longforever

Regisztráció: 2013-12-12 21:26:06

Hozzászólások száma: 25 921

Utolsó hozzászólás: 2021-09-20 14:50


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 4
Népszerűség: 4

Kedvenc topikok db Utolsó hozzászólás

38 158
2020. 10. 18. 01:57
1 137 979
2021. 10. 18. 09:10
93 855
2021. 10. 18. 09:17
295 953
2021. 10. 18. 09:25
130 464
2021. 10. 16. 09:34

felfüggesztés(ek):

Moderáció:
Felfüggesztés a teljes fórumból - 2019-02-14 06:29-ig (1 nap, 0 óra, 0 perc)
A moderátor indoklása:
személyeskedés
Moderáció:
Felfüggesztés a teljes fórumból - 2019-05-19 09:13-ig (3 nap, 0 óra, 0 perc)
A moderátor indoklása:
ne küldözgess senkit sehová, légy szíves

utolsó 20 hozzászólás

BLUE topic 2021. 09. 20. 14:50
Accept de szépen összefoglaltad.. jár a pont!!!
OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja 2021. 09. 20. 14:40
De egy szomorkás nap a mai......
lassan jöhetünk a táncparkettre .............frissen, kipehenten, vastag pénztárcával......
OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja 2021. 07. 28. 20:03
https://www.portfolio.hu/uzlet/20210728/megalakult-a-mol-es-a-magyar-allam-kozos-alapitvanya-megtortent-a-mol-reszvenycsomag-atutalasa-494380
Balkánisztánban igy mennek a dolgok. Még a végén kihirdetik az osztalékfizetés napját is 2021ben. Vagy nem..:-))
OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja 2021. 07. 28. 20:00
Mai Fed bejelentestől sokat nem várok. Még egy hónapig maradhat a soha véget nem érő bullish hangulat..
OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja 2021. 07. 24. 12:03
Mit tanácsoltok, milyen választ adjunk ennek a népnek, amely így szólt hozzám:...”1Kir 12,1–191 Roboám elment Sikembe, mert egész Izráel Sikembe ment, hogy királlyá tegye őt. 2 Amikor Jeroboám, Nebát fia ezt meghallotta, még Egyiptomban volt, ahová Salamon király elől menekült. Jeroboám ott is maradt volna Egyiptomban, 3 de érte küldtek, és hazahívták őt. Jeroboám Izráel egész gyülekezetével együtt eljött, és így beszélt Roboámhoz: 4 Apád súlyos igát rakott ránk, te azért most könnyíts azon a súlyos szolgálaton és nehéz igán, amelyet apád ránk rakott, akkor szolgálunk neked. 5 Ő így felelt nekik: Menjetek el három napra, azután térjetek vissza hozzám. A nép tehát elment. 6 Ekkor Roboám király tanácskozott a vénekkel, akik apja, Salamon szolgálatában álltak, amíg élt, és ezt kérdezte: Mit tanácsoltok, milyen választ adjak ennek a népnek? 7 Azok így szóltak hozzá: Ha te most kedvében jársz ennek a népnek, és engedsz nekik, és ha válaszodban jóságos szavakkal beszélsz velük, akkor örökre a szolgáid lesznek. 8 De ő nem fogadta meg a tanácsot, amelyet a vének adtak neki, hanem tanácskozott az ifjakkal is, akik vele együtt nőttek fel, és az ő idejében álltak szolgálatba. 9 Ezt kérdezte tőlük: Mit tanácsoltok, milyen választ adjunk ennek a népnek, amely így szólt hozzám: Tedd könnyebbé az igát, amelyet apád rakott ránk! 10 Az ifjak, akik vele együtt nőttek fel, így szóltak hozzá: Ezt mondd ennek a népnek, amely így szólt hozzád: Apád megnehezítette igánkat, te azért könnyítsd meg azt rajtunk! Így beszélj velük: Nekem a kisujjam is vastagabb apám derekánál! 11 Ha tehát apám nehéz igával terhelt meg benneteket, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani! 12 Harmadnapra elment Jeroboám az egész néppel együtt Roboámhoz, ahogyan a király elrendelte: Térjetek vissza hozzám harmadnapra! 13 Ám a király keményen válaszolt a népnek. Nem fogadta meg a tanácsot, amit a vének adtak neki, 14 hanem az ifjak tanácsa szerint így szólt hozzájuk: Apám nehéz igát rakott rátok, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. 15 Nem hallgatott a király a népre, mert az Úr rendelte így, hogy beteljesítse azt az igét, amelyet a sílói Ahijjá által mondott az Úr Jeroboámnak, Nebát fiának. 16 Amikor látta egész Izráel, hogy a király nem hallgat rájuk, így válaszoltak a királynak: Mi közünk nekünk Dávidhoz? Nincs közösségünk Isai fiával! Térj sátraidba, Izráel, törődj, Dávid, a magad házával! Izráel tehát hazament, 17 Roboám pedig Izráel fiai közül csak azoknak maradt a királya, akik Júda városaiban laktak. 