befektető és részvényes elől elkendőzze a társaság valós helyzetét. Fontos volt feltérképezni az egyes alkalmazottak és tisztviselők cselekvéseit annak fényében, hogy az előbbiekben említett személyekkel milyen érdekközösségben működtek.
Igen érdekes, a 2010 augusztusától működő Igazgatótanácsok számára csak most ismertté vált tények kerültek felderítésre. Az IT nem tudott arról, hogy a Magyar Postának több mint másfél milliárdos követelése áll fenn a társasággal szemben, annak korábbi tevékenysége kapcsán, amelyet még NOVOTRADE Rt. néven jegyzett. Az akkori fő részvényes és a társaság befolyásos vezetője magán cége perli a Magyar Postát, amely a vele szerződésben állott Novotrade-et perli, amelyet ma HUN MINING-nek hívnak. Ezen követelésekről a HUN MINING Igazgatótanácsa a könyvelésben és a jelentésekben semmilyen tudomást nem szerezhetett, információkat nem kapott. Kiváltképpen arról, hogy a HUN MINING hogyan került összefüggésbe a Magyar Posta követelésével.
RG:”A 2010 augusztusától működő Igazgatótanácsok, ha ilyeneket állítanak, sosem vették a fáradtságot, hogy a társaság honlapján is megjelent nyilvános információkat tanulmányozzák, vagy ha nem értették, akkor akár a társaság dolgozóitól, vagy néven ugyan nem nevezett, de nyilvánvalóan Dr. Rényi Gáborra célozgatva az Igazgatótanácsuk akkori tagjától, alelnökétől minden felvilágosítást megkaphattak volna. Ugyanis a Társaság, eleget téve a törvényi előírásoknak minden ügyben nyilvános közleményt jelentetett meg. A számtalan igazgatótanácsi jegyzőkönyv egyetlen olyan határozatot nem tartalmaz, hogy kötelezte volna a társaság dolgozóit, vagy néven ugyan nem nevezett, de nyilvánvalóan Dr. Rényi Gáborra célozgatva az akkori Igazgatótanácsuk tagját, hogy adjanak valamilyen ügyben felvilágosítást és azt ne tették volna meg. Ilyen határozat nem született és egyébként minden a céget vagy annak múltját érintő kérdésükre, mindig kimerítő és professzionális válaszokat kaptak. Vonatkozik ez különösen a Solar leányvállalatokkal kapcsolatos szerződések és információk átadására, amelyre 2010 őszén a korábban már megnevezett ügyvédekkel szoros együttműködésben került sor, és amelyen részt vett a Társaság részéről Dr, Weinzierl Tamás, az Auditbizottság elnöke is. Ami a Magyar Posta súlytalan levelét illeti, kénytelen vagyok meghazudtolni az igazgató tanács tagjait, mert amikor a nevezett levél a Magyar Postától megérkezett, a társaság jogásza, dr. Kiss Gábor erről kimerítő írásbeli és szóbeli tájékoztatást adott az Igazgatótanácsnak. A társaság éves beszámolói elkészítését és az auditálását megelőzően minden évben a társaság jogtanácsosai jogi levelet küldtek, amelyben minden passzív és aktív perről, továbbá a társaságot esetleg fenyegető jogi következményről tájékoztatást adtak, a társaság vezérigazgatója és a könyvelésért felelős alkalmazottja pedig teljességi nyilatkozatot adott. Ha az Igazgatótanács úgy véli, hogy ezek a személyek valamilyen mulasztást követtek el és ezzel kárt okoztak a társaságnak nyitva áll előttük a jogi elégtétel lehetősége, egyébként ennek az említett levélnek, amelyet a Tisztelt Igazgatótanács, mint súlyos bűnt felemlít, semmilyen jogi relevanciája nincs, amelynek részleteire nem kívánok kitérni.
Itt kivánnám felhini a figyelemet arra a szerződésre, mely a Novotrade Befektetési Nyrt és az Acquisition Pro Ltd cég között született 2006 év augusztus 10-én , s melyet a közgyűlés 2006. november 28-án 12/ 2006 sz. közgyülési határozatával jóvá is hagyott, s amelyben az Acquisition Pro kötelezettséget vállalt arra, hogy a Novotrade Befektetési Nyrt minden a tranzakciót megelőző időből származó jogát és kötelezettségét átveszi és felelősséget vállal minden a Novotrade Befektetési Nyrt-t érő esetleges kárért, amely esetleg érvényesitésre kerülne a cég ellen bármely korábban keletkezett jogügyletből adódóan. Nagyon sajnálatos, hogy a társaság jelenlegi menedzsmentje egyáltalán nincs tudatában a tényeknek és vizsgálodásai minden tényt nélkülöznek.”
Az is kifejezetten érdekes, hogy a HUN MINING vezetősége csak 2012-ben szerzett tudomást arról, hogy a társaság alapítója két alapítványnak /Egészségforrás Alapítvány (székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 37. III. em.1.) és LSI Informatikai Oktatóközpont (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 324.)/is. Ezekről sem kapott az IT semmilyen tájékoztatást a korábbiakban. Nem tudni, hogy az alapítványok milyen céllal kerültek megalapításra, azoknak mi a tevékenysége, milyen gazdasági működési körülmények között működött. Csak az alapításkori befolyásos vezetőfolyamodványakor került napvilágra, hogy a HUN MINING-nek alapítóként köze van ezekhez a szervezetekhez. Az Igazgatótanács határozatot hozott, hogy az alapítvány tevékenyégével megismerkedik és az alapítvány ügyeit a jelenleg működő auditbizottsági elnök hatáskörébe rendeli. Ennek érdekében az IT két tagját kijelölte, hogy az alapítói okiratot megfelelően módosítsa. A módosítás aláírásának napját megelőzően a kezdeményező korábbi tisztviselő egy iratot juttatott el az aláírók részére, amelyben az alapítói jogok gyakorlója tekintetében saját magát nevezte meg. Erre a két tag nem kapott felhatalmazást és az irat aláírását megtagadta.
RG:”Sajnos ez tényszerűen nem igaz, az eredeti, a nevezett igazgatótanácsi tagok által, minden kétséget kizáróan aláirt eredeti okirat az LSI Oktatási Alapítvány és az én birtokomban van, amelyet egyébként teljesen szabályos felhatalmazással, előzetes írásbeli hozzájárulás után a társaság két együtt aláíró Igazgató tanácsi tagja írta alá.”
A későbbiekben a nevezett korábbi befolyásos tisztviselő, aki egyben jelentős részvényes és számos a társaságot szolgáltató társaság tulajdonosa, a jelen vizsgálat lefolytatásában kulcsszerepet vállaló könyvelési szakértő részére a vizsgálat tárgyát képező könyvelési anyagát kizárólag az alapítványi irat, -amely a nevezett korábbi befolyásos személyt helyezi az alapítvány alapítói jogainak gyakorlójává - aláírásnak megtörténte ellenében lett volna hajlandó kiadni.
RG:”„Ez az állítás is teljesen hamis, mert az Egészségforrás alapítvány iratainak aláírását a HUN Mining vezérigazgatója korábban saját maga írásban vállalta, melyről e-mail is van, valamint a társaság saját jogásza is erről feljegyzést készitett a vezérigazgatónak, aki ezt durván elutasitotta, melynek következtében Dr. Szathmáry Géza ügyvéd a tények durva eltitkolása miatt le is mondott a társaság képviseletéről. Mellesleg az iratok semmilyen módon nem arról szóltak, hogy „a nevezett korábbi befolyásos tisztviselő” az alapítvány alapítói jogainak gyakorlójává nevezte volna ki, hanem a kuratórium által javasolt változások átvezetésére irányult. Ennek szövege egyébként előttem nem volt ismeretes, mert ez az ügy nem tartozott rám, az alapitvány, a HUN Mining és az ügyvédek kommunikáltak, én csak elő kivántam segiteni azt, hogy az alapitvány ügyében a megfelelő aláirások elkészüljenek, melyet a HUN Mining vezérigazgatója minden racionalitást nélkülözve, minden értelmes indoklás nélkül megtagadott, csak azért mert ezt az alapitványt 20 évvel ezelőtt én inditottam utjára.”
A könyvelési anyag kiadását megtagadta és a mai napig ezt az állapotot fenntartja.
RG:”Erre vonatkozóan álláspontomat kifejtettem a hasonló tárgyú rendkívüli tájékoztatást kommentáló anyagban és az imént is.”
Az egyes személyek cselekményének súlyát a bizonyítékok rendszerezését követően a szakhatóságok és nyomozati szervek fogják megállapítani, amely szervezetek irányába megtörténtek a bejelentések és a gyanút megalapozó bizonyítékok átadása. A vizsgálatok 2012-01 31.ig lezárulnak, amikor az IT rendkívüli KÖZGYŰLÉST hív össze és tájékoztatja a részvényeseket annak eredményeiről és a meghozandó intézkedésekről.

