Topiknyitó: betgyuri 2019. 07. 07. 22:40

NEW OPUS GLOBAL  

Létrejött az új Fórum.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
betgyuri
betgyuri 2021. 04. 10. 13:12
Előzmény: #77738  betgyuri
#77740
konszolidált jelentés  = Hol van benne mégcsak nem is említik ? 
CTRL+F = 0 találat.... 
1378 2021. 04. 10. 13:11
Előzmény: #77735  betgyuri
#77739
Gyuri hiába erőszakoskodsz. Ott van benne amit Te írsz!
2018. évi Éves jelentés előterjesztésének közzététele 2019. április 09.
Vagyis április 9 már láttad azt amit majd április 30 még egyszer kitett.
betgyuri
betgyuri 2021. 04. 10. 13:11
Előzmény: #77737  betgyuri
#77738
Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, - figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit különösen a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényt , amely 2021. május 22. napjáig meghosszabbította a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) hatályát - a közzétett Társasági Eseménynaptár szerint előzetesen 2021. április 30. napjára kitűzött Éves Rendes Közgyűlést a Társaság Alapszabályának megfelelően, a meghirdetett időpontban személyes megjelenéssel a Kormányrendelet 9.§-a szerint nem tarthatja meg. Társaságunk ugyanakkor mindent megtesz annak érdekében, hogy a kialakult helyzetben a lehető legteljesebb módon eljárva feleljen meg a hatályos jogszabályi követelmények összességének és a lehető legpontosabb módon tájékoztassa T. Részvényeseit a kialakult helyzetről és a működését, így a Közgyűlés összehívását és megtartását érintő minden lényeges információról. A Társaság Igazgatósága a Kormányrendelet 9. §-a szerinti felhatalmazással élve a közzétett napirenden szereplő kérdésekben tervez határozatot hozni 2021. április 30. napján. Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy amennyiben a Közgyűlés tervezett időpontjáig a veszélyhelyzet megszűnik, úgy a jelen Meghívóban foglaltak szerint kerül sor a Közgyűlés megtartására, a T. Részvényesek egyidejű és teljeskörű tájékoztatása mellett. A Kormányrendelet 9.§ (7) bekezdése értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga a fenti esetben azokat a részvényeseket illeti meg, akik (i) a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek; és (ii) az eredetileg közzétett meghívóban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepelnek. A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a (7) bekezdés szerint kezdeményezhető a közgyűlés összehívása azzal az eltéréssel, tel.: + 36 1 433 0700 e-mail: info@opusglobal.hu http://www.opusglobal.hu OPUS GLOBAL Nyrt. 1062Budapest, Andrássy út 59. Cg.: 01-10-042533 hogy a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga az ügyvezetésnek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül illeti meg. E határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a nyilvánosan működő részvénytársasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár. Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető. M E G H Í V Ó Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (Társaság) értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy 2021. év április hónap 30. napján 10:00 órai kezdetre hívja össze Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés időpontja: 2021. év 04. hónap 30. nap, 10:00 óra A Közgyűlés helyszíne: 1062 Budapest, Andrássy út 59. A Közgyűlésen való részvétel módja: - A Közgyűlés napirendi pontjai: 1. Döntés a Társaság 2020. évi IFRS alapján elkészített éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján. 2. Döntés a Társaság 2020. évi IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján. 3. Döntés a Társaság 2020. évi Éves Jelentésének elfogadásáról. 4. Döntés a 2020. évi adózott eredmény felhasználásáról 5. Döntés a Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének (FTJ) elfogadásáról. tel.: + 36 1 433 0700 e-mail: info@opusglobal.hu http://www.opusglobal.hu OPUS GLOBAL Nyrt. 1062Budapest, Andrássy út 59. Cg.: 01-10-042533 6. Döntés az Igazgatóság munkájának értékeléséről, tagjai részére a felmentvény kiadásáról. 7. Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója megválasztásáról és díjazása megállapításáról. 8. Döntés igazgatósági tag megválasztásáról és díjazása megállapításáról. 9. Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és díjazása megállapításáról. 