Topiknyitó: pampa 2007. 06. 28. 12:58

Mi lesz veled világ?  

Legyen egy topikja a külföldi híreknek is.

Mint mindennek ezeknek is van hatásuk a Magyar tőzsdére.

Ezt most találtam nagyon érdekes,demokrácia értelmezés.link
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
sanka 2009. 01. 08. 06:29
#660
mondoka, ezek nem megnyomorítottak, ezek ilyenek, és mindig ilyenek voltak, vallási fanatizmusuknak nincs határa, de feláldozni a családot, az meg über sötétségre val, vagy elvakultságra.
kulcs 2009. 01. 07. 22:39
Előzmény: #649  kulcs
#659
Holnap.
Törölt felhasználó 2009. 01. 07. 22:38
Előzmény: #656  kulcs
#658
Törölt felhasználó 2009. 01. 07. 22:37
Előzmény: #656  kulcs
#657
kulcs 2009. 01. 07. 22:31
Előzmény: #655  Törölt felhasználó
#656
Az ilyen felkészült hozzászólót szeretem, aki 10 perc alatt helyes írási hiba nélkül, egy cikket beszúr!
Bocs:-)
Törölt felhasználó 2009. 01. 07. 22:29
Előzmény: #654  kulcs
#655
A Sátán testet ölt s emberi formában lesz jelen a Földön. Az Antikrisztus nemcsak a Bűn Embere lesz, hanem egyben a Kígyó Magva, a „Kárhozat Fia”. Az Antikrisztus az Ördög mesterműve lesz. Benne testesül meg az Ördög teljes valójában. Ő lesz a Sátán munkáinak tökéletes beteljesedése. Az egész világ a Szupermenről beszél s várja őt; az Ördög pedig hamarosan életre kelti. Az Antikrisztus nem átlagos ember lesz, hanem olyasvalaki, aki rendkívüli képességek birtokában lesz. Természetfeletti erővel lesz felruházva. Az Isten-ember, Jézus Krisztus után, ő lesz az emberiség történelmének legfigyelemreméltóbb személyisége.

1. Egyedülálló intellektuális tehetség lesz

Rendkívüli intelligenciájú lesz. Az Ördög annak az Egyetlen Igaznak a hasonmásává fogja őt megalkotni. A Dániel 7:20-ban a következőképpen olvashatunk róla: egy szarv, melynek szemei vannak. Ennek kettős értelme van. A „szarv” erőt jelképez; a „szemek” pedig intelligenciáról tanúskodnak. A Dániel 8:23 szerint „kemény orczájú király”, aki „ravaszságokhoz értő”. Mestere lesz az okkult tudományok minden titkának. Többek között ez lesz az az eszköz, mellyel sokakat elhitet. Rendkívüli intelligenciája elbűvöli még az értelmiséget is. Tudásának tárháza, a természet titkainak alapos ismerete és a minden emberei képességeket meghaladó meglátásai miatt, méltán tartják majd páratlan intelligenciájú zseninek.

2. Egyedülálló beszéde, orgánuma lesz

A Dániel 7:20 azt mondja: „nagyokat szóló szája” van. A szavak mestereként, Demosztenészen is túl tesz. A hamis Messiás ebben is utánozza a Megváltót. Az emberek „álmélkodtak az ő tanításán” (Máté 7:28) és azt kérdezték „Honnét van ebben ez a bölcsesség?” (Máté 13:54). Ugyanígy lesz a vakmerő hitetővel: tökéletesen birtokában lesz a nyelv adta eszközöknek. Retorikai képessége figyelemre méltó lesz, tisztelet vív ki magának vele. A Jelenések könyve 13:2 szerint a szája „mint az oroszlán szája”, amely arról árulkodik, hogy hangja félelmetkeltő és felségteljes lesz.