RG:”Ennek a hazugságáradatnak ékes bizonyítéka, hogy a vizsgálatok, amelyet a felelős IT megígért nem zárultak le a megadott határidőre és az IT nem hívott össze rendkívüli közgyűlést sem és ezért nem tájékoztatta a részvényeseket és a közvéleményt annak eredményeiről és az esetlegesen meghozandó intézkedésekről sem.”
HUN Mining az aranybánya? 2013. 10. 31. 16:23


Dr. Rényi Gábor a tárgybeni ügyben az alábbi szőveg szószerinti a közgyülés jegyzőkönyvébe való beemeléséhez ragaszkodott:
Fekete szöveggel az eredeti dokumentum szerepel, piros kiemelés a részvényesi képviselő megjegyzése, itt a Portfolión RG: idézőjelben

Auditbizottsági jelentés a 2011. üzleti évre vonatkozóan

A HUN MINING Nyrt. Auditbizottsága a 2011. üzleti év vonatkozásában áttekintette a társaság életében bekövetkezett változásokat és eseményeket.
A Társaság 2011 októberétől nem a jogszabályi környezet előírásainak megfelelően működött annak kapcsán, hogy több tisztséget is vállalt igazgatótanácsi tagja is lemondott. A lemondott igazgatótanácsi tagok közül kettő az akkori auditbizottság tagja is volt egyben, akik a lemondásuktól számított 60 napig kötelesek voltak maradni posztjukon. Ez idő alatt szorgalmazták a jogszerű működés helyreállítását, amely kapcsán a Társaság rendkívüli közgyűlést hirdetett meg, amely azonban formai okok miatt többször halasztás szenvedett.

RG:” Dr. Fodor Béla és Dr Weinzierl Tamás 2011. október 4-én lemondott az Audit Bizottságban betöltött tisztségükről. A jogszabályok által előírt 60 nap, ameddig még hivatalban maradtak 2011. december 3-án járt le. Az először 2011. december 9-én 2012. január 13-ra meghirdetett rendkívüli közgyűlés nem adminisztratív, hanem üzleti okokból szenvedett halasztást, az adminisztratív ok nem igaz, ugyanis a Társaság folyamatos tárgyalásokat folytatott a bányászati üzletág értékesítésével kapcsolatban. Miután Salem Georges Nehme lemondott 2012. január 20-án, ekkor csökkent az IT tagjainak száma 5 alá. 2012. január 20-án összehívták a rendkívüli közgyűlést erre való hivatkozással, majd az összehívás szabálytalanságára hivatkozással egy újabb közgyűlési meghívót tettek közzé 2012. január 26-án. Ezután három részvényes is új napirendi pont felvételét kérte és új határozati javaslatokat terjesztett elő. A Közgyűlésen elutasították a PMA Fortuna Consulting AG összes közgyűlési előterjesztését, de a Közgyűlés utasította Társaság menedzsmentjét, hogy értékesítse a Társaság bányászati üzletágát és kezdjen tárgyalásokat a 6G Mobile részvényeseivel. Azaz a halasztás azért történt, mert a PMA Fortuna Consulting AG–val tárgyaltak és folyton követelték a Herald Janssentől tól a fizetést és emiatt folyamatosan elhalasztották a döntést.”

A jelen jelentés készítő auditbizottság a vizsgálatai alapján nem állapított meg olyan történést a Társaság életében, amely az ügyvezetői feladatokat ellátó megmaradt igazgatótanács felelősségkörét meghaladta volna. A „csonka” igazgatótanács határozatot nem hozott.
A megtartott közgyűlés a megmaradt igazgatótanácsot visszahívta és új igazgatótanácsnak szavazott bizalmat. A jelen auditbizottsági jelentést a 2012 februárjától működő igazgatótanács által delegált auditbizottság készítette, amely azonban az alább leírt információkon kívül konkrét könyvelési anyagok tekintetében betekintést nem nyert, a társaság működéséről átfogó képet nem tudott alkotni. Rendelkezésére csak a korábbi, a 2011. üzleti év tekintetében releváns könyvvizsgáló záradékkal ellátott jelentése áll, amelyet a bemutatott anyagok alapján az igazgatótanács nem tudott elfogadni. Mindezek miatt a Társaság átfogó vizsgálatok elvégzésére adott megbízást külső gazdasági és jogi szakértők bevonásával. A gazdasági vizsgálatok elvégezéséhez alapul szolgáló könyvelési anyagot a korábbi szolgáltató többszöri felszólításra sem adta ki, amelyről jegyzőkönyv is készült.

RG:„Nem igaz, mert az első időpontban, közvetlenül a könyvelési szerződés nem fizetés miatti felmondását követően csak az első felszólítás után vették át a 2011 évre vonatkozó teljes könyvelési anyagot 2012. február 1-én, amelyről jegyzőkönyv készült. A korábbi évekre vonatkozó összes többi anyagot, akkor érthetetlen okokból nem vitték el, csak mintegy 8 hónappal később kérték azok átadását.”

Az átkönyvelést a rendelkezésre álló adatok alapján végezte a megbízott szakértő. Ennek hátteréről külön jelentésben számol be.

RG:”Mi volt ebben, hol jelent meg, ki tud róla?”

A társaság életében 2011 ben az alábbi meghatározó jelentőségű történések a következők voltak:
2011. január 1. A társaság adásvételi szerződése a SOLAR leányvállalatok vonatkozásában a vevői teljesítések hiányában meghiúsult. A Társaság felszólította a vevőt adatszolgáltatásra. Ennek kapcsán a GSC (Genesis Solar Corporation, USA) elállt vásárlási szándékától. Ezzel egy időben a Herald Janssen által képviselt GCM (Genesis Capital Management Ltd., St Vincent & the Grenadines) jelezte, hogy megfelelő feltételekkel a vevői pozíciókat átvenné a kérdéses leányvállalatok kapcsán.
A GCM az előző szerződés szerint a GSC teljesítéséig már birtokba vette a leányvállalatokat 2010. augusztusában, így a leányvállalatok felügyeletét,vezetését, ügyvitelét a GCM vevői bejelentkezése idejében már több hónapja gyakorolta a felügyeletet a társaságok felett.
Az elsődleges tárgyalásokat követően a GCM 8 millió EUR vételárat kínált az átvenni kívánt SOLAR leányvállalatokért (GSE, GSH, GSS). A felkínált összeg elfogadása jelentős értékvesztést realizált volna a GENESIS ENERGY (ma HUN MINING) számára, de megteremtette volna a társaság addigi hitelezőinek kifizetési alapját és megfelelő likviditást biztosított volna a társaság új tevékenyégének elindításához.

RG: „Ez komoly csúsztatás, mert a GCM-nek nem volt semmilyen likviditása, hisz a 2010. augusztus 1-én történt átvételtől kezdve minden nap téma volt, hogy a GCM nem fizette ki a szindikátusi szerződésben vállalt azon követeléseket, melyek 2010. augusztus 1- előtt keletkeztek. Tehát az ár kialakitásakor ugyanúgy alacsony volt a fizetési készség, egy nagyon lassan növekvő fizetést vállalt és az, hogy a vételár megnövekedett a tárgyalások során az nem a társaság kárára történt. Azt, hogy a GCM olyan váltót állit ki, amelynek beváltási helye az RBS Coutts Bank volt azt a bányász befektetők szakértője Szabó úr javasolta és annak az volt az értelme, hogy a váltóval fedezett követelésel ők megpróbálták volna a kinntlevőség refinanszirozását, amely nem sikerült.”

A Társaság Dr. Rényi Gábor határozott ellenvéleménye miatt nem fogadta el a kitárgyalt vételárat.

RG”Igen, ez igaz, de egy szavazat nem szavazat, azaz mindenki magáévá tette azt a véleményt, hogy befektetői szempontból egy olyan óriási könyvszerinti veszteség, amelyet ez a vételár javaslat jelentett volna tovább rontotta volna a befektetők bizalmát a társaság iránt. Azt viszont nem lehetett előre látni, hogy Herald Janssen még számlát sem nyitott az RBS Coutts Bankban, ahová a váltók benyújtásra kerültek.”

Dr. Rényi Gábor IT Tag véleményét arra alapozta, hogy a leányvállalatoknak jelentős tartozásai vannak az anyavállalat felé, valamint a GSE birtokolta a VITAL SA apportját 9 millió EUR értékben, amely apportot az előző IT fogadott el ezen az értéken 2010 ben Mindezek miatt a SOLAR leányvállalatok könyvi értéke jelentősen nagyobb volt a felajánlott összegnél. Dr. Rényi Gábor önként vállalta, hogy további tárgyalásokat folyta a vevő képviselőjével, Herald Janssennel. A további tárgyalások nyomán Dr. Rényi Gábor az Igazgatótanács elé tárt egy olyan vételi konstrukciót, amelyben a vételár a leányvállalatokért a vevő halasztott fizetésben 10,5 millió EUR-t fizet, valamint a lányvállalatok birtokában lévő vékonyfilm napelem gyártási know-how-ért kért 4,5 millió EUR-t ad. A kifizetések fedezetéül a lányvállalatok értékében a vevő saját váltókat bocsát ki, valamint GTF befektetési jegyeket tesz letétbe. Továbbá a vevő kikötötte, hogy vételi szándékát abban az esetben tartja fenn, ha korábbi lejárt tatozásai is átütemezésre kerülnek (2,6 millió EUR értékben) szintén saját váltók kibocsájtása ellenében. Az akkori Auditbizottság számára a vezérigazgató tájékoztatása alapján kétséges volt a vevő fizetőképessége.

