_lucifer_

Regisztráció: 2016-03-20 20:05:07

Hozzászólások száma: 111

Utolsó hozzászólás: 2024-04-18 10:30


Tapasztalat: 3
Aktivitás: 2
Népszerűség: 4


utolsó 20 hozzászólás

MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2024. 04. 18. 10:30
Gonoszság, háború és zűrzavar
A jelek közül sok ijesztő és borzalmas. A próféták arra figyelmeztettek, hogy a földön hatalmas zűrzavar, gonoszság, háború és szenvedés lesz. Dániel próféta azt mondta, hogy a második eljövetelt megelőző időszak oly nyomorúságos lesz, amilyet a föld még nem látott . Az Úr kijelentette: „…meghidegül az emberek szeretete, és megsokasodik a gonoszság”. „És minden dolog mozgásban lesz; és… minden embert félelem száll meg”. Földrengésekre, betegségekre, éhínségre, hatalmas viharokra, villámlásokra és mennydörgésekre kell számítunk. Jégesők pusztítják majd el a föld termését.
Jézus azt mondta tanítványainak, hogy szerte a világon háborúk lesznek: „Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről… Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen”
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2024. 02. 03. 13:44
A háborúknak akkor lesz vége, ha már senki sem akar hadba vonulni. Isten királysága – az égből uralkodó valóságos kormányzat – hamarosan teljes leszerelést valósít meg a bolygónkon, és megtanítja békében élni az embereket. A Biblia arról biztosít minket, hogy Isten „elrendezi hatalmas, messzi nemzetek ügyeit. Kardjaikat ekevasakká kovácsolják, és lándzsáikat metszőkésekké. Nemzet nemzet ellen kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak” (Mikeás 4:3).A Biblia azt tanítja, hogy Isten királyságának uralma alatt nem lesznek kormányok, melyek az önző érdekeiket helyezik előtérbe. Az állampolgárokat nem kényszerítik majd lázadásra igazságtalan eljárások. Mivel nyoma sem lesz a hátrányos megkülönböztetésnek, etnikai viszályokat sem kell átélnünk. Mindezek miatt a háború a múlté lesz. „Nem ártanak és nem pusztítanak – ígéri meg Isten –, mert telve lesz a föld Jehova ismeretével, miként a vizek beborítják a tengert” (Ézsaiás 11:9).
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2024. 01. 22. 19:20
Pusztulás Emberek, népek sorsában, a természeti világban végbemenő romlás, nyomorúság, megsemmisülés, halál, elveszés, ami testi, lelki, anyagi vonatkozásban jelent átmeneti vagy végleges rosszat (h. harisut, sáchat, ábad, Ábbadón, dakká, heresz, chebela, kid, möhumáh, möchittáh, sód, seber, sibbárón, só, g. apóleia, olethrosz, kathairészisz, szüntrimma).
Okozója lehet maga az ember is. Aki bűnös úton igyekszik anyagi javakhoz jutni, az azzal együtt pusztul el, mint Simon mágus is (ApCsel 8,20). A meggazdagodás vágya alkalmas arra, hogy az embert tőrbe, esztelen, káros kívánságokba vigye, amelyek végül is a pusztulást okozzák (1Tim 6,9). A bolondnak a szája, a szűkölködőnek a szegénysége okozhat pusztulást (Péld 10,14-15). Aki felnyitja a száját, arra romlás vár (Péld 13,3; 18,7). Az uralkodó belepusztul abba, ha elfogy a népe (Péld 14,28). Jézus mindenkit figyelmeztetett arra, hogy a tágas kapu, a széles út végső veszedelemre visz, ennek ellenére vannak sokan, akik azon járnak (Mt 7,13). Akik veszedelmes eretnekséget csempésznek be Jézus Krisztus gyülekezetébe, hamis tanításokkal a megváltó Urat megtagadják és másokat a megtagadásra rábírnak, önmagukra hoznak hirtelen veszedelmet (2Pt 2,1). Azok, akik az új ég és új föld ígérete beteljesítésének türelmes várása helyett az ígéreteket elcsűrikcsavarják, belepusztulnak (2Pt 3,16). Akinek nem kell a Megváltó, annak útja romlásra, nyomorúságba, pusztulásba visz (Róm 3,16). Akinek hatalom van a kezében, visszaélhet azzal és emberek pusztulását okozhatja, pl. egy király, aki nem békét, hanem romlást akar (Ez 7,26-27). A hamis prófétákra pusztulás vár, éjszaka, sötétség száll, hogy ne jövendölhessenek (Mik 3,6).