3. Politikai zseni lesz

Az ismeretlenség homályából fog előtűnni, de diplomáciai képességének köszönhetően, elnyeri a politikai élet szereplőinek csodálatát s eléri a velük való együttműködést. Karrierjének korai szakaszában, „kis szarv”-ként tűnik fel – mely a hatalom jelképe -, de hírneve gyorsan terjed s brilliánsan tehetséges államférfiként szédítő magasságokba tör. Akárcsak a politikusok nagy többsége, nem állnak tőle sem majd távol a kétes ügyletek; konspirációkon és diplomáciai manőverezéseken keresztül ér el majd korai sikereket. „Alattomban jő, és hízelkedéssel jut az országhoz” (Dániel 11:21). Politikai vezetésén, szereplésén túllépve, a gazdasági élet élére áll és olyan vallási vezető szerepet is betölt majd, melyek ötvözeteként egy személyben, adott időpontban totalitáriátus rendszert vezet be.

4. Kereskedelmi szakember lesz

Uralma alatt mindent központosítanak és senki sem vehet, sem el nem adhat semmit bélyege felvétele nélkül. Jelenések (13:17). Az egész kereskedelem s az egész világ gazdagsága az ő személyes irányítása alatt fog állni. Az 52. zsoltár 9. versében a következőt olvashatjuk: „Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott”. Vagy pl. a Dániel 11:38 így szól: „De ahelyett tiszteli az erődök istenét (Sátán) annak helyén; és azt az istent, akit nem ismertek az ő atyái, tiszteli arannyal, ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal.” A Dániel 11:43 szerint „… ura lesz Egyiptom arany- és ezüst-kincseinek és minden drágalátos javainak”. A Dániel 11. rész utolsó verse megemlíti sátor-palotáját. Gazdagabb lesz, mint Krőzus. Ezékiel így ír róla a 28:45-ben „Bölcseségeddel és értelmeddel gyűjtöttél magadnak gazdagságot, s gyűjtöttél aranyat s ezüstöt kincses házaidba. Bölcseségednek nagy voltával kereskedésed közben megsokasítád gazdagságodat, és felfuvalkodott szíved gazdagságod miatt.” Olyan pénzügyi és gazdasági hatalom lesz a kezében, mely minden tekintetben fölülmúl minden elképzelést. Ez csak úgy lehetséges, ha átveszi azt a jól előkészített terepet, amelyet a globalista törekvések szorgalmaznak az összefogás jegyében. Ő fogja egységesíteni a rendszert, utolsó záróakkordként, felrakva a pontot az 'i'-re.

5. Katonai zseni lesz

Olyan rendkívüli hatalommal lesz felruházva, hogy „csudálatosképpen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét.” (Dániel 8:24) Nagy Sándor és Napóleon, feledésbe merül miatta. Senki sem lesz képes megállni előtte. Mindent elsöpör maga előtt, úgy hogy a világ azt kérdi majd „ Kicsoda hasonló e fenevadhoz? Kicsoda visakodhatik ő vele?” (Jelenések 13:4) Katonai sikerei világméretűek lesznek. Úgy beszélnek majd róla, mint aki „királyságokat rendít meg” és mint aki a földet megháborítja. (Ésaiás 14:16)

6. Zseniális vezető lesz

Remekül fog ellenséges erőket kibékíteni. A szembenállókat összekovácsolja. Minden erőt elsöprő képességeinek köszönhetően a világ hatalmai egyesülnek. Egy Nemzetszövetséget hoz létre. Kelet és Nyugat többé nem lesz megosztott. A Jelenések 13:1-2 – ben egy szimbólikus képet találunk: „ És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, amelynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És a fenevad, amelyet láték, hasonló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.” Láthatjuk, hogy a római, a görög, a perzsa-méd, valamint a babiloni birodalmak nagyságának együttes jelenlétéről van szó. Személyesen fogja birtokolni az egész világpolitikát. Ő lesz az utolsó nagy Cézár.

7. Zseniális szellemi vezető lesz

Hatalomrakerülése után 3,5 évvel, magát Istennek fogja kikiáltani, megköveteli, hogy Istenként imádják őt s beül a Templomba, Isten gyanánt mutogatván magát. (2 Thess 2:4) Olyan csodákat fog tenni, olyan nagyokat, hogy ha lehet még a választottakat is elhitesse. A Bűn Emberében egyesülni fog az emberi faj mindennemű tehetsége, s ezenkívül a Sátán erejével és bölcsességével is fel lesz ruházva. A tudományt a legbehatóbban fogja ismerni, a természet erőit oly mértékben fogja uralni, hogy azok engedelmeskedni fognak neki. A Sátán e remekművében egyszerre lesz jelen s egyesül az intellektuális nagyság, a szuverén hatalom és az emberi dicsőség, mely a gonoszság, a gőg, az elnyomás, a lázadás, a csalás és a szentségtörés minden válfajával párosul. A világon eddig élt összes ateista és deista ereje eddig soha nem tapasztalt módon egyesül egy személyben.