RG:”Az akkori auditbizottság és a vezérigazagató minadannyian tagjai voltak az igazgatótanácsnak és teljesen tisztában voltak azzal, hogy a GCM fizetésképtelen és csak az általa elmondott üzleti konstrukció sikere esetében fog fizetőképessé válni, amely a 2010. augusztus 1 előtti tartozásának meg nem fizetése is egyértelmüen jelezte, tehát az ügynek ilyen beállítása egyszerűen nem felel meg a valóságnak, azaz hogy ezért a fiaskóért Dr. Rényi Gábor lenne egyáltalán a felelős.”

Továbbá a vezérigazgató számára az is aggályos volt, hogy a korábban a Herald Janssen vezette IT által jóváhagyott adásvétel (amely a GSC számára indokoltatlan kedvezményeket adott ugyanakkor a vevő fizetőképességét nem vizsgálta, ezáltal jelentős veszteségeket volt kénytelen a GEI realizálni) kapcsán a leányvállalatok tulajdonosa az a GCM lesz, aki a leányvállalatoknak is és az anyavállalatnak is jelentős összegekkel tartozott. Ennek kivizsgálást a jelenleg működő Auditbizottság elindította, amely 2011-ben azonban nem zárult le az ügy összetettségének köszönhetően.

RG” Miután Dr. Rasztovits Zsolt vezérigazgató írta alá az összes szerződést, az igazgatótanács a szerződés szövegét és összes feltételeit egyhangú döntésével elfogadta, ezek az utalások arra, hogy a vezérigazgató számára aggályos volt a szerződés megvalósithatósága egyszerüen szerecsenmosdatás, mert az igazgatótanács döntése volt az egész tranzakció.”

Várhatóan a HUN MINING által a társaság új igazgatótanácsának kezdeményezésére 2012 lefolytatandó vizsgálat ennek hátterére is fényt derít.
Más vevő nem lévén és törvényi akadályoztatást nem találván a GEI adásvételi szerződést kötött a leányvállalatok elidegenítése érdekében.
A szerződés teljesítése az első 50 millió forint összegű részlet kifizetésével, valamint a váltók megállapodás szerinti kibocsájtásával és rendben zajlott átadásával elkezdődött.

RG „A váltók átadás-átvételét Dr. Rasztovits Zsolt és Varga István bonyolította.”

Ezt követően a vevő azonban késedelembe esett és haladékot kért, egyben kérte a szerződésből a nem fizetés esetére kikötött „ex tunc” záradék törlését, mindezek ellentételezése érdekében 150 millió forintértékű váltót állított ki. A váltó a lejárat előtt pár nappal kibocsájtásra és átadásra került.

RG”Dr. Rasztovits Zsolt úgy vette át a váltót, már nem volt idő annak szabályos benyújtására a váltón megjelölt fizetési helyre, azaz az RBS Coutts Bankba. Ugyanakkor a cég vezérigazgatója a cég számlavezető bankjánál próbálkozott a váltó leszámítoltatásával, amely további időveszteséget okozott.”

Mivel a váltón megjelölt fizetésihatáridőig kifizetés nem történt, Társaságunk a kifizetési helyként megjelölt banknál kezdeményezte a váltó érvényesítését. Mivel a váltó saját váltó volt, a váltó egyezményben szereplő össze formai elemet ugyan tartalmazta, de avalizálás nélkül mindössze feltétel nélküli adósság elismerésnek tekinthető. A kifizetési helyként megjelölt bank a kibocsájtó által írt elismervényt, magyarázó kísérőlevelet követlek a további ügyintézés elindítására. Ezt követően a váltót kibocsájtó a kifizetést írásban megtagadta. A váltó behajtására Dr. Rényi Gábor tett sikertelen kísérletet, amelynek elhúzódásával akadályozta a váltó peresítési eljárásban történő érvényesítését 2011 júliusa és szeptembere között. Erre a vezérigazgató jogi tanácsadója fel is hívta a figyelmét és egyben felszólította, hogy szolgáltassa vissza a váltót, amelynek a felszólított jelentős késedelemmel tett eleget.

RG”Ezek szerint az audit bizottság ismeri és ismerte a váltókkal kapcsolatos fogalmakat, hiszen a GCM által kibocsátott saját váltó feltétlen fizetési ígérvénynek tekintendő. Az erre vonatkozó szerződés megkötésekor szó sem volt arról, hogy a GCM bank által garantált, azaz avalizált váltót bocsátott volna ki. Ugyanakkor Rényi Gábor az IT felhatalmazásával és saját maga által a társaságnak nyújtott 6000 CHF kölcsönnel megbízott egy svájci ügyvédet a váltó behajtásával kapcsolatban. Minderre azután került sor, hogy Dr. Rasztovits Zsolt vezérigazgató nem a váltón megjelölt határidőben nyújtotta be a váltót a banknál és ezzel egyben megakadályozta a váltó óvatolását és ezzel a kiállító fizetésképtelenségének még időben történő megállapítását. A váltó peresitásére egyáltalán nem is volt jogi lehetőség az óvatolás elmaradása miatt, melyért a felelősség egyértelmüen dr. Rasztovits Zsoltot és Varga Istvánt illeti.”

A váltók behajtására a vezérigazgató számos lépést tett.

RG”Mit tett?”

A 2011. szeptember. 2 án lejárt, még a GEI tulajdonában lévő váltókat a kifizetési helyen óvatoltatta. Ennek gazdasági előnye nem volt, csak költsége, amelyet a Servertech Inc. a társaság akkori fő tulajdonosa biztosított. Az óvatolás intézménye jelentős terhelő bizonyítékként szolgál a továbbiakban a vevő előre megfontolt rosszhiszemű szándékának bizonyítási eljárásában. A tényállás felállítása folyamatban van. Az Auditbizottság vizsgálta a váltók fedezetként történt forgatmányozását továbbá ingó és ingatlan vagyonelemek fedezetként való felhasználását. Mivel közvetlen jogerős felszámolási eljárás nem volt folyamatban a társaság ezeket a pénzügyi instrumentumokat, mint rendelkezésére álló fizetésre, fedezetképzésre alkalmas eszközöket a társaság vagyonának védelmében jogosan használta fel erre a célra.

Az Auditbizottság rendkívül aggályosnak tartotta a 2011. évben a meghirdetett közgyűléseken a részvényesek szavazati jogának megállapítási gyakorlatát. Az alapszabály értelmében a társaság operatív vezetése felel a szavazati jogok megállapításáért.

RG:”Az Audit bizottság nem ismeri a Társaság alapszabályát, amely természetesen erről nem rendelkezik, mert a TpT szerint a szavazati jogok megállapítása az IT hatásköre.”

A társság jogi képviselője által alátámasztott, a társaság általános vezérigazgató helyettese által felállított megkérdőjelezhető eljárás értékelésére a vezérigazgató külső szakértő jogi tanácsadó segítségét vette igénybe. A vezérigazgató a szakvéleményre támaszkodva döntést hozott, amely azonban nem került végrehajtásra. A közgyűlésen az akkori Auditbizottság képviselőjének kellett akut döntést hoznia, amely a közgyűlési határozatok megszavazásában nem okoztak releváns hatást.

RG:”Mindezen állításokkal ellentétben a Társaság általános vezérigazgató-helyettese a PSZÁF állásfoglalását kérte a szavazati jogok megállapításához, és a tulajdonosi megfeleltetés során bekérte a részvényesek végső kedvezményezetti nyilatkozatát a PSZÁF állásfoglalásával összhangban. Miután a nyilatkozatokból megállapítható volt, hogy olyan tulajdonosi körben történtek részvényátruházások, amely a TpT előírásaival ellentétesek, ezért a Társaság ügyvédje erre vonatkozó jogi véleményt készített. Miután az abban foglaltak messze ellentétben voltak a részvényátruházások kedvezményezettjeinek véleményével, ezért a vezérigazgató külső jogi szakvéleményeket is beszerzett, amelyek viszont explicite verbis tartalmazták azt a kikötést, hogy nem tekintetők jogi szakvéleménynek. Ezek után a társaság általános vezérigazgató-helyettese e-mailben jelezte aggályait az IT-nek és javasolta, hogy a szavazati jogokra vonatkozó döntést a jogszabályi előírásoknak megfelelően az IT hozza meg. Ugyanakkor teljesen egyértelmű, hogy a szavazati jogok megállapítására vonatkozóan az operatív menedzsmentnek, beleértve a vezérigazgatót semmilyen utasítási jogköre nem létezik, azaz ilyen utasítást, amely ellentétes a TpT-ben foglaltakkal nem lehet végrehajtani.”