A pusztulás csaknem mindig összefügg Isten igazságosságával és mindenhatóságával. Ahol kell, ott szorongatással, romlással állítja meg a gonoszt: pusztító ítélete olykor átmeneti, ideiglenes érvényű, mert a bűnös megjobbításáért, megtérítéséért teszi, máskor végleges büntetés gyanánt alkalmazza.
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2023. 12. 16. 13:06

Végváradalom
 A B egyik markáns gondolata, miszerint Isten e mostani, az ember bűnei és vétkei miatt tökéletlenné, zűrzavarossá vált világkorszaknak véget vet és egy egészen új világkorszakot kezd el. Ezen eseményekkel az emberiség történelme végső céljához érkezik. Ez a látásmód a történelmet összefüggő időfolyamnak tekinti, amelybe Isten ítélete az idők végezetén, emberi beavatkozás nélkül, felülről tör be (Dán 2,34). Az ÓSZ a bizonytalan, messze jövőbe helyezi ezt az utolsó napot (ld. ÚR NAPJA; UTOLSÓ ÍTÉLET), az ÚSZ-re a közeli vég várása jellemző.Az izráeli végváradalom nem egységes képzet, hanem a különböző prófétai, ill. apokaliptikus iratokban többféle motívummal találkozunk. A leggyakoribbak: a) Isten megítéli bűnös népét (Ám 8,8k; 9,3k; Zof 1,15); b) egyúttal megítéli a népeket is (Jóel 3,12), c) megváltja és újra helyreállítja egész Izráelt (Ézs 29,18; 5l,1kk); d) békességet és áldást ad az egész emberiségnek (Ézs 2,1kk; Mik 4,1kk); e) elküldi a messiás-királyt (Ézs 9,1kk; 11,1kk; Mik 5,1kk; Zak 9,9). E motívumokat esetleg befolyásolhatták az iráni/perzsa eszkhatológia képei, noha az »utolsó napok« látomásai már a bírák korában is ismertek lehettek.A fogság előtti Izráelben már élt az a reménység, hogy Isten legyőzi népe ellenségeit és ezzel egyidejűleg, az isteni üdvtervnek megfelelően (ld. ÜDVTÖRTÉNET), a történelmet a maga céljához juttatja. Eleinte ezek a motívumok az izráeli képzetkörön belül mozogtak és az üdvösséget csak Izráel számára várták, feltételezve természetesen a nép belső megújulását. A babiloni fogság azonban és az ehhez kapcsolódó újjáépítési kor (Ezsd, Neh) megsemmisítette ezeket a reményeket. A 6-5. szd.-i dávidi származású helytartóknak (Sésbaccar, Zerubbábel) még rövid időre sikerült ugyan erős, messianisztikus jellegű nemzeti ébredést kiváltaniuk, bukásukkal azonban végleg megpecsételődött e messiási képzetek sorsa. A dávidi dinasztiát Nehémiás kora után (Neh 12,22) többé nem is említik a kánonikus iratok.A visszatérés, majd az újjáépítés nehéz időszaka egyáltalán nem hasonlított a prófétai jövendölésekben hatalmas képekben megrajzolt üdvkorszakhoz. A hőn óhajtott beteljesedés újra a távoli jövő reménye lett. E csalódások megmutatták, hogy a várt üdvösség a jelenlegi világ történelmi menetében nem érhető el, a megváltás nem e világi, belső folyamatok végeredménye. Ehhez a transzcendenciának be kell törnie a történelembe, Isten erőszakos beavatkozására van szükség, aki egyedül képes arra, hogy az eljövendő üdvkorszakot e történelmen túli világban megvalósítsa. Elhalványodtak a Dávid házából való szabadítóra, az Úr szenvedő szolgájára és az Izráel maradékára vonatkozó jövendölések, egyedül az »Úr napja« motívum maradt fenn és fejlődött tovább. Ezzel lehetőség nyílott arra, hogy a végidőre vonatkozó reménységek új