„Az egész föld követé a fenevadat” (Jelenések 13:3). Mintegy halálos sebbel megsebesíttetett, de az ő halálos sebe meggyógyíttaték. (Jelenések 13.3) Eme egyedülálló csodatette miatt, az emberek Istenként fogják tisztelni. Hatalmát olyan átütő erővel fogja gyakorolni az emberek felett, hogy azok imádni fogják a képét (Jelenések 13:14-15).

E téren olyan világi törekvések s kezdeményezések figyelhetőek meg, amelyek egy "Messiás" eljöttét jövendölik. A médián keresztül szembesültem egy világi vezető általi kijelentéssel, miszerint a "Messiás"-t megelőzendő, várnak egy prófétát (Illésként nevezték meg), aki majd előkészíti a "Messiás" eljövetelét. Mire a "Mester" a széles nyilvánosság előtt megjelenik, a lakosságnak feltétel nélküli bizalommal kell elfogadnia őt s a lakosság nagyobb része készen kell álljon őt mint "Messiást" imádni. Minden vallás - mint "visszatérő Krisztust" fogja tisztelni. A nagyobb vallások, hosszú generációk óta várják eljöttét. Egy olyan személyét, akit a zsidók Messiásként, a Buddhisták ötödik Buddhaként, a muzulmánok Mahdi-ként, a hinduk Krisnaként ismernek és várnak. A kereszténység Krisztus-várásával hasonlóságot mutat mindez. Kérdés kik a keresztények s kit tekintünk személy szerint Krisztusnak egyéni életünkben? Sok vallás tehát tartalmaz "közös igazságokat", amelyek a különbségeket szép lassan egybemossák. A tolerancia jegyében a különféle vallások egymáshoz közelítenek, a kereszténységen belül egyre szélesebb körben válik népszerűvé az ökumenizmus gondolata és jelensége.

Személyisége

Miután eltűnődtünk a Sátán képességein, vizsgáljuk meg személyiségét. Tegyük ezt Jézus Krisztus személyének fényében, tükrében. Krisztus az isteni mérőón, zsinórmérték, mellyel minden személy mérhető. A Szupermen Antikrisztus eljövetelének tehát kettős jelentősége van: egyrészről Krisztust akarja utánozni, másrészről Krisztus ellensége. Személyiségének tanulmányozása során így számtalan hasonlóságot és számtalan ellentétet fedezhetünk fel. Úgy tűnik fel majd, mint különösen értékes egyéniség, azonban valójában báránybőrbe bújt farkas. Az emberiséget arra fogja ösztökélni, hogy egy családként teremtsen egy olyan globális civilizációt, amelyben gazdasági és társadalmi igazság honol s a javak megosztása nagy hangsúlyt kap. Az éhezés felszámolásán fáradozik majd s azt tűzi ki célul, hogy az élelmezés, a lakóhely biztosítása, a ruházkodás, az oktatás s az orvosi ellátás egyetemes jogon mindenki számára hozzáférhető legyen. Ösztökélésére az emberiség megteszi az e téren szükségesnek bizonyuló változtatásokat (pl. a szegényebb fejlődő országok s a gazdagabb, fejlett országok közti gazdasági különbségek kiegyenlítődnek) s így egy igazabb, igazságosabb világban élhet majd minden ember. Nem ítélni jön, hanem hogy az emberiségnek segítsen és inspirálja. E Világ és az emberi nem nevelője lesz. A Világ kormányzását megszerzi. Ilyen módon életbe lép egy kontroll, egy ellenőrzési rendszer a Világ fölött.