A vezérigazgatónak nem volt alkalma beosztottjainak felmondani, mert a közgyűlést követő munkanapon mindkét vezérigazgató helyettes felmondott. A felmondások kapcsán megállapításra került a vezető beosztású alkalmazottak járandósága. Ezeket a társaság nem vitatja, de likviditási helyzetének köszönhetően kifizetni nem tudta. Mindazonáltal, a nem vitatott járandóság mellett a Társaság folyamatosan vizsgálja korábbi alkalmazottainak munkáját, annak hatását és értékarányosságát, valamint azt, hogy tevékenységüket kizárólag a Társaság érdekében végezték-e. Az eddig kiderített összeférhetetlenségi viszonyok alapján fenn áll a gyanú, hogy a Társaságot jelentős érdeksérelem és közvetlen kár érte. Ennek további kivizsgálása és bizonyítási eljárása külső jogi és gazdasági szakértők bevonásával folyamatban van.

RG:”A vezérigazgatónak azért nem volt alkalma a vezérigazgató-helyetteseknek felmondani, mert jogköre sem volt hozzá. Ugyanis a társaság alapszabálya szerint a vezérigazgató és helyetteseik felett a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja. A vezérigazgató-helyettesek munkaszerződése szerint pedig a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács elnöke gyakorolja. A két volt vezérigazgató-helyettes az jelentés nyilvánosságra kerülés után levélben tiltakozott az őket ért vádak ellen és kérte, hogy ellenvéleményüket a Társaság hozza nyilvánosságra, amely azóta sem történt meg.”

Az Auditbizottság vizsgálta azt az esetet is, amelyben Dr. Rényi Gábor megbízást kapott a társaság közvetlen birtokában lévő váltók behajtására, óvatolására, érvényesítésére. A nevezett váltók rendre 75.000. EUR és 250.000. EUR névértékben összesen 325.000. EUR értékben, elsősorban a társasági dolgozók bérének fedezeteként kerültek behajtási megbízatásba. Erre vonatkozóan az opeatív menedzsment tagjaival szerződés született, hogy a váltók behajtása esetén a befolyt összegből az ő járandóságuk kifizetése élvez előnyt. A nevezett váltók átadásra kerültek Dr. Rényi Gábornak, aki azokat személyesen vitte el az Társaságunk bankjába, a liechtensteini bejegyzésű Valatisbankhoz.

RG:”A társaság általános vezérigazgató-helyettese nyújtotta be a Valartis Banknak behajtásra a 75.000 és a 250.000 Eurós váltókat a Társaság nevében.”

Dr. Rényi Gábor megbízást adott a Valartisbanknak a váltók behajtására, illetve ha ez sikertelen, azok óvatolására. Dr. Rényi Gábor állítása szerint a váltók a bank részére átadásra kerültek.

RG:”Az átadásról szóló átvételi iratokat Rényi Gábor rendelkezésre bocsátotta és a bank sosem tagadta, hogy nem vette át a váltókat.”

A Valartisbankból a későbbiekben Dr. Rényi Gáboron keresztül azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a nevezett váltók a banki ügyintézés során elvesztek. Azok, amelyeket Dr. Rényi Gábor saját vállalkozásai nevében adott be, amelyeket korábban a Dr. Rényi Gábor érdekkörébe tartozó társaságok a Genesis Energy-vel szemben fennálló javarészt 90 napot bőven meghaladó tartozások biztosítékaként kapott fedezetbe, nem tűntek el.

RG:”Ennek sajnos gazdasági előnye nem volt, csak költsége, amelyet a Dr. Rényi Gábor érdekeltségeibe tartozó vállalatok a társaság akkori egyik tulajdonosa biztosított. Az óvatolás intézménye jelentős terhelő bizonyítékként szolgál a továbbiakban a vevő és a váltókat forgatmányzó társaság előre megfontolt rosszhiszemű szándékának bizonyítási eljárásában.”

Azok annak rendje és módja szerint óvatolásra kerültek állítása szerint.

RG: ”Az óvatolt váltókat a forgatmányozott cégek fizetési felszólító levél mellékleteként eljuttatták a Társasághoz.”

Az elveszett váltók gyaníthatóan a Valartisbank hanyag kezelése kapcsán vesztek el. Az okozott kár érvényesítése érekében Dr. Rényi Gábor RG: „(a HUN MiNING felhatalmazásával és aláirt megbizólevéllel, amelynek összes irata a társaság rendelkezésére áll)” szerződtetett egy, az állítása szerint szakértő ügyvédi irodát, RG: „(akit a társaság igazgatótanácsi tagja Kálmán Gábor ajánlott”) amely azonban helytelen RG: „( ez egy vélemény, amit még senki nem bizonyitott be, hogy igy van)” jogi állásfoglalást fogalmazott meg, amelyet végre sem hajtott igen jelentős honorárium ellenében RG:„(amelyet mellesleg dr. Rényi Gábor finanszirozott és nem a társaság) „ amely kapcsán követelésünket a mai napig érvényesíteni nem tudtuk. A bejhatás lehetőségeit új, független jogi és gazdasági szakértő vizsgálja és ennek nyomán a Társaság megteszi a szükséges lépéseket.

RG: „Azóta sem történt semmi a szükséges likviditás hiánya miatt, amiről a nyilvánosságot hiteltérdemlően tudta volna tájékoztatni.”

A 2011. év könyvelési gyakorlata adózási szempontból nem mutatott hiányosságokat, azonban ennek más vonatkozásai következtében jelentős károk érték a társaságot, többek között a bérek könyvelése és a költségek könyvelése volt helytelen.

RG:”Ezt senki nem állapította meg, erről semmilyen bizonyíték nem került nyilvánosságra.”

Különösen elfogadhatatlan ez a tény annak fényében, hogy a könyvelést végző vállalkozás milyen ellentételezés fejében végzete hiányos, gyakran hibás, nem a társaság érdekeit képviselő tevékenyégét.

RG:”Ez egy aljas rágalom, mert semmilyen szakmai érv nincs, soha semmilyen kifogás vagy egyeztetés kérés nem érkezett a nevezett könyvelő társasághoz, akinek egyetlen számláját sem teljesítette a HUN Mining. Ugyanakkor a Társaság a fent nevezett könyvelő iroda által végzett könyvelési tevékenység során soha semmilyen bírságot nem fizetett, minden APEH ellenőrzésen megállapítás nélkül jutott túl.”

A pontos kárfelmérés érdekében a társaság független szakértő bevonásával vizsgálatot kezdett, amely során a társaság gazdasági működése az elmútt öt év tekintetében átvilágításra kerül.

RG:”A cégnek arra nincs pénze, hogy irodát fenntartson és alkalmazottait kifizesse, felszámolási eljárások sorozata folyik ellene és a telefonszámláját nem fizeti ki, az összes előző év könyvelését könyvvizsgáló és nemzetközi könyvvizsgáló auditálta 2010 évvel bezáróan, semmilyen szükség nincs ezekre a vizsgálatokra.”

Az Auditbizottság vizsgálta, hogy a Társaság 2011 év vonatkozásában megbízással rednelkező könyvvizsgálója milyen alapon javasolta a társaság váltó alapú követeléseinek teljes leírását. A javaslat alapján a SOLÁR leányvállalatok által képviselt vagyon teljes értékvesztést szenvedne. A Társaság álláspontja szerint ez teljességgel elfogadhatatlan. A tényfeltárás és a felelősségek megállapítása érdekében a Társaság külső jogi és gazdasági szakértő bevonásával vizsgálatot indított.

Egyéb tekintetben a Társaság működése a jogszabályoknak megfelelő volt, a nehéz gazdasági helyzetéhez mérten a jogszerű működésben beállt helyzeteket rövid határidőben kezelte

RG:”A tények ismeretében egy ilyen kijelentés enyhén szólva megkifogásolható, hiszen nem fizet két és fél éve senkinek és semmit.”

2011 során több igazgatótanácsi tag is lemondott és új tag beiktatását is üdvözölhettük. Ennek jogi keretei megfelelőek voltak. A lemondások és beiktatás okozta új helyzetek megoldásában a Társaság
jogszerűen járt el.A vezérigazgató lemondását követően kialakult helyzetben az IT működési viszonyai nem szenvedtek zavart. 2011. decemberét követően a társaság vezetését ellátó Igazgatótanács ügyvezetőként működött és a Társaság életben tartását célzó intézkedései voltak, amelyek főként a soron következő rendkívüli közgyűlés előkészítésére szorítkoztak.

Budapest, 2012. december 18.