kifejezési formát találjanak az apokaliptikában (ld. APOKALIPTIKA; ESZKHATOLÓGIA). Az apokaliptika az egész világtörténelem menetét, értelmét, de különösen is annak végét értelmezi. Az apokaliptikus gondolkodás szerint a történelem isteni menetrend szerint megy végbe, amely a kezdettől, a különböző korszakokon át, a világ végső állapotáig tart. Fő témái: a gonosz lelkek, akikben az istenellenes gonosz erők megszemélyesülnek (Sátán, ördög, Beliál); az angyalok lázadása, akik megpróbálják Isten világában magukhoz ragadni a hatalmat; a gonosz lelkek harca Istennel, amely e világkorszak végén hatalmas küzdelemmé növekszik; gyakori természeti katasztrófák, a világ pusztulása, Isten nagy ítélettartása, a kiválasztottak győzelme és boldogsága az eljövendő új világkorszakban. A végső idők eseményei hamarosan bekövetkeznek. Éppen ezért az Isten és a Sátán közötti küzdelem egyre élesebbé válik. Az apokaliptikusok célja az volt, hogy a zsidó népben a legnagyobb politikai elnyomatások idején (Kr. e.-i 2. szd.) tartsák a hitet és a reményt.A nagy Ézsaiás-apokalipszis (Ézs 24-27) ítélet formájában írja le a végső idők eseményeit, Isten országának a felállítását: Isten súlyos, kozmikus méretű katasztrófák közepette minden mennyei és földi ellenségét legyőzi és végül újra helyreállítja Júdát. E történelmi ábrázolás zárópontja az igazak feltámadása. Az egész apokalipszist énekek és himnuszok szövik át, amelyek a gonosz erők bukásáról szólnak. A Leviátán legyőzése után Jeruzsálem újra feltámad, visszatér a szétszóródott nép. Ézs 34-35 (az ún. »kisapokalipszis«) a népek fölötti eljövendő ítéletet hirdeti meg. Különösen Edómot fogja Isten kíméletlenül elpusztítani. De azután új világkorszak következik, amikor a vakok látnak, a sánták járnak, a süketek hallanak és a pusztában forrás fakad. Akkor a megváltottak, a jól megépített úton, ujjongva visszatérnek a Sionra (Ézs 35).Az ÓSZ egyetlen kánonikus apokalipszise a Dán. A könyv különböző apokaliptikus ábrázolásokat tartalmaz: a négy világbirodalom és Isten országa, amely hasonló ahhoz a kőhöz, amely emberi kéz érintése nélkül, felülről gördül alá a világba (2,37-45); Isten ítélete a tengerből feljövő négy fenevad fölött, az Emberfia megjelenése (7,1-27); a fogság 70 évének magyarázata (9,20-27); a világtörténelem menetének lelepleződése Círustól IV. Antiokhoszig.Az ÚSZ-ben lépten-nyomon meglátszanak az apokaliptikus gondolkodás nyomai. Mk 13 par legfontosabb kérdése, mikor jön el a vég (13,4), és milyen üldöztetéseket kell még addig Isten népének kiállania (13,9-13). A túlfűtött parúziaváradalmat az e világi történelmi események periodizálása tartja mederben, anélkül azonban, hogy az Emberfia visszajövetelének bizonyosságát bármikor is megkérdőjelezné. Jézusnak az utolsó időkről szóló beszéde a zsidó apokaliptika sok elemét tartalmazza. A 2Thessz 2,1-12 Krisztus visszajövetelét megelőző antikrisztus »parúziájával« kapcsolatosan ad tanítást. A Mk 13 képeivel és motívumaival írja le az 1Pt az univerzális fenyegetettségnek kitett keresztyén gyülekezet helyzetét. Jellegzetes kifejezései: »megszomorodni« (1,6: lüpeiszthai), »megpróbált« (1,7: dokimazein), »verés« (2,20: kolafizein), »türelem« (3,20: makrothümia), »tűz« (4,12: pürószisz). Az ÚSZ apokaliptikus könyve a Jel, ÓSZ-i és zsidó motívumok egész sorával hirdeti meg Isten országának eljövetelét, Isten és a Sátán közötti végső küzdelmet (12-14), és az istenellenes erők (Babilon) fölötti győzelmet (17-19).A drámai kozmikus események észrevétlenül következnek be, anélkül, hogy a napot és az órát bárki is tudná (Mk 13,30). Ezt az eseményt előkészítő, figyelmeztető jelek fogják megelőzni: az antikrisztus megjelenése, az általa okozott szenvedések (2Thessz 2,7.9; Jel 12,3; 13,1.11), az ég és a föld összeomlása (Mk 13,24; Jel 8,7kk), a 2Pt 3,7 szerint a világ tűzben való megégése (iráni, ill. az intertestamentális kor zsidóságából származó képzet, ld. ÚR NAPJA; UTOLSÓ ÍTÉLET), az Emberfiára utaló titokzatos jel (Mt 24,30). Ezen előjelek után az ég felhőin megjelenik az Emberfia, aki megjelenésével a Sátánt elpusztítja, majd az angyal trombitaszavára feltámadnak a halottak (1Thessz 4,16), és elkezdődik a végítélet, amely az új üdvkorszak kezdete (Zsid 9,28). A végső idők eseményeinek lényeges eleme a fényjelenség, a K felől felragyogó villám (Mt 24,27; Lk 17,24), amely meghirdeti az Emberfia dicsőségét (Mk 13,26). A másik lényeges elem a Krisztust körülvevő angyalok. A földi élete során rangrejtve járó Istenfia dicsőségéből különleges élethelyezetekben felvillant valami (születéskor, Lk 2, MEGDICSŐÜLÉSekor stb.), most azonban, eljövetelekor, végső pompájában ragyog. Ennek a dicsőségnek a kifejeződése a mennyei angyalsereg is. Az ég, amely eddig ugyancsak kivételes alkalmakkor nyílott meg (Jn 1,51; ApCsel 7,56; Jel 19,11), immár végleg nyitva marad. A Krisztus eljöveteléig tartó idő a hívő számára nem üres várakozás, hanem a felkészülés ideje (1Tim 6,12kk; 2Tim l,9kk; 4,1kk; Tit 2,11kk).
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2023. 11. 29. 20:22
Jön egy kövér bölény, ki félti népét,
s úgy szónokol, akár a színpadon,
nem tudni, vajon szolgált-e kémként,
akikért szólni fog, azoknak árt nagyon.
Egyedül van, s ereje nem lohad,
folytonos küzdésre termett,
maga mellé állít még másokat,
kik Istent ismernek, s nem kegyelmet
Fején vaskorona,
mely a vállát nyomja,
egyszer elárult már,
egyszer visszavonta.
Pannonföldre lépett
Keletrôl az ördög,
s a nép megválasztja,
kit nemrég megdöntött.
Pufók, kis ember a bölcs tanácsban,
bolondnak tartják, s az is talán,
mindig az igazság oldalán van,
csak az igazság nincs az oldalán.
Sokan nevetnek rajta majd,
De a vidéki nép még nagyra tartja,
s ki korán nevetne, magára hozna bajt,
lesujt reá a csörgôsipkás kardja.
Köpcös fogadós képtelen
a Történész helyére lépni,
Bagolynak csúfolják, de nem
Madarak segítségét kéri,
nem vár rá dicsôség, sem ôrség,
csak elmulasztott lehetôség.
Akkor a nagy folyó majd visszafelé folyik,
rettentô monstrum a folyót elzárja,
kôbôl és vasból van a szörnyeteg itt,
s a legnagyobb várost fenyegeti árja.
Háború fenyeget a nagy folyó miatt,
elfogy az ivóvíz, a föld is kiszárad,
Az emberi gonoszság ettôl visszariad,
a két nép mégis megmarad barátnak.
Zsarnoki eszme katonája sokáig,
Keleten nevelik hazája ellen,
hûsége idegen mezben kiviláglik,
helytartó nem lesz a szabad szellem.