Ahhoz, hogy a hamis Krisztus, aki emberi viszonylatban egyedülálló képességekkel rendelkező személy lesz, egy kézben tudja tartani az egész világot, arra is szükség van, szükség lesz, hogy kialakuljon egy olyan egységes világrend, amely lehetővé teszi, hogy valósággal egy kézben összpontosuljon minden. Ha ma körülnézünk a világban, lépten-nyomon azt látjuk, egy olyan tendencia érvényesül, amelyet globalizációnak hívunk, s mely tökéletesen készíti elő a Szupermen Antikrisztus eljövetelét. A világ központosítása a cél egyfelől, másfelől pedig az uniformizálás, az egyéniség eltörlése, a nemek összemosása, az individuum gondolkodástól való megfosztása. (Madách Imre: "Az ember tragédiája" szerint a Falanszter U alakzatú. U = Uni-: Egy(séges)-; Egy(forma); Egy(en).)

Birodalma

Az emberiség több évezredes történelmére visszatekintve kétségtelenül állapítható meg, hogy nem létezett olyan társadalmi berendezkedés, amely még ha ideálisnak is tűnt elméletben, a gyakorlatban minden probléma nélkül megvalósulhatott volna. A diktatórikus rendszerek nyilvánvaló gonosz gyökere azok bukását eredményezte. A demokráciában kínálkozó egyenlő jogok teret engednek a túlzó liberalizmusnak, mely kaotikus helyzetet teremthet. Olyan rendszerelmélet pedig még nem volt, amely e kettőt - eredendően ellenkező és a skála két szélén helyet foglalót - ötvözte. A demokrácia zászlaja alatt kialakul a Huxley-i féle 'Szép Új Világ', amely Orwell-i egyedeket nemz, akik szolgájává, rabszolgájává válnak a természetfeletti gonosz mátrixának (mátrix: anyaméh), mely nem más, mint maga a Föld bolygó. A szabadság nevében kialakuló jogok vonzóak, ám remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy általuk kialakuljon egyfajta irányíthatóság, önként vállalt, burkolt diktatúra. A demokráciában - melyben kezdetben felhígul minden, majd masszává áll össze - társadalmi norma lesz a vallássá fajuló személyi kultusz, az Antikrisztus imádata.

Itt a Földön pedig minden jel arra utal, hogy a központosítás folyamata - mely a majdani, egy kézben összpontosuló hatalom előfutára (EU: 1992-től; Afrikai Unió 2002-től; Észak Amerikai Unió /=North American Union/ a tervek szerint 2010-től; 2008. májusától Dél-Amerikai Unio (UNASUR); Ázsiai Unió tervezés alatt) - visszafordíthatatlan.
kulcs 2009. 01. 07. 22:19
Előzmény: #653  Törölt felhasználó
#654
Neeeem:-)
Törölt felhasználó 2009. 01. 07. 22:18
Előzmény: #652  kulcs
#653
U tolsó idők
kulcs 2009. 01. 07. 22:14
Előzmény: #650  Törölt felhasználó
#652
Tudod, mi az esemény?
kulcs 2009. 01. 07. 22:13
Előzmény: #649  kulcs
#651
Miért a Duna TV?
Mert ez egy folyóról van elnevezve:-)

Van más tv-csatorna folyóról elnevezve?
???
Törölt felhasználó 2009. 01. 07. 22:12
Előzmény: #649  kulcs
#650
Ne az időt várd hanem az eseményt.
kulcs 2009. 01. 07. 22:10
#649
Most mi jön? Vagy már itt van?
A Világvége?
De hát nem 2000 van. Hanem 2009...
Késett 9 évet?
Vagy hamarabb jött?
Mihez képest?
Mi van, mi lesz?

Elhangzott egy mondat pár napja a TV-ben: a következõ hetekben nagyon rossz híreket fogunk hallani. Õk már tudták, hogy mi lesz?
2000 van, vagy 2009?

Ma, Duna TV 22:35...
mondoka 2009. 01. 07. 21:19
Előzmény: #647  Conqui
#648
Ezeket felheccelt állatokká tették.Megnyomorították lelküket.
És akik tették most aztmondhatják meggyőző modorral jólfésülten nyakkendősen: -Hőlgyeim és uraim ezek barbárok!
Conqui 2009. 01. 07. 20:46
Előzmény: #644  pampa
#647
A Szíria és Irán támogatását élvező libanoni Hezbollah szellemi vezetője először szólalt meg, mióta Izrael december 27-én megtámadta a Gázai övezetet. „Készen állnak feláldozni a lelkünket, testvéreinket, gyermekeinket, szeretteinket azért, amiben hiszünk. Nem adjuk fel a harcot és a fegyvereinket” – fogalmazott videóüzenetében, amit több tízezer ember előtt vetítettek le Bejrútban.

