Luma

Regisztráció: 2014-02-20 09:17:11

Hozzászólások száma: 120

Utolsó hozzászólás: 2023-01-09 17:17


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 3
Népszerűség: 5


utolsó 20 hozzászólás

ENEFI - THE BEST 2023. 01. 09. 17:17
Valaki délelőtt kikapott a könyvből 15 K-t, lehet tud valamit?
ENEFI - THE BEST 2022. 12. 09. 09:55
Vettem - higitottam, hátha megindul...
ENEFI - THE BEST 2022. 05. 03. 08:53
Köszi!
ENEFI - THE BEST 2022. 05. 02. 09:15

Volt közgyűlés pénteken?
Tudtok valamit arról, hogy mi történt?
ENEFI - THE BEST 2021. 11. 08. 09:42

Nem tudom hányan olvastátok a Forbes magazin októberi számát...
Virág Ferenccel volt egy hosszabb interjú, amely a következőképpen végződött:
"Noha Virág Ferenc már tuti nem ir többet minden hajnalban egyedi hangvételű hirleveleket cége ügyfeleinek, azt azért mosolyogva megjegyzi, hogy fogunk még róla hallani a magyar tőkepiacon. Az biztos, hogy nagyon komolyan veszi befektetését az energetikai szektorból induló, hányatott sorsú ENEFI Nyrt.-be, mindent megtesz, hogy nagy tőzsdei sztori legyen belőle. De ez már egy másik történet."
Ámen
ENEFI - THE BEST 2021. 04. 08. 18:28