18 Roboám király ugyan kiküldte Adórámot, a kényszermunkák felügyelőjét, de megkövezte őt egész Izráel, és meghalt. Ekkor Roboám király gyorsan harci kocsijára szállt, és Jeruzsálembe menekült. 19 Izráel tehát elpártolt Dávid házától. Így van ez még ma is.BIBLIAOLVASÓ KALAUZ – PENTALLER ATTILAAz egység nem őrizhető meg légből kapott szólamokkal (10), pozícióból való erőfitogtatással (13), a valóságot figyelmen kívül hagyó rendelkezésekkel (18). Az egyházé sem. Imádkozzunk olyan testvérekért, akik látják a valós problémát, és nem a hatalomért, hanem a közösségért emelnek szót (4). Miért segítenéd – akár passzivitással – azokat, akik elődeiknél nagyobbak akarnak lenni (10.11), mert kevésnek tartják, hogy csupán Jézus értük hozott áldozata legyen identitásuk alapja?RÉ 267 MRÉ 405
OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja 2021. 07. 20. 19:37
Hű de régen volt..
2021. július 20. – Illés napja„...itt legyen az én nevem… itt lesz a szemem és a szívem…”1Kir 91 Amikor Salamon befejezte az Úr templomának és a királyi palotának az építését és mindazt, amit még kívánt és meg akart csináltatni, 2 megjelent az Úr Salamonnak másodszor is úgy, ahogyan Gibeónban megjelent neki. 3 Ezt mondta neki az Úr: Meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, amelyet elém tártál. Megszentelem ezt a templomot, amelyet építettél, hogy itt legyen az én nevem mindörökké; itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor! 4 És ha előttem jársz, ahogyan apád, Dávid is tette, tiszta szívvel és őszintén, és megteszel mindent, amit megparancsoltam neked, megtartva rendelkezéseimet és törvényeimet, 5 akkor állandóvá teszem királyi trónodat Izráelben örökké, ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak: Nem vesznek ki utódaid Izráel trónjáról. 6 Ha azonban konokul elfordultok tőlem, ti és utódaitok, és nem tartjátok meg parancsolataimat és rendelkezéseimet, amelyeket elétek tártam, hanem más isteneket tiszteltek és azokat imádjátok, 7 akkor kiirtom Izráelt arról a földről, amelyet nekik adtam, ezt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elől, Izráelt pedig példálózva, maró gúnnyal emlegetik majd minden nép között. 8 És bármilyen felséges is ez a templom, mégis, aki csak elmegy majd mellette, elborzadva szisszen föl, és ezt kérdezi: Miért bánt el így az Úr ezzel az országgal és ezzel a templommal? 9 Akkor majd ezt fogják felelni: Azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenüket, aki őseiket kihozta Egyiptomból, és más istenekhez ragaszkodtak, azokat imádták, és azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk az Úr mindezt a veszedelmet. 10 Miután eltelt az a húsz esztendő, ameddig Salamon ezt a két házat, az Úr templomát és a királyi palotát fölépítette, 11 mialatt Hírám, Tírusz királya annyi cédrusfát, ciprusfát és aranyat szállított Salamonnak, amennyit csak kívánt, Salamon király húsz várost adott Hírámnak Galilea földjén. 12 Amikor azonban Hírám elment Tíruszból, hogy megnézze a városokat, amelyeket Salamon adott neki, nem volt megelégedve velük. 13 Ezért azt mondta: Miféle városokat adtál nekem, testvérem?! Ezért nevezik azokat Kábúl földjének mindmáig. * 14 Pedig Hírám százhúsz talentum aranyat küldött a királynak. 15 Ilyen kényszermunkát vetett ki Salamon király, hogy megépíthesse az Úr templomát és a maga palotáját meg a Milló-erődöt és Jeruzsálem várfalát, továbbá Hácórt, Megiddót és Gézert. 16 Fölvonult ugyanis a fáraó, Egyiptom királya, elfoglalta és fölperzselte Gézert, a városban lakó kánaániakat pedig legyilkolta, majd leányának, Salamon feleségének adta nászajándékul. 17 Ezért építette föl Salamon Gézert, továbbá Alsó Bét-Hórónt, 18 Baalátot és Tadmórt az ország puszta részén, 19 az összes raktárvárost, amely Salamoné volt, a harci kocsik és lovak városait, és amit csak építeni kívánt Salamon Jeruzsálemben, a Libánonon és birodalma egész területén. 