Tóth László
Elnök

Melléklet
HUN Mining az aranybánya? 2013. 10. 31. 16:08
Ezt irtam a jegyzőkönyvhitelesitőknek a tavaszi közgyülés után, mert sem a határozatokban sem a jegyzőkönyvben nem jelent meg, amit elmondtam és nem csatolták a véleményemet a jegyzőkönyvhöz. Ha a cégbiróságihoz csatolták, akkor azért hozom nyilvánosságra, mert elegem van minden rágalomból, amit velem kapcsolatban ezek az urak megengedtek maguknak. Ezért most nyilvánosságra hozom..
"Ti, akik felelősek vagytok a HUN Mining közgyülési jegyzőkönyvének elkészitéséért és annak a valósággal egyező hitelesitéséért, kérlek benneteket, ahogy a közgyülésen is elhangzott, szó szerint jegyzőkönyvezést kértem az elhangzottak pontos visszaidézésére. Mellékelten megküldöm Nektek azokat a szövegeket, amelyeket a 17, 18, 19, 20 és 21-es határozattal kapcsolatban pontosan elmondtam, kivéve akkor, amikor esetenként belém folytották a szót, hogy most már sokat beszéltem, haladjunk stb. vagy mondandómba belebeszéltek olyanok, akiknek nem adta meg a levezető elnök a szót és az általam elmondottak nem voltak szabatosan felolvasva, illetve általam úgy kifejezve, mint ahogy azt én előre megfogalmaztam és leirtam és a papirból felolvastam vagy felolvasni próbáltam.Lényegét tekintve a szöveg teljesen fedi azt, amit elmondtam. Kérem nyomatékosan a mellékletekben olvasató szövegem minden változtatás nélküli, szó szerinti beemelését a jegyzőkönyvbe. Kérem a jegyzőkönyvhöz csatolni a mellékletet is, amelyre utaltam.
Köszönettel "
GENESIS 2010. 04. 02. 14:54
Megérdeklődtem a saját bankomnál, telefonon kapott felvilágosítás így szól: A megfeleltetés napján ( osztalékfizetéskor is így működik) a bróker cég vagy a Bank annak a tulajdonjogát tartja nyilván aki a megfeleltetést megelőző nap zárásáig kötött vételi ügyletet, tehát a T+3 az csak a pénzügyi elszámolás és részvény effektív jóváírására rendelkezésre álló technikai idő. A tulajdon változás a kötéssel egyidejűleg megvalósul , a T+3 alatt az az ügyfél követeléseként van nyilvántartva és a bróker cégeknek és bankoknak ennek megfelelően kell biztosítani a Keler felé a megfeleltetéshez az adatokat.
Remélem megfelelt a válasz.
Üdvözlettel
Rényi Gábor
GENESIS 2010. 04. 02. 11:48
Kedves fórumozók!

Tavaly október kiváltam a Genesis közvetlen vezetéséből, de továbbra is nagy részvényes vagyok, és sokat segítettem a jelenlegi igazgatóságot és a menedzsmentet, annak érdekében, hogy ez a tegnapi kiváló hír megjelenhessen. Mindenki úgy olvassa soraimat, hogy maximálisan érdekelt vagyok a projektek sikerében, tehát elfogult és lelkes vagyok, de megpróbálok minden engem ért korábbi és jövőbeli esetleges támadás ellenére objektív maradni.

Régen szólaltam meg a fórumon, de mindenképpen néhány félreértést el szeretnék oszlatni, néhány magyarázatot szeretnék közreadni, ami mind kiolvasható a hírekből, de nem árt egy kis rendszerezés:

A Genesis Solar Corporation azért bocsátott ki részvényeket 1 centes áron, mert azoknak a személyeknek, akik ebben a tevékenységben a jövőben részt fognak venni biztosítani kell a közvetlen érdekeltséget. nyilván így kíván a Genesis Capital Management opciókat és részvényeket adni a jövőbeli és a mostani menedzsmentnek, például konkrétan tudom, hogy Damian Greco a jelenlegi munkáját csak és kizárólag ezeknek a részvényeknek az odaítélésétől tette függővé. Egy ilyen kaliberű szakember megszerzése mondjuk 3000 vagy akár 10.000 dolláros fizetéssel nem megy, őt a részvények jelentős értéknövekedésében kell érdekeltté tenni. A részvénytársaságoknak ez a módszere a részvényesi érték megszerzése érdekében. Szerintetek, miért megy olyan jól az OTP, nem abból, hogy a menedzsment jelentős mértékben érdekelt? Csányi Sándor vajon mitől lett Magyarország egyik leggazdagabb embere, ha nem abból, hogy érdekeltté tették az OTP sikerében a többi részvényes tulajdonképpeni hígításával? Nem vagyunk ezzel elégedettek, mint OTP részvényesek?

Ismereteim szerint a Genesis Solar Corporation több mint 800 részvényessel rendelkezik, a részvények száma jelenleg 2 963 000 db és a cég a Genesis Capital Management irányítása alatt áll, azaz ugyan úgy, mint a Genesis Energy-t is, a FUND és az azt menedzselő cég irányítja. A GEI- vel kötött "SPA" szerződés megvalósulása, illetve a spanyol gyárhoz tartozó tőkeemelés két oldalról történő tőkésítésének megvalósulása esetén (a GEI-ből 9 millió EURO a Vital forrásaiból jön és kb. 25,929,000 millió EURO közvetlen Vital befektetés a GSC -be, amely azt majdnem teljes mértékben tovább adja a spanyol gyárnak, az április 7-én részvényes Genesis Energy tulajdonosok számára megnyílik egy esetleges csere lehetősége. Nyilván majd az átváltáskori árfolyam különbségek miatt lehetővé válik a részvényesek részére az arbitrázs vagy a hosszú távú befektetési politikájuk fogja eldönteni mindenki számára, hogy átvált vagy nem vált át, mindenesetre a minél nagyobb részvényesi pozíció megszerzése véleményem szerint mindenképpen megéri. Ezzel a megszerzett joggal tovább lehet kereskedni a papírral, a csere időpontja majd előre ismert lesz és akkor még nyugodtan vissza is lehet vásárolni az esetlegesen időközben értékesített részvényeket, ha a befektető ma az átváltási jogot egy mennyiségre megszerezte.
Ha a helyzet az lesz, hogy mindenki átváltja a részvényeit, a Genesis Energy fog rendelkezni kb. 14 millió (a Vital átváltási joga miatt is) olyan GEI részvénnyel, amelyet az átváltással megbízott társaság a Genesis Energy javára értékesít. Ad abszurdum, ha csak a már most előre átváltási kötelezettséget vállalt részvényesek, azaz a Genesis Investment Fund és a Vital, akik az összes átváltható részvény szám felét jelentik, váltják csak át részvényeiket akkor kb. 7 millió Genesis magyar részvény és kb. 7 millió GSC amerikai részvény - ami akkor már szintén tőzsdén lesz - válik a vállalat számára értékesíthetővé, ezzel növelheti saját likviditását, majd az akkori áron.

Ez a Genesis magyar részvény mennyiség, tekintettel az új, rekapitalizált GEMI (a bányászattal kiegészített GEI) részvénytársaság az összes részvényeinek kb.
max. 14-15 %-a, amely a piacon vagy piacon kívül intézményi befektetőknek értékesíthető. Ugyanis vélhetően addigra a törvényben biztosított feltételek szerint a GEI a most elkövetkező részvénykibocsátás, nyilvános ajánlattétel és az új részvények tőzsdei bevezetése után kvalifikálja magát, hogy a tőzsdén "A" kategóriás lehessen.

Jelenlegi számításaim szerint, ha mindez az elképzelések és megkötött szerződések szerint megvalósul, akkor a Vital bejövetelével, a Genesis Solar Corporation-t ez a tranzakció újra árazza. A Vital a szerződések tanúsága szerint elismerte a Genesis Solar Corporation piaci értékét. A céget ezzel 86.631.000 EURO-ra árazza be, amely az összes kibocsátandó Genesis Solar Corporation részvények alapján 4,2 EURO per részvény árat jelentene minden egyes olyan GEI részvényes számára az így beárazott értéken számolva, akinek április 7-én lesz részvénye.

Vannak olyan elemzők akik ezt 10 USD/ részvény szinten árazzák, mert a GSC-ban várhatóan 10 USD alatt nem lesz több kibocsátás, ha az első projekt a szükséges saját tőke megléte miatt teljes erővel beindul. Nyilvánvaló, hogy az államilag támogatott kamatmentes, az állami támogatások és az elegendő equity lehetővé teszi a gyár elindulását és mivel a GSC egy olyan cég, amely az SEC fennhatósága alatt működik évtizedek óta, könnyű lesz teljesíteni azt az igényt, hogy tőzsdére menjen.

Az új, az április 19-i közgyűlést követő tőkeemelésben a készpénz részen csak minimum 50.000 EURO jegyzéssel lehet részt venni, tehát aki esetleg hosszútávon is arbitrálni akar 500 Ft-os áron beszerezhető új részvénnyel, annak kell hogy legalább egy részvénye legyen és azt a tulajdonosi megfeleltetésnél igazolja, a befizetések sorrendje lesz az allokáció egyetlen szabálya.

