Luma

Regisztráció: 2014-02-20 09:17:11

Hozzászólások száma: 114

Utolsó hozzászólás: 2021-04-08 18:28


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 1
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

ENEFI - THE BEST 2021. 04. 08. 18:28

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására?
Érdekes...
ENEFI - THE BEST 2021. 02. 10. 13:16
444 :)
ENEFI - THE BEST 2020. 06. 10. 09:38
Fog ez menni...
Az idő nekünk dolgozik... :)
ENEFI - THE BEST 2020. 06. 08. 19:59
Lesz még idén olyan is... :)
ENEFI - THE BEST 2019. 10. 21. 10:18
És azt lehet tudni, hogy mi lesz a cég új neve?
ENEFI - THE BEST 2019. 07. 02. 10:19
nem 691-ig mehet ma?
ENEFI - THE BEST 2019. 07. 02. 10:10
VG cikk:
Petykó András Zoltán: óriási potenciál van a kiscégekben, ha tőkeerős társaság ernyője alatt működnek Régi álmát valósítaná meg az ENEFI átszabásával az új nagyrészvényes TÚRÓS-BENSE LEVENTE | Óriási potenciált lát az ENEFI-ben Petykó András Zoltán, aki jelentős vagyontárgyak ap­portjával egyik nagyrészvényese tervez lenni a tőzs­dei társaságnak. Az üzletember az élelmiszeriparban, a turizmusban, a pénzügyi területen és az egészség­ügyben lát elsősorban kitörési lehetőségeket. Petykó a hasonló tevékenységi körökben érdekelt tőzsdei vállalatokat nem tekinti konkurenciának. Miért döntött úgy, hogy beszáll a társaságba? ■ Minden üzletembernek el kell döntenie, hogy cégeit milyen for­mában és milyen hatékonyság­gal működteti. A magyar piacon általánosságban jellemző a tőke- szegénység, azaz a társaságok többsége egy darabig tud ugyan önerőből fejlődni, de amikor mi-
nosegi változásra van szuxseg, akkor megjelenik a forrásbevo­nási kényszer, amelynek egy már tőzsdén jegyzett cég sokkal köny- nyebben meg tud felelni. Egy kisebb társaság sokkal kiszol­gáltatottabb a piacon, hiszen nyereségtermelő képessége kor­látozott. Ahhoz, hogy tovább tud­jon lépni, vagy egy válság idején talpon tudjon maradni, hatékony­ságot tudjon növelni, ahhoz vala­milyen rendszerben kell működ­tetni'. Emellett régi álmom is, hogy egy tőzsdei cégben megha­tározó részesedést szerezzek. AZ ENEFI ÁRFOLYAMA | 2019. január 2. ► július 1. (forint) Fonás: Reuters. VG-graf ¡ka   De miért az ENEFI? ■    A társaság az elmúlt időszak­ban parkolópályán volt. Pozitív és negatív hírek egyaránt érkeztek a piacáról, az árfolyama pedig ha­nyatló szakaszban volt. Adódott egy jó beszállási lehetőség, és él­tem vele. Nem tart attól, hogy az ENEFI megtépázott hírneve visszaüt? ■    Az ENEFI-nek sok olyan kis­befektetője van, akik kitartottak mellette, rájuk a továbbiakban is lehet építeni. Vélhetően azért tartottak ki, mert sokan arra számítottak, hogy az eszközöket osztalékként SZétOSZt- JAk óc ho7áriák a róoot
naK at a társaságra Kiseoosegi részesedésekért cserébe, elég, ha csak a Random Capitalra gon­dolunk. Az apportált vagyonelemekkel igencsak szerteágazó lett a társa­ság érdekeltségi köre. Mi lesz a stratégiai irány? ■    Ezt az igazgatóság határozza majd meg. Mirit egyik nagyrész­vényes, abba az irányba terelném a céget, hogy nézzük meg, Ma­gyarországon mely iparágaknak vannak kitörési lehetőségeik, me­lyek azok a klasszikus ágazatok, ahol egy hazai kis-közepes válla­lat érvényesülni tud. A Random Capital apportjával a tőkepiaci szolgáltatások piacát célozzák? ■    A tőkepiaci kultúrát tovább kell fejleszteni Magyarországon, hosszú távon mindenképpen ar­ra számítunk, hogy ebben a szeg­mensben nőni fog a lakosság pe­netrációja. A mi érdekünk is az, hogy minél több ember vegyen részt ebben a folyamatban, lehe­tőség szerint rajtunk keresztül. Az ENEFI klasszikus értelemben vett vagyonkezelővé válik? ■     