Tanckar

Regisztráció: 2010-08-15 18:35:58

Hozzászólások száma: 935

Utolsó hozzászólás: 2022-08-31 21:37


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 4
Népszerűség: 1


utolsó 20 hozzászólás

4IG Nyrt reszvenyesek. 2022. 08. 31. 21:37

Megháromszorozta a bevételét és a nyereségét is a 4iG az első félévben
Megháromszorozta a 4iG a bevételét és a nyereségét az év első felében 2021 első hat hónapjához képest, a cég tájékoztatása szerint idén júliusig 121,85 milliárd forint árbevétel mellett 1,6 milliárd adózott eredményt produkáltak. A féléves riport szerinta növekedést az elmúlt hónapokban végrehajtott akvizíciók segítették, így a forgalom 73 százaléka a távközlési vállalatok tevékenységéből származott. A 4iG szerint "a távközlési szektor gyors növekedése számos stratégiai előnnyel járt, így a magasabb marzsok mellett a bevételek is egyenletesebben oszlanak meg."A cég 2022. június 30-i hosszú lejáratú adósságainál 471 milliárd forint szerepel, a rövid távon 7,8 milliárdot, ugyanekkor 102 milliárd forint pénzeszközt könyveltek el, ígya vállalatcsoport nettó adósságállománya 376,5 milliárd forint volt a negyedév végén.
ORBÁN TAKARODJ !!! 2020. 01. 26. 20:55
ESTMÉDIA LUFI 2019. 11. 20. 20:24
Ezért fog nagyott emelkedni loser vagy mindenben :-)
FuturAqua VÍZOSZTALÉK 2028-ig (valójában 5788-ig) 2019. 11. 20. 16:26
A Nutexben ennyi sincs még is duplázódott loser gyerek )
NUTEX részvényesek topikja 2019. 11. 16. 08:46

A VÁLTOZÁS beindult!
KITÖRT a Chart!
NUTEX részvényesek topikja 2019. 11. 16. 08:27

KITÖRÖLTE A  HOZZÁSZÓLÁST
EZT A ......
Pedig igen jót írt!
Orbán barátjaként 8 év alatt lehetsz a leggazdagabb magyar, burjánzik a korrupció 2019. 07. 21. 20:58
#98

Mészáros Lőrinc közvetlen tulajdonába került több volt Simicska-cég is. Most ezek egy részét átrendezi, beolvasztja, ezzel pedig lényegében megszünteti őket önálló egységként.
https://mfor.hu/cikkek/vallalatok/sajatjaba-olvasztja-simicska-volt-cegeit-meszaros.html
KORRUPCIÓ, EU-ból való lejmolás ,napi hírek, FIDESZ 2019. 05. 29. 10:44
Orbán barátjaként 8 év alatt lehetsz a leggazdagabb magyar, burjánzik a korrupció 2019. 05. 05. 11:33
#97
Orbán barátjaként 8 év alatt lehetsz a leggazdagabb magyar, burjánzik a korrupció 2019. 04. 28. 09:39
#95
Orbán barátjaként 8 év alatt lehetsz a leggazdagabb magyar, burjánzik a korrupció 2019. 02. 22. 11:27
#93
Orbán barátjaként 8 év alatt lehetsz a leggazdagabb magyar, burjánzik a korrupció 2019. 02. 08. 11:03
#92
Gyűjtsünk Orbán Viktornak! Adakozzatok! 2019. 02. 02. 14:10
#15