Az általam összehozott üzlet a dél-afrikai befektetők és a GEI jelenlegi tulajdonosai között új perspektívákat nyit a GEI részvényesei előtt. A társaság végelszámolása helyett egy PIPE üzletet javasoltam, amelynek során az új projekt bejön és a régi pedig befejeződik, azaz vagy a GEI-ben megmarad az egyre többet érő napelem business jelentős része, vagy egy csomó készpénz fog rendelkezésre állni a Rudabányai projektek megvalósítására. Igazi, megfogható anyagmennyiségek, bányászati kutatási eredmények és egyéb eszközök, odaítélt állami támogatások, a legelmaradottabb területeken új munkaerő alkalmazása és Magyarország ásványi kincseinek hasznosítása a modern technológiák adta lehetőségekkel, amelyek még az idén a termelés iparszerű megkezdésével véleményem szerint olyan részvényesi értékeket fognak képviselni, amelyek már ma meghaladják a korábbi GEI értékeit. Rendkívül alacsonyra vannak árazva, ha a benne rejlő lehetőségeket nézem. A társaság a legkiválóbb szakmai erőket vette igénybe, például Földessy János egyetemi tanárt, geológust, a Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézete igazgatóját, aki a Rudabányán bányászható anyagok tekintetében kedvező és ígéretes jövőt festett fel már tavaly egy szakmai konferencián az ott bányászható és feldolgozható sokféle anyag tekintetében.

Ebben az iparágban is jelentős árnövekedés szokott lenni a tőzsdén, amikor egy korai stádiumú bányarészvény a tőzsdére kerül, itt pedig már kísérleti gyártás és kutatások az elmúlt évben is folytak, a termelés pedig már az idén a Rudagipsz-Mixben el is kezdődik.

Egy új bluechip Magyarországon már nagyon kellene, nemde?

Üdvözlettel
Rényi Gábor

GENESIS 2008. 01. 20. 20:11

Kedves Exmnbes!
A hozzám eljuttatott kérdésekre az alábbiakban váalszolok, jött még egy kérdéscsoport valakitől, amire szintén ebben az anyagban válaszolok.
Minden olyan kommunikáció, amely ezeknek a kérdéseknek a megválaszolását, megvitatását illeti, a befektetők tájékoztatását szolgálják, minden személyeskedés és kutyába való lemenés nem való ide és ezért én ezekre nem is reagálok.

Vízió
A tervek szerint 4-5 éven belül 1 GW termelési kapacitással rendelkező napelem-gyártó konszern működik. Ez minimum 15 gyártósort feltételez?

Egy gyárban több gyártósor is lehet és egy gyártósor az alkalmazott technológia és esetleg betelepített további berendezések függvényében 75 MWp/év kapacitást is elérhet (tandem cella). Ha csak sima amorf szilicium terméket állítanánk elő, 20 gyártósorra lenne szükség.

A napelemgyártók közül több ma is termelő, több gyárral rendelkező cég jelentette be mostanában, hogy a piac 3 legnagyobb szereplője közé kíván tartozni, akárcsak a Genesis. Továbbra is kitart a cég ezen ambiciózus cél mellett és kommunikálja a közeljövőben is?

Feltétlenül, hiszen látható, hogy folyik a versenyfutás az idővel. Szerintem, az elkövetkező húsz évben nem három, hanem tőkeerő függvényében akár több ilyen nagyságú vállalat is létrejöhet.

Stratégia

Folyamatos tőkeemeléseket és gyárépítéseket terveznek? Évenként 1-2 gyár telepítésével? A három helyszínen több gyártósor, vagy terjeszkedés több országba?
Az opciók elsősorban a finanszírozás függvényei, de igen folyamatos kapacitásbővüléssel számolunk.
Magyarországon és Spanyolországban 2-2 gyártósor lesz telepítve? Szingapurban is 2 gyártósor lesz? Gyártósorok identikusak mind a 3 országban?

Nem, Szingapúrban csak egy gyártósor lesz telepítve, de egy más konfigurációban (tandem cella gyártásra) és emiatt nagyobb termelési kapcitással.

Tőzsdére viszik a lánycégeket?
Szingapúrban több tárgyaláson ez felmerült, nincs döntés

Milyen szerepet szánnak a kisbefektetőknek?

Szeretnénk egy későbbi időpontban tőkebevonást megvalósítani széles kőrből jövő befektetőkkel

Az olaj árának folyamatos emelkedése nyilván megnyitja a lehetőséget az alternatív energiaforrások felé. Milyen lobbi-tevékenységet folytatnak Mo-on, az alternatív energiaforrások alkalmazásának széleskörű elterjedése tekintetében?

Minden olyan megmozduláson, amelyet civilek, vagy hatóságok szerveznek részt fogunk venni. Feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy Magyarországon is ez a szemlélet elterjedjen. Ma Spanyolországban 1 kilowattóra napelemmel előállított elektromos energiáért (100 kW-nál kisebb teljesítményű napelem csoport esetén) 44 euro centet fizet az energiaszolgáltató állami törvényi szabályozás, úgynevezett „feed-in tariff” rendszerben, amely 20 évre előre rögzített. A magyarországi megújuló energia felhasználásra vonatkozó jelenleg ismert tervekben a napelemes elektromos energia előállítás csak marginálisan szerepel.

A Nanosolar új típusú vékonyréteg napelem gyártási költsége már most is 1 dollár alatt van wattonként. 430 MW/év termelési kapacitást terveznek. A Genesis által gyártott napelemek gyártási költsége 2-3 dollár/watt?

Szó sincs róla, lényegesen alacsonyabb a gyártási költség.

Ez mennyiben befolyásolhatja a 4-5 év múlva tervezett 10%-os piaci részesedés elérését, illetve a megrendeléseket?

Értelemszerűen befolyásolja.

Részvénystruktúra, árfolyam
„A Singapore Thinfilm Photovoltaics Technologies Pte. Ltd. bejelentette, hogy 900.000 darab Genesis Energy Nyrt. részvényt vásárolt a Genesis Investment Fund Ltd.-től.” Lehet tudni, hogy milyen árfolyamon?

Nem a Genesis Energy adta el, ezért nem áll rendelkezésünkre információ.

A Genesis tulajdonhoz jutott a Singapore
Thinfilm Photovoltaics Production Pte. Ltd-ben. Mikor alakult ez a cég és mennyibe került?

Nem publikus információ.

Van-e ingatlana, gyártó berendezései?.

Nem, még nincs, csak pénze és értékpapírjai vannak

„Egyidejűleg a Genesis Investment Funds Ltd. társaságunkkal közölte, hogy a fenti tranzakció és érdekkörébe tartozó egyéb részvényesek felé történő értékesítések következtében Genesis Energy Nyrt. részvényeinek száma 3.675.875 darabra csökkent.” Ez 1.175.344 db részvényt jelent. Kinek, miért, milyen árfolyamon?

Nem a Genesis Energy adta el, ezért nem áll rendelkezésünkre információ.

2007. novemberben még 5.7 millió db részvénnyel rendelkezett a Genesis Investment Fund., mára ez a szám kb. 3,5 millió db-ra (44%-ra) csökkent. Mekkora részesedést akar megtartani a főtulajdonos?
Nyilvánvalóan egyre csökken a relatív részesedése, de nem ismerjük teljesen a szándékaikat.
A svájci alap max. 1.250.000 CHF-ért vesz részvényeket - a tőzsdén? Milyen realitása van, hogy a Genesis Investment Fund.-tól tőzsdén kívűl vásárol?

Nem szabad nekik tőzsdén kívül vásárolni.

Woods kinek vásárolt?

Nem tudjuk.

Kisbefektetők mikor realizálhatnak, azaz mikorra várható, hogy a jól értesült olcsón bevásárló nagyobb spekulánsok az árfolyamot a jegyzési ár közelébe engedjék? Tud-e valamit tenni a Genesis ennek érdekében?

Nem és a kérdést sem értem.

Kisrészvényesek valamennyi gyárban tulajdonosok maradnak közép távon? 2010-2011-ben a mikor a gyárak nyereséget termelnek a Genesis akkor is a tőzsdén lesz, és a kisbefektetők is élvezhetik ennek előnyeit? (árfolyam-nyereség, osztalék formájában)

Egyenlőre minden tárgyalás arról szól, hogy tőzsdei marad a cég és a magyar kormány által biztosított támogatás egyik feltétele, hogy a magyar tőzsdén kell lennie a társaságnak

Bizonyos vélemények szerint a tőkeemelésekre közvetlenül a Genesis leányvállalataiban kerül majd sor. Ez pusztán technikai kérdés, vagy azt jelenti, hogy a leányvállalatok nem 100%-ban maradnak a Genesis tulajdonában? Utóbbi esetben fennáll a veszélye, hogy végül a Genesis pusztán egy, az leányvállalatokat papíron összefogó céggé válik, a valódi profit pedig az leányvállaltokból közvetlenül az azokban tőkét emelőkhöz kerül (pl. a szingapúri leányban már most is csak 75%-os a Genesis részesedése).