Egy vagyoni kérdésekben irány- mutatást segítő céget tervezünk létrehozni, nem hagyományos ta­nácsadásról van szó. Mely ágazatokat kezelik prioritás­ként? ■     Élelmiszeripar nélkül például elképzelhetetlen Magyarország jövője, a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben is kiemelkedő helyen szerepel hazánk, nyilván­való, hogy az élelmiszeriparának is erősnek kell lennie. Emellett a hiirÍ7Tnnchan a nón'zümri árras’at- ban és az egészségügyhöz kap­csolódó iparágakban, a beteg- ellátásban, az orvosi műszerek piacán szeretnénk érdekeltsége­ket kiépíteni. Hasonló területeken több holding is érdekelt, köztük például egy tőzsdei társaság is. Ez nem jelent kockázatot? ■     A tőzsdén olyan társaságok vannak jelen, amelyek már elér­tek egy bizonyos fejlettségi szin­tet. Egy vidéki kis panzió, szál­loda vagy vállalat, amely nem termel érdemi nyereséget, nem vonzó célpont Olyan befektetők­nek, akiknek a gyors profitreali­zálás a céljuk. Ezek nagyon mun­kaigényes társaságok, viszont óriási potenciál lehet bennünk, ha egységes struktúrában, egy tőkeerős cég ernyője alatt mű­ködtetik őket. Tervez további vagyonelemeket apportálni az ENEFkbe, növelve ezzel a részesedését? ■     Hosszú távra tervezek, viszont a befektetés mértéke nagyban függ attól, hogy milyen hatást vál­tanak majd ki a piacon a mostani bejelentések. A társaság akkor tud hosszú távon hatékonyan működ­ni, ha első körben elér egy 15-20 milliárd forintos méretet, majd ké­sőbb ennek a sokszorosát. Olyan vagyontárgyak beemelése jöhet az én esetemben szóba, amelyek mű­ködtetése túl sok energiát követel. További, külső körből érkező ap- nnrtnkra számítanak?
■ Sokan megkeresnek azzal, hogy segítsek szintet lépni egy- egy társaság esetében. Erre jó megoldást kínálhat az ENEFI, hiszen a tőzsdei jelenlét előnye­it élvezve tovább lehet fejleszte­ni az adott céget. Sokan csatla­kozhatnak az ENEFI-hez, hiszen ez egy olyan típusú vagyonkeze­lés, amely mindenkinek az érde­két szolgálja. A mostani átalakulás során szük­ség van friss tőkére? ■     Az ENEFI a mérlege alapján nem szorul azonnali tőkebevo­násra. Egy vagyonkezeléssel fog­lalkozó céget azonban akkor le­het igazán jól működtetni, ha a vagyontárgyakhoz vagy a tevé­kenységekhez tartozó elemeket összességében kezelik, mérik, és konkrét stratégiai célokat tűz­nek ki. Ha ehhez források szüksé­gesek, akkor meg kell majd vizs­gálni a piaci lehetőségeket. Ha például idővel a Hungaro-Food egészét behozzuk a cégbe - ami nem, elképzelhetetlen -, akkor megfogalmazzuk majd a bevéte­li és az eredménycélokat. Ha en­nek eléréséhez fejlesztésre, ter­jeszkedésre van szükség, akkor az ehhez szükséges forrásokat a konkrét tervek alapján kell majd bevonni. Kínai üzletemberek is beszálltak a cégbe. Tervezik tovább bővíteni a tulajdonosi struktúrát? ■    A magam részéről abban va­gyok érdekelt, hogy minél szé- locohb körben Hnlrrnzznnk Mén
kell azonban határozni azt, hogy milyen tevékenységi területről engedünk be vagyonelemeket, és ehhez egy konkrét megtérülé­si, működtetési, strukturált szá­monkérési rendszert kell csatol­ni: a jelenlegi szakértői bázist tekintve ez nagyon széles tulaj­donosi kört feltételez. Nem öt- tízmilliárd forintos nagyságren­dekben gondolkodunk, hanem ennél jóval nagyobb méretek­ben. Viszonylag széles tulajdo­nosi struktúrában, nagyon sok részvényessel, nagy vagyonnal egy hatékonyan átlátható cég létrehozása a cél, amely folya­matosan növeli a vagyonát. A szerteágazó tevékenységek mi­att nem aggódik? A tulajdonosok között lehetnek érdekellentétek. ■     Abban lehet ellentét, hogy egy- egy vagyonelem vagy projekt ho­gyan működik, de miután minden társaság teljesítménye az ENEFI- ben jelenik meg eredményként, mindenki abban érdekelt, hogy a saját munkája a holdingot gaz­dagítsa. Melyek az ön által kitűzött rövid távú célok? Azon dolgozunk majd, hogy minél nagyobbra nőjünk, és mi­nél erősebbé váljunk. Tőzs­dei cégként fontos cél a Prémi­um kategória elérése. A magas közkézhányad megtartása is el­sődleges szempont, hiszen akkor tudunk előremenni, ha a cég fo­lyamatosan tud fejlődni, vagyon