Élére áll a reménytelen forradalomnak,
bár sejthetô: nem lesz számára kegyelem,
gyilkosai négy évig hazudoznak,
temetik jeltelenül a díszhelyeken.
Ki vállalná örökét, nem akad senki,
népe emlékezni nem tud, csak temetni.
Kelet helytartójaként kövér kis ember
jön Pannonföldre, telve gyûlölettel.
Hosszú börtönévek disznóvá hízlalják,
rövid országlása csúfos véget ér
Erôszakos halálát sokan kívánják,
hamis nevét kísérik átkok,
a nép sosem felejti gyászos országlását,
számûzetésben hal meg kárhozottan.
Emlékmûvét ledöntik, képeit elégetik,
az Úr írmagját is kiirtja onnan.
Nevetség, szégyen tárgya lesz, aki követte,
s kénköves pokolra jut, ki hitt neki.
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2023. 11. 29. 20:21
Az első pecsét feltörése. »
A második pecsét feltörése. »
A harmadik pecsét feltörése. »
A negyedik pecsét feltörése. »
Az ötödik pecsét feltörése. »
A hatodik pecsét feltörése. »
1Ekkor láttam, hogy a Bárány feltörte a hét pecsét közül az egyiket, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgő hangon szólt: „Jöjj!” 2Erre a szemem előtt egy fehér ló jelent meg. A lovasnak íja volt. Koszorút nyújtottak át neki, s ő diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson. »
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2023. 11. 25. 13:12

Ne kövessük a bálványimádók rendelkezéseit, és ne hasonlítsunk rájuk se öltözködésben, se ruházatban, se más effélében, ahogy írva van
„Ne járjatok annak a nemzetnek törvényei szerint[, amelyet én elűzök előletek]”, s ahogy írva van „törvényeik szerint ne járjatok”, valamint figyelmeztet„Nehogy tudakozódjál utánuk”.
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2023. 10. 31. 19:06
A Biblia kijelenti hogy az örök élet és boldogság az Isten parancsai iránti engedelmesség függvénye. Jahvénak, mint igaz Bírónak a megjelenítésével már az Ószövetségben találkozunk[9][10] majd az Újszövetség is átveszi a gondolatot, amikor Jézus 2. eljövetelével hozza azt kapcsolatba.
Isten igazságos bíróként megjutalmazza mindazt, ami jó, és megbünteti mindazt, ami rossz. Az ítéletre gyakran már a földi életben sor kerül, a tapasztalat azonban arra tanít, az erényes embernek néha igen nehéz és boldogtalan élete van, míg Isten a bűnös ember megérdemelt büntetését késlelteti – nyilvánvalóan azért, mert Isten útja nem azonos az emberekével; Isten nem rövid időszakokban számol, mint az emberek. Az összes cselekedet végső megítélése nem ebben a világban, hanem a túlvilágon következik majd be.[11]
Az ókori izraeliták tudták, hogy Isten számadásra vonja őket egyénenként a tetteikért[12] majd az apostolok is írnak arról, hogy a jövőben lesz egy konkrét időszak, egy bizonyos „nap”, amikor minden ember, az élők és a holtak is egyenként meg lesznek ítélve.[13] A végítélet – amikor Isten számadásra von minden embert – az Újszövetség alapján Jézus második eljövetele és a halottak feltámadása után történik meg, amikor az egész emberiség, minden egyén meg lesz ítélve az ő cselekedete szerint. A világvége akkor következik be, amikor az evangéliumot prédikációk révén a Föld minden népe megismerte már;[14] közeledését a hit nagymérvű hanyatlása, álpróféták, háborúk, járványok, természeti katasztrófák és az emberi erkölcsök általános elvadulása jelzi.
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2022. 12. 13. 18:32
Jön egy kövér bölény, ki félti népét,
s úgy szónokol, akár a színpadon,
nem tudni, vajon szolgált-e kémként,
akikért szólni fog, azoknak árt nagyon.
Egyedül van, s ereje nem lohad,
folytonos küzdésre termett,
maga mellé állít még másokat,
kik Istent ismernek, s nem kegyelmet
Fején vaskorona,
mely a vállát nyomja,
egyszer elárult már,
egyszer visszavonta.