Ez spekuláció és nem befolyásolja részvények értékét.

Finanszírozás

A GEM átváltoztatható kötvény esetében mekkora kamatfizetés terheli a Genesist? Mennyire megterhelő a cég számára a nyereséges termelésig?

Minimális kamat és az összeg is alacsony, 3,5 millió EURO

Terveznek-e további kötvénykibocsátást és milyen értékben? (Reméljük nem mindig ezt a formáját (átváltoztatható kötvény) választják a tőkeemelésnek - szerintünk ez az egyik legdrágább módja.)

Nem tudom

Van-e lehetőség a kötvények azonnali átváltására a minimális árfolyamon, ha szükség lenne a tőkére? Bankhitel szempontjából átváltás nélkül ezen kötvények értéke 3.5 millió EUR? Nagyobb kötvénymennyiség részvényre történő átváltása nélkül nincs lehetőség a spanyol gyárhoz szükséges tőke megszerzésére?

Nem, nincs lehetőség

Mekkora önrész szükséges a spanyol gyárhoz és miből jön össze önrészének 3.5m EUR kötvényen felüli része? Részvényjegyzés nélkül megvalósulhat-e a spanyol gyár?

Nem

Az USA EXIM Bank nyilatkozata révén a finanszírozási struktúra a hitelfinanszírozás tekintetében KIALAKULT mindkét projekt vonatkozásában. (2007. júl. 26.) Mennyiben változnak a hitelfelvételi lehetőségek, tekintettel az elhúzodó amerikai hitelválságra. (rosszabb feltétellel jut hitelhez a cég, mint ahogy tervezték nyár folyamán?)

Nincs adatunk erre vonatkozóan.

Él még az EXIMBANK hitelgaranciája?

Csak szándéknyilatkozat van, garanciát csak a saját erő biztosítása után kapjuk meg.

A gyártósorok finanszírozásához szükséges hitelt a Genesis mindkét (mindhárom) gyárhoz egyszerre, egyben igényli, vagy külön-külön gyáranként, ahogy a tervezés-kivitelezés halad előre az időben?

Nem publikus információ egyenlőre.

Az előző kérdés függvényében:
Egyszerre történik a gyártósorok megrendelése mindkét (3) gyárba, folyamatos teljesítéssel, vagy minden gyár esetében külön szerződést kell kötni az amerikai vállalattal a gyártóberendezések szállítására, ahogy a tervezés-kivitelezés halad előre az időben?

Nem publikus információ egyelőre.

Gyárak tervezése, kivitelezése

Mi a helyzet a spanyol építési engedély-kérelem beadásával? A tavaly őszi Napi Gazdaságos interjúban az szerepelt, hogy a „napokban kerül beadásra”.

Hamarosan közzétesszük, mi a helyzet ezzel a kérdéssel.

Mi a helyzet a magyar telekkel, megvásárolják-e azelőtt, hogy a gyár finanszírozása megoldódik?

Minden beruházás a finanszírozás függvényében halad előre, mint ezt eddig láthatták.

Hogyan állnak a tárgyalások az ASAHI Glass, a világ egyik vezető üvegipari vállalatával? Várható e pozitív hír ezzel kapcsolatban?

No comment

Szingapúri gyár miben tér el a másik 2 gyártól? Az ottani specifikumok mellett is tartható a 15 hónapos kivitelezés?

Mint már eredendően közzétettük itt tandem technológiájú amorf-mikrokristályos szilícium alapú napelemek készülnek majd. Nincs eltérés a tervezési és kivitelezési körülményekben.

Technológia

Napelem hatásfok javításán dolgoznak a német mérnökök? Műszaki- gazdasági tartalommal, szervezési ismeret- és tapasztalattal csökkentik a gyártási költséget, és így érnek el hatékonyság javulást, vagy magának a napelemnek lehet növelni a hatásfokát?

Mindkettőn.

Ezek a napelemek utólag "lakótelepek" tetején is elhelyezhető, vagy a 2,5-3-szor nagyobb súlyterhelés (hagyományos napelemekhez képest) miatt nincs rá lehetőség? Vagy kizárólag napelem-farm jöhet számításba, esetleg építészeti megoldások?

Eredetileg is közzétettük, hogy a vékonyréteg napelemek elsősorban napelem farmok és épületintegrációs alkalmazásra készülnek majd.

Termelés

Három "partnertől" kapott szándéknyilatkozatot (Németország, Spanyolország és Olaszország) melynek értéke 680 millió euró? (2007. júl. 11.) A teljes gyártási kapacitás előre lekötött? Mire lehet számítani az elkövetkező években? Fél év alatt, hogyan változott a rendelési érték?

Ezek a számok tájékoztató jellegüek és szándéknyilatkozatok nem konkrét szállítási szerződések.További konkrét érdeklődések iis vannak. A tervek realizálásnak függvényében születhetnek majd meg a szerződések.

A gyártósor üzembe helyezése után a maximális termelési kapacitás elérése mennyi idő elteltével válik reálissá?

3-9 hónap
Tartható-e a Genesis saját üzleti terve, amely 2010-re mintegy 49 milliárd forintos bevételt és 14 milliárd forintos eredményt tartalmaz? Egy korábbi elemzés (2006. dec. 11.) a 15 mrd Ft-os nettó profitot csak a gyárak építésének megkezdését követő 5. évben tartja reálisnak.(Ez 2013-at jelent, melyik áll közelebb a valósághoz?) Prognosztizálható, hogyan változnak a gyártási költségek, illetve hogyan alakulnak az értékesítési árak? (csökkennek? - Ennek függvényében kalkuláltak árbevételt, és nyereséget?)

Jelen ismereteink szerint igen. A részletes üzleti tervünk ilyen irányú adatai nem publikusak a jelenleg is folyó befektetői tárgyalások miatt. .

Osztalék fizetésre legkorábban mikortól nyílik lehetőség?

Ennek eldöntése a kialakuló uj tulajdonosi strukturától fog függeni, ezért osztalékpolitikát még korai lenne kialakitani


A másik kérdéscsoport

A tőkebevonásokat a leányvállalatokban hajtják végre?

Ez jelenleg spekuláció.

A szeptember 24-ei közgyűlési határozat lesz érvényes a további tőkeemelésekre is? Azaz 5000 Ft-nál nem lehet magasabb a kibocsátási ár a későbbi részvényjegyzéseknél?

Nem az csak arra a pakkra érvényes, amelyet az a közgyülés engedélyezett.

A kötvények kibocsátása mikor történik meg?

A közgyűlési jóváhagyást követő cégjogi eljárás befejezésével.

A kötvények részvényekre történő átváltásának határideje?

3 év

A maximális (3,5 millió db) részvénymennyiség kerül átváltásra? Több részletben történik az átváltás?

Igen, és csak akkor kerül mind a 3,5 millió beváltásra, ha a minimális áron történik a konverzió, amely nem érdeke sem a társaságnak sem a jelenlegi részvényeseknek.

Egy kötvény egyenlő egy részvénnyel?

Igen

Várható az idén nyilvános részvénykibocsátás?

Jelenleg nem tudjuk még.

Mely alapkezelőkkel találkozott Rényi Úr (decemberben)?

Nem nyilvános információ, de sokan érdeklődtek.

Az elmúlt hónapok befektető-keresései, road show-i által az összes, még hátralévő tőkebevonás alapfeltételei megteremtődtek?

Nagyon reméljük.

Németország is az egyik legfontosabb célország Spanyolország és Olaszország mellett?

Nem

Gyártás célja? (1. napelemfarmok, 2. nagyobb épületek ablakaiba szerelve)

Elsősorban napelem farmok és épületintegrációs célra készült elemek.

Az 1 GW-os gyártókapacitás a 3 gyárra vonatkozik folyamatos kapacitásbővítés révén, vagy 3-nál több gyár építése is elképzelhető? A teljes kapacitással történő termelés mikor várható?

A kapacitást a finanszírozás függvényében fogjuk növelni és ez több gyárat jelenthet majd a jövőben. AZ 1 GWp éves teljesítményt 2012-re tervezzük.

Tulajdonosi struktúra, közkézhányad!

Lásd a BÉT hivatalos honlapján közzétett információkat.

Részvénysplit tervbe van-e véve a későbbiekben?

Egyenlőre nincs.

A Basler Kantonalbank új zöldalapja a BÉT-en keresztül vásárolja majd a Genesis-részvényeket vagy a főtulajdonostól?

Mint már az előző kérdéscsomagban is szterepelt, a szabályok szerint csak tőzsdén vásárolhatnak

A NASDAQ-ra várható-e a Genesis részvényeinek bevezetése?
Ha igen, akkor a projekt mely fázisában?