ENEFI - THE BEST 2019. 07. 01. 11:00
ENEFI - THE BEST 2019. 07. 01. 10:25
elfogyott
ENEFI - THE BEST 2019. 07. 01. 10:21
576
ENEFI - THE BEST 2019. 07. 01. 08:53
62K vevő 576on
ENEFI - THE BEST 2019. 06. 28. 19:07
Úgy játszik most a portfolio és érdemesnek találta megirni, pedig nem szokásuk mostanában bármit is megjelentetni az Enefiről...
https://www.portfolio.hu/vallalatok/uj-alapstrategia-jon-az-enefinel.329461.html
ENEFI - THE BEST 2019. 04. 10. 15:20
Az nem elég, annál fentebb várjuk... :)))
ENEFI - THE BEST 2019. 04. 09. 17:18
mennyi lett a vége?
ENEFI - THE BEST 2019. 04. 08. 10:18
ENEFI - THE BEST 2019. 04. 03. 16:15
917 db520 HUF522 HUF300 db
654 db518 HUF524 HUF500 db
3 420 db516 HUF526 HUF2 250 db
8 250 db514 HUF528 HUF2 350 db
3 310 db512 HUF530 HUF2 650 db
9 073 db510 HUF532 HUF1 130 db
2 200 db508 HUF534 HUF1 500 db
4 000 db506 HUF536 HUF4 382 db
4 100 db504 HUF538 HUF25 550 db
7 363 db502 HUF540 HUF73 422 db
28 829 db500 HUF542 HUF3 500 db
3 000 db498 HUF548 HUF500 db
1 500 db497 HUF550 HUF7 084 db
710 db496 HUF578 HUF50 db
2 000 db495 HUF580 HUF1 400 db
915 db494 HUF588 HUF500 db
2 520 db490 HUF596 HUF1 100 db
1 335 db487 HUF600 HUF1 220 db
900 db485 HUF650 HUF500 db
1 000 db484 HUF666 HUF444 
ENEFI - THE BEST 2019. 04. 03. 15:48
1 450 db512 HUF518 HUF2 300 db
8 193 db510 HUF520 HUF10 373 db
4 000 db506 HUF526 HUF700 db
4 100 db504 HUF528 HUF8 900 db
7 863 db502 HUF530 HUF3 881 db
28 389 db500 HUF532 HUF1 130 db
2 000 db499 HUF534 HUF1 500 db
3 000 db498 HUF536 HUF1 101 db
1 500 db497 HUF538 HUF20 550 db
1 200 db496 HUF540 HUF52 975 db
2 000 db495 HUF542 HUF3 500 db
915 db494 HUF548 HUF500 db
2 020 db490 HUF550 HUF6 884 db
1 335 db487 HUF578 HUF50 db
900 db485 HUF580 HUF1 400 db
1 000 db484 HUF588 HUF500 db
500 db482 HUF590 HUF2 400 db
2 750 db480 HUF596 HUF1 100 db
1 963 db476 HUF600 HUF1 220 db
500 db475 HUF650 HUF500 
ENEFI - THE BEST 2019. 04. 03. 15:21
453 db510 HUF516 HUF148 db
8 000 db508 HUF518 HUF2 600 db
5 455 db506 HUF520 HUF22 423 db
600 db504 HUF528 HUF8 900 db
5 800 db502 HUF530 HUF3 250 db
17 000 db500 HUF532 HUF480 db
5 205 db495 HUF534 HUF321 db
1 210 db494 HUF538 HUF20 300 db
11 462 db492 HUF540 HUF51 975 db
6 100 db490 HUF542 HUF3 500 db
1 000 db484 HUF548 HUF500 db
500 db482 HUF550 HUF7 104 db
2 600 db480 HUF578 HUF50 db
1 963 db476 HUF580 HUF1 400 db
500 db475 HUF588 HUF500 db
2 700 db472 HUF590 HUF2 400 db
664 db471 HUF596 HUF1 100 db
1 500 db470 HUF600 HUF1 000 db
1 450 db468 HUF650 HUF500 db
2 105 db467 HUF666 HUF444 
ENEFI - THE BEST 2019. 04. 03. 15:21
8 000 db508 HUF516 HUF1 148 db5 455 db506 HUF518 HUF2 600 db600 db504 HUF520 HUF22 423 db5 800 db502 HUF528 HUF8 900 db17 000 db500 HUF530 HUF3 250 db5 205 db495 HUF532 HUF480 db1 210 db494 HUF538 HUF20 300 db11 462 db492 HUF540 HUF51 975 db6 100 db490 HUF542 HUF3 500 db1 000 db484 HUF548 HUF500 db500 db482 HUF550 HUF7 104 db2 600 db480 HUF578 HUF50 db1 963 db476 HUF580 HUF1 400 db500 db475 HUF588 HUF500 db2 700 db472 HUF590 HUF2 400 db664 db471 HUF596 HUF1 100 db1 500 db470 HUF600 HUF1 000 db1 450 db468 HUF650 HUF500 db2 105 db467 HUF666 HUF444 db2 195 db466 HUF700 HUF2 000 dbELADOKVESZEK

friss hírek További hírek