A Gundel már adakozik ))))
:-)))))))))))))))))
Orbán barátjaként 8 év alatt lehetsz a leggazdagabb magyar, burjánzik a korrupció 2019. 02. 02. 09:27
#91
Orbán Viktor szerint nem kellett volna megölni a DIKTÁTORT! 2019. 01. 27. 16:45
FUSO: RALLY!!! 2015. 06. 15. 16:00
OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Jakab J utca 17. fszt. 12.;
[22792309-2-41])*
33. A végrehajtás adatai
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2015. május 5.
A végrehajtás ügyszáma: V-BKK-III-22/2015
A végrehajtást elrendelő megnevezése: Magyar Nemzeti Bank Bírság- és Követeléskezelési Osztály, 1013 Budapest,
Krisztina krt. 39.
Az értesítés (indítás) kiállításának időpontja: 2015. május 5.
A változás időpontja:2015/05/05
Bejegyzés kelte:2015/06/04
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye a 2006. évi V. tv. 64. § (2) bekezdésére figyelemmel.
Ha a bejegyzésre hibás adatok alapján került sor, vagy a bejegyzés egyéb okból hibás, a cég, valamint az ügyész kérheti
a hibás bejegyzés kijavítását.
Végzés kelte: Fővárosi Bíróság 2015.06.04
FUSO: RALLY!!! 2015. 06. 08. 13:33
565-62/2014 2014. november 26.
1
A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-27/2014. számú határozata a HomeSys Media Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1144 Budapest, Ond Vezér útja 16. 1. emelet 5.) és
a PAYWALL Media Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1144 Budapest, Ond Vezér útja
16. 1. emelet 5.) szemben piacfelügyeleti bírság, figyelmeztetés és felszólítás intézkedések
alkalmazásáról nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzéssel
összefüggésben keletkezett nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettség elmulasztása miatt
A HomeSys Media Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ond
Vezér útja 16. 1. emelet 5.) (HomeSys Media Kft.) és a PAYWALL Media Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ond Vezér útja 16. 1. emelet 5.) (PAYWALL Media Kft.)
(együttesen: Ügyfelek) – mint összehangoltan eljáró személyek – együttműködése
eredményeképpen a FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban (székhely: 1138
Budapest, Jakab József utca 17. földszint 12.) (FUSO Ecosystem Nyrt.) történt befolyásszerzés
kapcsán keletkezett nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettség elmulasztása tárgyában
lefolytatott piacfelügyeleti eljárás keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest,
Szabadság tér 8-9.) (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) felhatalmazása alapján az alábbi
h a t á r o z a t o t
hozom.
I. Az MNB a FUSO Ecosystem Nyrt.-ben – mint nyilvánosan működő részvénytársaságban –
történő befolyásszerzéssel összefüggésben keletkezett nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettség
elmulasztása miatt a HomeSys Media Kft.-t 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint piacfelügyeleti
bírság megfizetésére kötelezi.
II. Az MNB a FUSO Ecosystem Nyrt.-ben – mint nyilvánosan működő részvénytársaságban –
történő befolyásszerzéssel összefüggésben keletkezett nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettség
elmulasztása miatt a PAYWALL Media Kft.-t 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint piacfelügyeleti
bírság megfizetésére kötelezi.
III. Az MNB figyelmezteti az Ügyfeleket, hogy a jövőben mindenkor feleljenek meg a
nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre irányadó jogszabályi
rendelkezéseknek.
IV. Az MNB felszólítja az Ügyfeleket, hogy jelen határozat kézhezvételét követő hatvan napon
belül – az MNB részére igazoltan – szüntessék meg a befolyásszerzésre irányadó szabályokba
ütközően szerzett befolyásukat. Az MNB megállapítja, hogy az Ügyfelek a befolyásszerzésre
irányadó szabályokba ütközően szerzett befolyásuk megszüntetéséig semmilyen részvényesi
(szavazati, vagyoni és egyéb) jogaikat nem gyakorolhatják a FUSO Ecosystem Nyrt.-ben.
Az MNB piacfelügyeleti eljárása során eljárási költség nem merült fel.
A kiszabott piacfelügyeleti bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc)
napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „piacfelügyeleti
bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A
piacfelügyeleti bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás
szabályai kerülnek alkalmazásra. A piacfelügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő
2
elmulasztása esetén, a be nem fizetett összeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor,
melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem
számítható fel késedelmi pótlék.
A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának
feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül.
A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a
kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat
felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az MNB-nél kell 3 (három) példányban
benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat
végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás
felfüggesztését kérheti. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének
kérelmére azonban tárgyalást kell tartani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az
alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon
belül írásban kérheti.
I n d o k o l á s
( … )
***
A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul.
A határozatot az MNB – az MNB tv. 178. § (1) bekezdésére tekintettel – a Psztv. 4. § (1)
bekezdése h) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hozta meg.
A jelen határozat rendelkező részében rögzített késedelmi pótlék MNB általi felszámításának
lehetőségét a Ket. 132. §-a biztosítja.
A közigazgatási végrehajtás szabályainak az MNB által kiszabott bírság kapcsán való alkalmazási
lehetősége a Psztv. 46. § (1) bekezdésén, valamint a Ket. 126. § (1) bekezdése a) pontján alapul.
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdése d) pontjának da)
alpontján, 100. § (1) bekezdése d) pontján, 100. § (2) bekezdésén és 109. § (1) bekezdése a)
pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7)
bekezdésén, 327. § (1)–(2) bekezdésein, 330. § (2) bekezdésén, 332. § (2a) bekezdésén, valamint
338. § (1)–(3) bekezdésein alapul.
A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdése c) pontja és (3) bekezdése értelmében a közléssel
jogerős.
Budapest, 2014. október 27.
Dr. Windisch László s.k.,
az MNB alelnöke
FUSO: RALLY!!! 2015. 06. 08. 13:18
OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Jakab J utca 17. fszt. 12.;
[22792309-2-41])*
33. A végrehajtás adatai
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2015. május 5.
A végrehajtás ügyszáma: V-BKK-III-22/2015
A végrehajtást elrendelő megnevezése: Magyar Nemzeti Bank Bírság- és Követeléskezelési Osztály, 1013 Budapest,
Krisztina krt. 39.
Az értesítés (indítás) kiállításának időpontja: 2015. május 5.
A változás időpontja:2015/05/05
Bejegyzés kelte:2015/06/04
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye a 2006. évi V. tv. 64. § (2) bekezdésére figyelemmel.
Ha a bejegyzésre hibás adatok alapján került sor, vagy a bejegyzés egyéb okból hibás, a cég, valamint az ügyész kérheti
a hibás bejegyzés kijavítását.
Végzés kelte: Fővárosi Bíróság 2015.06.04

friss hírek További hírek