10. Egyebek. Az Igazgatóság arra az esetre, amennyiben a Közgyűlés - jogszabályi változás folytán – megtarthatóvá válna, a Társaság éves rendes Közgyűlését e feltétellel az alábbiak szerint összehívja: A Közgyűlés időpontja: 2021. év 04. hónap 30. nap, 10:00 óra A Közgyűlés helye: 1062 Budapest, Andrássy út 59. A Közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviselet ellátására szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a Közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni. A Közgyűlésen az a részvényes, illetve a Ptk. 3:256. §-a szerinti részvényesi meghatalmazott vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát az Alapszabály rendelkezései szerint, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyeztek a részvénykönyvbe. A részvénykönyv tartalmának megállapítása céljából a Társaság tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2021. év április hónap 23. napja. A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet tel.: + 36 1 433 0700 e-mail: info@opusglobal.hu http://www.opusglobal.hu OPUS GLOBAL Nyrt. 1062Budapest, Andrássy út 59. Cg.: 01-10-042533 előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen Közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják. A Társaság jegyzett tőkéjét 701.646.050 darab „A” sorozatú törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 701.646.050 szavazat tartozik. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképességének megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni. Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2021. év 05. hónap 11. napja, 10:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A részvényes Közgyűlési képviseletére szóló meghatalmazás a felfüggesztett Közgyűlés folytatására, valamint a megismételt Közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2021. év 04. hónap 21. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.opusglobal.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen (www.kozzetetelek.hu), továbbá a Közgyűlés helyszínén, a regisztráció kezdő időpontjától. Budapest, 2021. év 04. hónap 08. nap
betgyuri
betgyuri 2021. 04. 10. 13:10
#77737
Közgyűlési meghívó  2021. ápr. 08. 19:46Szerző: OPUS GLOBAL Nyrt.
UG75
UG75 2021. 04. 10. 13:09
Előzmény: #77727  badmanner
#77736
Ezt írtam én is, erre vártam tegnap!
betgyuri
betgyuri 2021. 04. 10. 13:07
Előzmény: #77732  betgyuri
#77735
Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság társasági eseményei 2019. évben Az OPUS GLOBAL Nyrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; a továbbiakban: "Társaság") a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata 18.3. pontjának megfelelően közzéteszi 2019. évre vonatkozó társasági eseménynaptárát. Esemény Dátum Rendkívüli közgyűlés előterjesztésének közzététele 2019. március 08. Rendkívüli közgyűlés 2019. március 29. 2018. évi Éves jelentés előterjesztésének közzététele 2019. április 09. Éves rendes közgyűlés 2019. április 30. A 2019. évi Féléves jelentés közzététele 2019. szeptember 30
2018-as... 2018. dec. 20. 13:05
badmanner
badmanner 2021. 04. 10. 13:06
Előzmény: #77730  betgyuri
#77734
Gyuri, ez marhaság.
1378 2021. 04. 10. 13:05
Előzmény: #77732  betgyuri
#77733
Gyuri lehetsz ennyire értetlen, de nem hiszem el. Ugyanis a közgyűlési előterjesztésben benne van a konszolidált jelentés 04. 09.
betgyuri
betgyuri 2021. 04. 10. 13:03
Előzmény: #77729  1378
#77732
Nézd meg kérlek mit tettek fel 2019 áprilisában.... 
2019 április 9 : Közgyűlési előterjesztés 
2019 április 15 : Tájékoztatás konszolidációs körbe bevont vállalkozással kapcsolatban . 
2019 április 30 : Közgyűlési határozatok... 
2019 árpilis 30 : ÉVES jelentés 
1378 2021. 04. 10. 13:02
Előzmény: #77730  betgyuri
#77731
Gyuri, hogy közérthető legyen. Még egyszer leírom. Tavaly és tavaly előtt 04. 09 kint volt a konszolidált jelentés a BÉTEN!!
betgyuri
betgyuri 2021. 04. 10. 12:58
Előzmény: #77727  badmanner
#77730
A társasági eseménynaptárt nem egyszer módosították még a Fúzió idószakában. 
JG elment, Gál idejében annak megfelelően időben közzétették, ez látható a jelentések esetében is. 
Amit decemberben tettek le az hibás volt, mert közgyűlés nélkül nem tudják elfogadni. Törvénytelen lenne. 
Én nem csalódtam most. A Tavaliy számokat ahogy 2020-ban és 2019-ben is április végén megtudod. Ez kb 15 nap. 
Csak abban van a probléma, hogy aki felrakja a bétre , aznagyvalószinűleg a kapcsolat tartó. Aztán vagy ő, vagy másvalaki észrevette , és módosítottak rajta. 
Ezért volt tegnap probléma, mert sokan nem vették figyelembe a módosított eseménynaptárt.Ennyi. Ezért nem az OPUS a hibás.... ugyanakkor ha figyelembe veszed mi volt tavaly és tavaly előtt a helyzet, akkor megintcsak látod, hogy április végén a közgyűlés után tették kozzé. 
A Gond : A kapcsolat tarto nem szakképzett. 
Mi itt igen ! 
1378 2021. 04. 10. 12:54
Előzmény: #77725  1378
#77729