Pannonföldre lépett
Keletrôl az ördög,
s a nép megválasztja,
kit nemrég megdöntött.
Pufók, kis ember a bölcs tanácsban,
bolondnak tartják, s az is talán,
mindig az igazság oldalán van,
csak az igazság nincs az oldalán.
Sokan nevetnek rajta majd,
De a vidéki nép még nagyra tartja,
s ki korán nevetne, magára hozna bajt,
lesujt reá a csörgôsipkás kardja.
Köpcös fogadós képtelen
a Történész helyére lépni,
Bagolynak csúfolják, de nem
Madarak segítségét kéri,
nem vár rá dicsôség, sem ôrség,
csak elmulasztott lehetôség.
Akkor a nagy folyó majd visszafelé folyik,
rettentô monstrum a folyót elzárja,
kôbôl és vasból van a szörnyeteg itt,
s a legnagyobb várost fenyegeti árja.
Háború fenyeget a nagy folyó miatt,
elfogy az ivóvíz, a föld is kiszárad,
Az emberi gonoszság ettôl visszariad,
a két nép mégis megmarad barátnak.
Zsarnoki eszme katonája sokáig,
Keleten nevelik hazája ellen,
hûsége idegen mezben kiviláglik,
helytartó nem lesz a szabad szellem.
Élére áll a reménytelen forradalomnak,
bár sejthetô: nem lesz számára kegyelem,
gyilkosai négy évig hazudoznak,
temetik jeltelenül a díszhelyeken.
Ki vállalná örökét, nem akad senki,
népe emlékezni nem tud, csak temetni.
Kelet helytartójaként kövér kis ember
jön Pannonföldre, telve gyûlölettel.
Hosszú börtönévek disznóvá hízlalják,
rövid országlása csúfos véget ér
Erôszakos halálát sokan kívánják,
hamis nevét kísérik átkok,
a nép sosem felejti gyászos országlását,
számûzetésben hal meg kárhozottan.
Emlékmûvét ledöntik, képeit elégetik,
az Úr írmagját is kiirtja onnan.
Nevetség, szégyen tárgya lesz, aki követte,
s kénköves pokolra jut, ki hitt neki.
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2022. 06. 06. 20:37
Háborúk az egész földön. Jézus megjövendölte, hogy „nemzet támad nemzet ellen, és királyság királyság ellen” (Máté 24:7). A Jelenések 6:4 pedig azt írja egy lovasról, aki a háború szimbóluma, hogy elveszi a békét a földről. Éhínség. Jézus megjövendölte, hogy „lesznek élelmiszerhiányok” (Máté 24:7). A Jelenések könyve szerint pedig egy másik jelképes lovas vágtája súlyos élelmiszerhiányokat okoz az egész földön (Jelenések 6:5, 6). Hatalmas földrengések. Jézus azt mondta, hogy lesznek „földrengések egyik hely után a másikon” (Máté 24:7; Lukács 21:11). Ezek a nagy földrengések világszerte soha nem látott mértékű szenvedést okoznak, és nagyon sok emberéletet követelnek. Járványok. Jézus megjövendölte, hogy „halálos, járványos betegségek fognak pusztítani” (Lukács 21:11, EFO). Bűncselekmények. Bár az évszázadok során mindig is voltak bűncselekmények, Jézus arról jövendölt, hogy az utolsó napokban növekedni fog a törvénytelenség (Máté 24:12). A föld pusztítása. A Jelenések 11:18 megjövendölte, hogy az emberek pusztítani fogják a földet. Ez többek között a környezetszennyezésnek, valamint az erőszakos, korrupt emberek tetteinek a következménye. Hanyatló erkölcs. A 2Timóteusz 3:1–4 szerint a Biblia megjövendölte, hogy az emberek általánosságban véve „hálátlanok, hűtlenek [lesznek] …nem lesznek készek semmilyen megegyezésre, rágalmazók lesznek, önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem fogják szeretni, árulók lesznek, keményfejűek, büszkék”. Ezek a jellemvonások olyannyira fogják jellemezni az embereket, hogy ezt az időszakot a Biblia „nehezen elviselhető, válságos idők”-nek nevezi. Széthullanak a családok. A 2Timóteusz 3:2, 3 szerint a Biblia megjövendölte, hogy sok emberben nem lesz szeretet a családtagjai iránt, valamint hogy a gyermekek nem fognak engedelmeskedni a szüleiknek. Az emberek egyre kevésbé szeretik Istent. Jézus ezt jövendölte: „a legtöbb emberben kihűl majd a szeretet” (Máté 24:12). Jézus ezzel arra utalt, hogy az emberek többsége nem fogja szeretni Istent. Ehhez hasonlóan a 2Timóteusz 3:4 azt írja, hogy az utolsó napokban az emberek „inkább az élvezeteket fogják szeretni, semmint Istent”. Képmutatás a vallásokban. A 2Timóteusz 3:5 szerint a Biblia azt jövendölte, hogy az emberek látszólag imádni fogják Istent, de az életükkel nem ezt bizonyítják. Egyre érthetőbbé válnak a bibliai próféciák. A Dániel könyve megjövendölte, hogy a vég idején sokan még jobban fogják érteni a Bibliában található igazságot, beleértve az előbb