Nem tudjuk még.
GENESIS 2007. 07. 13. 08:14
kösz, átadom

cserébe egy érdekesség

link
GENESIS 2007. 07. 13. 07:57
Kedves befektetőtársak, mielőtt bárki olyan következtetéseket vonna le, hogy a menedzsment nem bizik a papirban és pánikszerűen elad, közlöm, ugyan ez nem tartozik senkire, mert privát dolog:Stein Robert úr( angol állampolgár) most esett át egy súlyos infarktuson és gyógykezelése Angliában őrületes pénzbe került, ezért szüksége volt pénzre.
GENESIS 2007. 06. 28. 21:39
Ezt most kaptam:

link

Rényi Gábor
GENESIS 2007. 06. 22. 16:17
Uraim, a cégünk a jegyzésről, annak pillanatnyi állásáról és általában az bankszámlánk állásáról nem adunk információt. A jegyzés eredményeiről a jegyzés utolsó napját követően, amikor a jegyzés szabályosságáról, a jegyzők és a tulajdonosok megfeleltetéséről elkészült jelentés készen áll, fogunk a cégbiróság felé nyilatkozni és erről a részvényeseket is tájékozattjuk.Rémhirterjesztők lehetőleg kerüljék el ezt a kiváló fórumot.
Üdvözlettel
Rényi Gábor
GENESIS 2007. 06. 21. 18:19
GENESIS 2007. 06. 20. 14:01


Egy ujabb levélváltás, amit szeretnék mindenkivel megosztani:

Tisztelt Rényi Úr!Részvényesként engedje meg hogy feltegyek egy kérdést Önnek az elõkészítés alatt lévõ projekttel kapcsolatban. A sajtóban ez év márciusában megjelent egy hír, amely szerint az Önök egyik versenytársa 16,5 mrd forintos beruházással napelem-gyártó üzemet készül létesíteni Magyarországon (link Az üzem kb. 800 embernek adna munkát.Tudomásom szerint az önök által tervezett gyár 100 M euróból (kb 25 mrd Ft) fog felépülni, viszont "csak" kb. 100 munkahelyet teremt. A technológia ha jól tudom ugyanaz. A kérdésem az lenne, hogy mi az oka ennek a nagy eltérésnek a munkaerõigényben, miközben az Önök projektjének a költsége magasabb?

KöszönettelSipos Péter

Tisztelt Sipos úr!Véleményünket ebben az ügyben kizárólag a sajtóban megjelent hírekre illetve a Helogrid cégről nyilvánosan elérhető információkból szereztük, ezért megállapításainkat így legyen szíves kezelni:A Rétság-i gyárat a Helogrid Kft. építi és nagyrészt hazai fejlesztésű és gyártású technológiát alkalmaznak. Ismereteink szerint nem amorf szlícium alapú, hanem mikromorf szilícium alapú, vékonyréteg technológiát használnak. Az üzem évi 6 MWp teljesítmény kibocsátású gyártósorokból épül majd fel, amely kevésbé automatizált a teljes gyártási folyamat tekintetében, ezért magas élőmunka igényű a termelés. A megjelent adatok sajnos ellentmondóak, tehát a következtetések is lehetnek hibásak.A Heliogrid honlapja szerint 45Wp teljesítményű, 0,79 m2 felületű napelemeket gyártanak majd 2008-tól, a sajtóban megjelent adatok szerint 500.000 m2-t. Ha ezt átszámoljuk éves teljesítményre, akkor 28,5 MWp-ot kapunk, amelynek piaci értékesítése esetén, az általunk erre a típusú napelemre vonatkozó világpiaci árakat figyelembe véve évi mintegy 26 milliárd forint nettó árbevétel érhető el.Ha a másik sajtóban megjelent teljesítményadatot tekintjük mérvadónak, azaz évi 50 MWp teljesítményű napelem gyártására lesz képes az üzem 2008 végére és a beruházás addigi költsége a szintén a sajtóban megjelent 16,5 milliárd forint lehet. Azaz pontosan nem tudható, hogy mekkora éves teljesítményt, mikorra és mekkora beruházással építenek fel, valamint hogy a tervezett 100 milliárd forint árbevételt pontosan hány év alatt érik el.A Genesis Solar Magyarország Kft. által építendő gyár amorf szilícium alapú technológiát használ majd és 5,74 m2 nagyságú paneleket fog gyártani. A gyártósor teljesen automatizált, ezért az évi 80MWp összteljesítményű napelemek legyártásához csak negyedannyi munkaerő kell összehasonlítva a fentiekkel. Tehát részben az éves gyártókapacitásbeli különbség, másrészt pedig a teljeskörű automatizáltság indokolja a két projekt költségei közötti különbséget.Remélem ez a magyarázat kielégítő.

Üdvözlettel

Rényi Gábor
GENESIS 2007. 06. 19. 23:20
grenyi@genesisenergy.eu
GENESIS 2007. 06. 15. 11:42
nyilatkozataink teljesen azonos tartalmuak.
GENESIS 2007. 06. 15. 11:40
A kérdéses jegyzési garancia megvan , lásd előző levelem, és nem rendeződőtt át a közkézhányad, a nagytulajdonosok változatlan részesedéssel rendelkeznek.
Az állami támogatást egyedi kormánydöntés keretében birálják el , a Magyar Fejlesztési Bank, ill. a MAG Zrt. által végzett , rendkivűl alapos vizsgálat és előzetes elbirálás, ill a Bank javaslata alapján. Az anyagot a társaság nevében az Ernst and Young késztitette és azt hosszú hónapokat igénybebevő, sokoldalú vizsgálat előzte meg. A döntéselőkészitést a GKM végzi, majd egyedi kormánydöntés születik.
GENESIS 2007. 06. 15. 11:29
Kedves Gazdagodó!

A tőkeemelést a főtulajdonos Genesis Investment Fund garantálta. A 2800 Forintos ár belső elemzéseken alapult, igazolta a Small Cap decemberben készült elemzése is és a fő tulajdonos ezt a limitet szabta meg, hogy ezen az áron hajlandó hígulni és nem alacsonyabban. A mindenkori ár csak egy indikátor, a hosszútávon elérhető nyereséghez semmilyen köze nincs. Tessék megnézni a hasonló német szolarpaneleket gyártó cégek részvényértékét, P/E hányadosát és egyéb számait és ha azt megizlelték, megértik, hogy csak a hosszú távon gondolkodókra számitunk ( 2-3 év) . Azokba a cégekbe nem lehetett ilyen olcsón (2800 HUF) beszállni. Az IPO-k ára lényegesen magasabb volt. Szeretnénk egy igazi blue chipet a magyar piacon látni, a befektetők megelegedésére. A gyárak megépítéséhez a társaságnak friss tőkére van szüksége, hisz a befektetők egymás közti kereskedéséből a társaság egy fillérrel nem részesül. Ennek a tőkeemelésnek, többek között az is volt az értelme, hogy a kisbefektetők nagyobb mennyiségű papírhoz jussanak, mert attól, hogy másfél milliárdnyi forgalmat generálnak a tőzsdén úgy százezer papír ide-oda tologatásával főleg daytrade-ben nem lesz nagyobb a közkézhányad. A közkézhányad ezzel a jegyzéssel bővülhet és az a pénz amit az új részvényekért fizetnek a befektetők a társasághoz kerül.
Remélem válaszom igy élőben megfelelt
Üdvözlettel
Rényi Gábor
GENESIS 2007. 06. 15. 11:05
Tisztelt Hatvani úr

Fogalmam sincs hogy mi történt, semmilyen olyan megalapozott információ nincs, amely ezt a pánikot kiválthatta volna és a meghatározó tulajdonosokat is meglepte ez a nagy változás. De hát a tőzsde az már csak ilyen.

Mi a magunk részéről tesszük a dolgunkat, hogy a spanyol és a magyar gyár építése mielőbb elkezdődjön.

A jegyzés állásáról , ha az befejeződött fogunk csak hírt adni. Várunk két nagyon fontos hírt. Amint a kötelezettségvállalásokat írásban látjuk, tájékoztatni fogjuk a részvényeseket a magyar kormány által biztosított adókedvezményről és a megítélt egyedi támogatásról, valamint a spanyol kormány által biztosított központi támogatásról. Csak azt tudom mondani, amit eddig is, várhatóan június végéig megkapjuk a kormányok állásfoglalását írásban. Ahogy kézhez vesszük, közölni fogjuk.

Tisztelettel üdvözli

Rényi Gábor

------------------------------------------------------------------------------ --

From: Hatvani László [mailto:gudakesa.das@mail.tvnet.hu]
Sent: Thursday, June 14, 2007 5:34 PM
To: Dr. Rényi Gábor
Subject: Mi történt ma?Tiszteletem Rémyi Úr!Újra önhöz fordulnánk a sok találgatás közepette. Mondana valamit, mi is történhetett ma a tözsdén?

Hogyan alakul így ön szerint a jegyzés?

Egyáltalán lehete-e majd időközi információkat szerezni a jegyzés állásáról?

Mik a kilátások a közeli jövőre? Lesz-e a héten hír a döntésről?Üdvözlettel:

Hatvani László

friss hírek További hírek