20 Mindazokat, akik az emóriak, a hettiták, a perizziek, a hivviek és a jebúsziak népéből megmaradtak, akik tehát nem Izráel fiai közül valók voltak, 21 meg fiaikat, akik utánuk az országban megmaradtak, mert nem tudták kiirtani őket Izráel fiai, Salamon kényszermunkásokká tette; azok még ma is. 22 Izráel fiai közül azonban senkit sem kényszerített Salamon rabszolgasorba; ők harcosok voltak, udvari emberei, vezérei, tisztjei meg harci kocsijainak és kocsihajtóinak a parancsnokai. 23 Azok a munkavezetők, akik Salamon munkáit irányították, ötszázötvenen voltak; ők végeztették a munkát a néppel. 24 Amikor a fáraó leánya fölment Dávid városából abba a palotába, amelyet Salamon épített neki, akkor építette meg a Milló-erődöt is. 25 Salamon évenként háromszor mutatott be égőáldozatokat és békeáldozatokat azon az oltáron, amelyet az Úrnak építtetett, és azon füstölögtetett az Úr színe előtt, miután befejezte a templomépítést. 26 Hajókat is csináltatott Salamon király Ecjón-Geberben, amely Élót mellett a Vörös-tenger partján, Edóm földjén van. 27 És elküldte Hírám a hajókon Salamon szolgáival együtt a maga szolgáit, akik hajósok voltak, és ismerték a tengert. 28 Eljutottak Ófírba; hoztak onnan négyszázhúsz talentum aranyat, és elvitték Salamon királynak.BIBLIAOLVASÓ KALAUZ – PENTALLER ATTILA„...itt legyen az én nevem… itt lesz a szemem és a szívem…” (3). Mi már tudhatjuk: itt járt köztünk az, akinek a neve minden névnél nagyobb. Akinek a szemén keresztül az irgalmas, kegyelmes Isten nézett ránk. Akiben Isten szerető szíve dobogott, és szakadt meg bűneink miatt. Jézus így készített szabad utat számunkra az Atyához (Ef 2,18). Éljünk ezzel a lehetőséggel.RÉ 236 MRÉ 392
OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja 2021. 07. 20. 19:34
Üdv Pantya!
Ha az ember nem tud okosat mondani jobb ha csenben marad sokszor. Én most nem tudok okosat mondani..
Inkább mással foglalkozom ...,,,....
A hangulat az jó volt ez tény.. de ezek az arcmentes fórumok sokszor zsákutcák..
Egyelőre ath számla ( ahogy Hathor mondaná) mellett sétálgatunk és nézelődünk..
Ha eksön lesz és szerencseakkor belépünk..
Ha nem akkor pörög a világ tovább.. 
ezt a tőzsdét inkább szerencsejátéknak látom egyelőre ...., good luck!
OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja 2021. 05. 28. 18:51
Btc mutatja az utat. :-)))
Richter topik 2021. 05. 27. 21:15
Megy a céláram felé...:-)))
OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja 2021. 05. 26. 21:22
Vissza Ám...
Szegény kollegák tolják bele a margin call-t .. hisz gyengülnie kellene:-)))
Long olcsón nyaral.. 
Good luck:-))
OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja 2021. 05. 12. 12:53
egy kis napi táplálék...:-))
Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig,...”ApCsel 11,19–2619 Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. 20 Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. 21 És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. 22 Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiókhiába. 23 Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, 24 mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. 25 Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. 26 Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.BIBLIAOLVASÓ KALAUZ – SÁNDOR BALÁZS IGEMAGYARÁZATAA mi Urunk még az üldöztetést is fel tudja használni arra, hogy segítse igéjének terjedését. A többség a Kornéliusz házában történtek ellenére is személyválogató módon adja tovább az üzenetet. Aki mégis átlépi saját emberi korlátait, az áldást és örömöt hoz a gyülekezet számára. Mi bezárkózunk, és még szeretteinknek is nehezen beszélünk a hitünkről, vagy tudunk nyitni azok felé, akikhez Isten küld? Jézus azzal búcsúzott: „...tegyetek tanítvánnyá minden népet...” (Mt 28,19)!RÉ 198 MRÉ 173
Richter topik 2021. 05. 12. 09:07
ha nyereséges vagy akkor maradj ezen a szinten.. ne kezd el képezni Magad mert még veszteséges leszel...:-))
Richter topik 2021. 05. 12. 09:00