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására?
Érdekes...
ENEFI - THE BEST 2021. 02. 10. 13:16
444 :)
ENEFI - THE BEST 2020. 06. 10. 09:38
Fog ez menni...
Az idő nekünk dolgozik... :)
ENEFI - THE BEST 2020. 06. 08. 19:59
Lesz még idén olyan is... :)
ENEFI - THE BEST 2019. 10. 21. 10:18
És azt lehet tudni, hogy mi lesz a cég új neve?
ENEFI - THE BEST 2019. 07. 02. 10:19
nem 691-ig mehet ma?
ENEFI - THE BEST 2019. 07. 02. 10:10
VG cikk:
Petykó András Zoltán: óriási potenciál van a kiscégekben, ha tőkeerős társaság ernyője alatt működnek Régi álmát valósítaná meg az ENEFI átszabásával az új nagyrészvényes TÚRÓS-BENSE LEVENTE | Óriási potenciált lát az ENEFI-ben Petykó András Zoltán, aki jelentős vagyontárgyak ap­portjával egyik nagyrészvényese tervez lenni a tőzs­dei társaságnak. Az üzletember az élelmiszeriparban, a turizmusban, a pénzügyi területen és az egészség­ügyben lát elsősorban kitörési lehetőségeket. Petykó a hasonló tevékenységi körökben érdekelt tőzsdei vállalatokat nem tekinti konkurenciának. Miért döntött úgy, hogy beszáll a társaságba? ■ Minden üzletembernek el kell döntenie, hogy cégeit milyen for­mában és milyen hatékonyság­gal működteti. A magyar piacon általánosságban jellemző a tőke- szegénység, azaz a társaságok többsége egy darabig tud ugyan önerőből fejlődni, de amikor mi-
nosegi változásra van szuxseg, akkor megjelenik a forrásbevo­nási kényszer, amelynek egy már tőzsdén jegyzett cég sokkal köny- nyebben meg tud felelni. Egy kisebb társaság sokkal kiszol­gáltatottabb a piacon, hiszen nyereségtermelő képessége kor­látozott. Ahhoz, hogy tovább tud­jon lépni, vagy egy válság idején talpon tudjon maradni, hatékony­ságot tudjon növelni, ahhoz vala­milyen rendszerben kell működ­tetni'. Emellett régi álmom is, hogy egy tőzsdei cégben megha­tározó részesedést szerezzek. AZ ENEFI ÁRFOLYAMA | 2019. január 2. ► július 1. (forint) Fonás: Reuters. VG-graf ¡ka   De miért az ENEFI? ■    A társaság az elmúlt időszak­ban parkolópályán volt. Pozitív és negatív hírek egyaránt érkeztek a piacáról, az árfolyama pedig ha­nyatló szakaszban volt. Adódott egy jó beszállási lehetőség, és él­tem vele. Nem tart attól, hogy az ENEFI megtépázott hírneve visszaüt? ■    Az ENEFI-nek sok olyan kis­befektetője van, akik kitartottak mellette, rájuk a továbbiakban is lehet építeni. Vélhetően azért tartottak ki, mert sokan arra számítottak, hogy az eszközöket osztalékként SZétOSZt- JAk óc ho7áriák a róoot
naK at a társaságra Kiseoosegi részesedésekért cserébe, elég, ha csak a Random Capitalra gon­dolunk. Az apportált vagyonelemekkel igencsak szerteágazó lett a társa­ság érdekeltségi köre. Mi lesz a stratégiai irány? ■    Ezt az igazgatóság határozza majd meg. Mirit egyik nagyrész­vényes, abba az irányba terelném a céget, hogy nézzük meg, Ma­gyarországon mely iparágaknak vannak kitörési lehetőségeik, me­lyek azok a klasszikus ágazatok, ahol egy hazai kis-közepes válla­lat érvényesülni tud. A Random Capital apportjával a tőkepiaci szolgáltatások piacát célozzák? ■    A tőkepiaci kultúrát tovább kell fejleszteni Magyarországon, hosszú távon mindenképpen ar­ra számítunk, hogy ebben a szeg­mensben nőni fog a lakosság pe­netrációja. A mi érdekünk is az, hogy minél több ember vegyen részt ebben a folyamatban, lehe­tőség szerint rajtunk keresztül. Az ENEFI klasszikus értelemben vett vagyonkezelővé válik? ■     Egy vagyoni kérdésekben irány- mutatást segítő céget tervezünk létrehozni, nem hagyományos ta­nácsadásról van szó. Mely ágazatokat kezelik prioritás­ként? ■     Élelmiszeripar nélkül például elképzelhetetlen Magyarország jövője, a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben is kiemelkedő helyen szerepel hazánk, nyilván­való, hogy az élelmiszeriparának is erősnek kell lennie. Emellett a hiirÍ7Tnnchan a nón'zümri árras’at- ban és az egészségügyhöz kap­csolódó iparágakban, a beteg- ellátásban, az orvosi műszerek piacán szeretnénk érdekeltsége­ket kiépíteni. Hasonló területeken több holding is érdekelt, köztük