Ez meg a 2019-es:
https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2019.04./OPUS_GLOBAL_Nyrt._-_Kozgyulesi_eloterjesztesek_128196687
Szintén április 9, benne a 2018-as konszolidált jelentés.
peggy01 2021. 04. 10. 12:52
Előzmény: #77725  1378
#77728

Azt hittem tegnap pontot tettünk az ügy végére, de Gyuri most bekavart.
badmanner
badmanner 2021. 04. 10. 12:50
Előzmény: #77721  betgyuri
#77727
Gyuri, az éves jelentéseket (IFRS szerint konszolidáltat) korábbi években április ELEJÉN, a társasági eseménynaptárban megadott határidőre mindig közzétették.
Én emiatt most csalódtam.
peggy01 2021. 04. 10. 12:50
Előzmény: #77723  betgyuri
#77726
Azért tettem zárójelbe!  Casaliként sem te függesztetted fel, hanem az admin.  Amit KKR-nek írt kitiltást érdemelne, de észre sem vetted. "Lölö vagy vitya ma dobott csontot?!..Ugorj bodri..." 2 napja megjelent az új klónja. Az árfolyamot nem befolyásolja, de azt igen, hogy itt hergeli a többi fórumozót. 
1378 2021. 04. 10. 12:49
Előzmény: #77696  betgyuri
#77725

Gyuri ne haragudj, de ezeket a marhaságokat honnan veszed?
https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2020.04./OPUS_GLOBAL_Nyrt._-_Kozgyulesi_eloterjesztesek_128390853
Ez 2020. 04.09 került ki a BÉT oldalára benne a konszolidált jelentéssel:
https://www.bet.hu/newkibdata/128390853/OPUS_GLOBAL_2019_eves_KONSZ_Jelentes_IFRS_20200409.pdf
Fenn van a BÉT oldalán a mai napig. Az opus közgyűlési előterjesztésekben.
Mivel régóta van opusod, nem hiszem el, hogy ezt nem tudod, de váltig állítod itt az április 30-t.
UG75
UG75 2021. 04. 10. 12:42
Előzmény: #77721  betgyuri
#77724
A többi bluechipnel nem volt még?
betgyuri
betgyuri 2021. 04. 10. 12:21
Előzmény: #77719  peggy01
#77723
Asus20 adatlapjára ha rámész, látod nem tud ide írni. 
betgyuri
betgyuri 2021. 04. 10. 12:17
Előzmény: #77719  peggy01
#77722
Sértőek, bántanak valakit ? 
Tudod azért kérdezem, mert a portfolió forum oldalán akár 5 email címmel is regisztrálhatok , más más névvel. Kipróbáltam anno én is, egy freemailos email címmel regisztráltam be még réges régen. De nem használom. elég bőven ez is. És még valami erről, ha valaki több névvel ide irogat, nem befolyásolja az árfolyamot se fel, se le, sőt még az irásra sem reagál az árfolyam. Tehát nem okoznak örűletet arra, hogy tömegek vegyék vagy dobják az OPUS részvényt. Max arra jó, hogy kitiltás esetén azonnal egy másik névvel tudjon írni. Felfüggesztés esetén szintén. Tehát ezen harcot vívni felesleges ezért 
Viszont 2 fegyver van : 
1 Asus20 Casali bármit ír nem reagálok rá. Ez verhetetlen. 
2 Ha bármeilyikük legyenek egybe vagy külön külön  sért, megalás,bánt, provokál akkor vagy baz 1 lépés vagy kitiltás. 
betgyuri
betgyuri 2021. 04. 10. 12:11
Előzmény: #77718  UG75
#77721
Ok. Ezért nem szerepel a mósosításban : 
Az éves jelentést, ahogy korábban is írtam, 2020 és 2019-ben is mindig április végén közzétették erősen gondolok itt a Konszolidált beszámolóra. És persze mint tőzsdei társaság tudnia kell, hogy ahhoz, hogy az éves jelentést elfogadják, előbb össze kell hívni, de pandémia miatt ez most nem standard, ahogy ez más tőzsdei társaság esetében is igaz. 
közgyűlési meghívó 2021. ápr. 08. 19:46

Tehát elősször össze kell hívni, el kell fogadni és utána kell közzétenni...