Hát ilyenek ellen kell harcolniuk. Ha önként áldozzák fel gyerekeiket, szeretteiket, akkor minek aggódunk, nem igaz?
mondoka 2009. 01. 07. 20:33
Előzmény: #645  GaborGabor
#646
"(Most ne gyere azzal, hogy az zsidó propaganda volt, mert valamelyik tudományos adón NG, Spek vagy ilyenen láttam). "

-Múúhaha! ....
Mit gondol vajon barátunk?
A propabanda (legyen bármely nagyágyúé) talán fénymásolt röplapok terjesztéséből áll???

Még szerényen is itt azért tudatformálásak kell lennie.
Megadják nekünk a realitást ami a miénk lehet, amit nekünk szánnak.
Gondoljunk legalább az egyszerű és relatíve olcsó reklámok hatáskeltésére.
Ne legyünk naívak!

GaborGabor 2009. 01. 07. 18:41
Előzmény: #644  pampa
#645
link
Pofám leszakad ...
Mi van akkor, hogy ha letöltök valamit (tiltott, büntethető stb. tartalommal rendelkező dolgot) , átmásolom egy külső merevlemezre vagy eleve oda töltöm le, amit később leválasztok a hálózaton regisztrált gépről ?
pampa 2009. 01. 07. 16:41
Előzmény: #640  Conqui
#644
Párizs.Brazília,libanon,Szíria.

Saron ellen van tudomásomm,és egy tábornokról a neve most nem ugrik be, nenrégiben éppen Londonból fordult vissza vele a repülő mert várták a rendőrök a parancsal.
A menekült táborban elkövetett népirtás miat adták ki talán Hágában.
Valószínűleg van itt olyan aki ezt pontosan tudja.

És ne beszélj háborúról abban az esetben ha az egyik fél fegyverkezhet a másik pedig zárlat alatt áll már nagyon régen.
És különben Palesztína már nem létezik.
Pedig az egyezmény alapján már régen meg kellett volna alakítani.
A törvények csak a szegényekre vonatkoznak...
mondoka 2009. 01. 07. 16:30
Előzmény: #642  kormi77
#643
Lehet,.... de ha az okokat ami aterrorizmust okozza nem szünteti meg akárki, vagy az erősebb fél Izrael, akkor a népet lesz kénytelen megszüntetni aki a terrort okozza.
Ez nem nekem fáj. Nem akarok szenvedélyes lenni. De valahogy így néz ki.

Amelyik fél erősebb, jólenne ha valóbban okosabb is lenne. (Amúgy okosabbis,) -hát lehetne kissé életpártibb (ha másokról is van szó) , és kevésbé kényelmes a söprögetésben.
kormi77 2009. 01. 07. 16:19
Előzmény: #640  Conqui
#642
Nagyon egyetértek Conquival.
Izrael mindig is életpárti volt.
Éljen Izrael!
mondoka 2009. 01. 07. 16:01
Előzmény: #640  Conqui
#641
Mindegy hogy mit és hol szerelnek össze. (Persze bombára gondolok) Steril laboratóriumban, vagy a szobában, a szomorú az hogy ezek már olyat tettek egymással, hogy többé nem élhetnek egymás mellett. Egy kanál víz elég, -ebben fojtják meg a másikat ha tehetik. Mert nem maradt értelme az életüknek csak a vérbosszú.
Ez egy nagyon szomorú történet. Egy harmadik fél tudhatna csak békét teremteni, aki mind a két felet egyszerre szeretettel és de vasszigorral az élhető élet felé vezetné vonszolná.
Ilyen részrehajlás mentes erős külső erő pedig nincs. Ami van az részrehajlik .
Marad a dúlás, a gyűlölet , a togzódás , a vér, és az értelmét vesztett emberi sorsok, amik előállítják a halállal el nem rettenthető terroristákat.

Topik gazda

pampa
4 4 4

aktív fórumozók


friss hírek További hírek