például egy tőzsdei társaság is. Ez nem jelent kockázatot? ■     A tőzsdén olyan társaságok vannak jelen, amelyek már elér­tek egy bizonyos fejlettségi szin­tet. Egy vidéki kis panzió, szál­loda vagy vállalat, amely nem termel érdemi nyereséget, nem vonzó célpont Olyan befektetők­nek, akiknek a gyors profitreali­zálás a céljuk. Ezek nagyon mun­kaigényes társaságok, viszont óriási potenciál lehet bennünk, ha egységes struktúrában, egy tőkeerős cég ernyője alatt mű­ködtetik őket. Tervez további vagyonelemeket apportálni az ENEFkbe, növelve ezzel a részesedését? ■     Hosszú távra tervezek, viszont a befektetés mértéke nagyban függ attól, hogy milyen hatást vál­tanak majd ki a piacon a mostani bejelentések. A társaság akkor tud hosszú távon hatékonyan működ­ni, ha első körben elér egy 15-20 milliárd forintos méretet, majd ké­sőbb ennek a sokszorosát. Olyan vagyontárgyak beemelése jöhet az én esetemben szóba, amelyek mű­ködtetése túl sok energiát követel. További, külső körből érkező ap- nnrtnkra számítanak?
■ Sokan megkeresnek azzal, hogy segítsek szintet lépni egy- egy társaság esetében. Erre jó megoldást kínálhat az ENEFI, hiszen a tőzsdei jelenlét előnye­it élvezve tovább lehet fejleszte­ni az adott céget. Sokan csatla­kozhatnak az ENEFI-hez, hiszen ez egy olyan típusú vagyonkeze­lés, amely mindenkinek az érde­két szolgálja. A mostani átalakulás során szük­ség van friss tőkére? ■     Az ENEFI a mérlege alapján nem szorul azonnali tőkebevo­násra. Egy vagyonkezeléssel fog­lalkozó céget azonban akkor le­het igazán jól működtetni, ha a vagyontárgyakhoz vagy a tevé­kenységekhez tartozó elemeket összességében kezelik, mérik, és konkrét stratégiai célokat tűz­nek ki. Ha ehhez források szüksé­gesek, akkor meg kell majd vizs­gálni a piaci lehetőségeket. Ha például idővel a Hungaro-Food egészét behozzuk a cégbe - ami nem, elképzelhetetlen -, akkor megfogalmazzuk majd a bevéte­li és az eredménycélokat. Ha en­nek eléréséhez fejlesztésre, ter­jeszkedésre van szükség, akkor az ehhez szükséges forrásokat a konkrét tervek alapján kell majd bevonni. Kínai üzletemberek is beszálltak a cégbe. Tervezik tovább bővíteni a tulajdonosi struktúrát? ■    A magam részéről abban va­gyok érdekelt, hogy minél szé- locohb körben Hnlrrnzznnk Mén
kell azonban határozni azt, hogy milyen tevékenységi területről engedünk be vagyonelemeket, és ehhez egy konkrét megtérülé­si, működtetési, strukturált szá­monkérési rendszert kell csatol­ni: a jelenlegi szakértői bázist tekintve ez nagyon széles tulaj­donosi kört feltételez. Nem öt- tízmilliárd forintos nagyságren­dekben gondolkodunk, hanem ennél jóval nagyobb méretek­ben. Viszonylag széles tulajdo­nosi struktúrában, nagyon sok részvényessel, nagy vagyonnal egy hatékonyan átlátható cég létrehozása a cél, amely folya­matosan növeli a vagyonát. A szerteágazó tevékenységek mi­att nem aggódik? A tulajdonosok között lehetnek érdekellentétek. ■     Abban lehet ellentét, hogy egy- egy vagyonelem vagy projekt ho­gyan működik, de miután minden társaság teljesítménye az ENEFI- ben jelenik meg eredményként, mindenki abban érdekelt, hogy a saját munkája a holdingot gaz­dagítsa. Melyek az ön által kitűzött rövid távú célok? Azon dolgozunk majd, hogy minél nagyobbra nőjünk, és mi­nél erősebbé váljunk. Tőzs­dei cégként fontos cél a Prémi­um kategória elérése. A magas közkézhányad megtartása is el­sődleges szempont, hiszen akkor tudunk előremenni, ha a cég fo­lyamatosan tud fejlődni, vagyon
ENEFI - THE BEST 2019. 07. 01. 11:00
ENEFI - THE BEST 2019. 07. 01. 10:25
elfogyott
ENEFI - THE BEST 2019. 07. 01. 10:21
576
ENEFI - THE BEST 2019. 07. 01. 08:53
62K vevő 576on
ENEFI - THE BEST 2019. 06. 28. 19:07
Úgy játszik most a portfolio és érdemesnek találta megirni, pedig nem szokásuk mostanában bármit is megjelentetni az Enefiről...
https://www.portfolio.hu/vallalatok/uj-alapstrategia-jon-az-enefinel.329461.html
ENEFI - THE BEST 2019. 04. 10. 15:20
Az nem elég, annál fentebb várjuk... :)))

friss hírek További hírek