Addig örülök amíg Én írom a jó meglátásokat és Te szemtelenkedsz....
de rossz lenne Nekem fordítva...:-))
Richter topik 2021. 05. 12. 08:41

Zoknykám, én láttam Longforevert. meg is néztem milyen beírásai voltak az utóbbi időben az árfolyamra nézve..... úgy látom ezzel PÉNZT lehetett keresni/ vagy veszteséget megúszni..:-)))))

itt. volt a lokális csúcs.

longforever 2021. 03. 29. 15:45#127479Remélem Zoknykám figyeled az árfolyamot..:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 
aztán:longforever 2021. 03. 31. 15:16Előzmény: #127479  longforever#127503 célár lassan teljesítve....jöhet a short kiépítése óvatosan. talán április meghozza a nagyobb korrekciót...persze rich ts 21 kiütése benne van just for fun... 3      0 
aztán az 1 célár:
longforever 2021. 04. 20. 11:58Előzmény: #127610  longforever#127765
célár 7400-7600
 3      0  Válasz erre
ide kellene eljutni........ehhez sok munka és alázat kell...just go ahead...:-)))
MOLly tulajok topikja 2021. 05. 07. 21:20
farkasfu ma, 19:23Előzmény: #274871  MagicmaanNem teljesen ez az álláspontom! 
Az ~1600 szint amit említesz, az egy számított érték, nálam célár! 
MOLly tulajok topikja 2021. 05. 07. 20:52
Jelenleg annyira long mint amennyire Te támogatod a kormányt!
MOLly tulajok topikja 2021. 05. 07. 19:53
Kicsit helyesbítek.. én 1750 írtam de olvasom  hogy 1600 a célárad.. akkor meg inkább Optimistább vagyok egy picit. A többi ua.
MOLly tulajok topikja 2021. 05. 07. 19:50
Picit optimistább vagy mint az Én céláram.. időben és árban továbbra is bízom benne..
Ui. Ha valaki TA alapon mond célárat akkor fölösleges figyelni a fundát.
Különben úgy jár mint Jani , akinek folyamatosan jók a meglátásai TA alapon csak a funda időnként felborítja ezeket..:-))))))
MOLly tulajok topikja 2021. 04. 30. 19:57
Bejött ... as usually..:-)))
Richter topik 2021. 04. 30. 16:42
A piacon a kínálat -kereslet dönt.. jelenleg a Repasz tipusú kereslet van a piacon.. ehhez kell alkalmazkodni..:-)))

friss hírek További hírek