említett próféciákat is (Dániel 12:4, lábjegyzet). Egy világméretű prédikálómunka. Jézus ezt jövendölte: „a királyságról szóló jó hírt hirdetni fogják az egész lakott földön” (Máté 24:14). Általános a közönyös és gúnyos reakció. Jézus megjövendölte, hogy a legtöbb embert egyáltalán nem érdeklik azok a bizonyítékok, amelyek azt mutatják, hogy közel a vég (Máté 24:37–39). Sőt, a 2Péter 3:3, 4 szerint sokan gúnyolódnak, és teljesen elvetik ezeket a bizonyítékokat. Mindegyik prófécia teljesedik. Jézus nem azt mondta, hogy az utolsó napokról szóló próféciák némelyike vagy a legtöbbje fog teljesedni, hanem hogy mindegyik, ugyanabban az időszakban (Máté 24:33).
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 09. 07. 19:16

LUKÁCS EVANGÉLIUMA21. fejezetAz öz
vegyasszony két fillére1 Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe dobják. 2 Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki két fillért dobott abba, 3 és így szólt: Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. 4 Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amije volt, az egész vagyonát.Jézus jövendölése a templomról5 Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt: 6 Jönnek majd napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának.A nagy megpróbáltatás ideje7 Ekkor azt kérdezték tőle: Mester, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, hogy ez megtörténik? 8 Ő pedig így válaszolt: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok! – meg azt: Eljött az idő! De ti ne kövessétek őket! 9 Amikor pedig háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de ez még nem a vég. 10
Azután így folytatta: Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, Ézs 19,2 ; 2Krón 15,6 11 mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. 12 De mindezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket, átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. 13 De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. 14 Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, 15 mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. Ézs 54,17 ; ApCsel 6,10 16 Kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is, egyeseket meg is ölnek közületek, 17 és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. 18 De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. 19
Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket.Jeruzsálem pusztulása20 Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet ellenséges seregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak pusztulása. 21 Akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, menjenek ki onnan, akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. 22 Mert ezek a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami meg van írva. Hós 9,7 ; 5Móz 32,35 23 Jaj azokban a napokban a terhes és a szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakad a földre és harag erre a népre. 24 Kardélre hányják és fogságba viszik őket mindenféle nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. 5Móz 28,64 ; Ézs 63,18 ; Zsolt 79,1 ; Róm 11,25Az Emberfia eljövetele25
És jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. Zsolt 65,8 26 Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóoszlopai megrendülnek. Ézs 34,4 27 És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Dán 7,13 28 Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. 29 Mondott nekik egy példázatot is: Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind! 30 Amikor látjátok, hogy már kihajtottak, magatoktól is tudjátok, hogy már közel van a nyár. 31 Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten országa. 32 Bizony mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. 33
Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. 34 Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, Ézs 5,11-13 ; 1Thessz 5,3.7 ; Róm 13,13 35 mint valami csapda, mert rá fog törni mindazokra, akik a föld színén laknak. Ézs 24,17 ; 1Pt 4,7 36 Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimenekülni mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt. 37 Nappal a templomban tanított, éjszakánként pedig az Olajfák hegyére ment, és ott töltötte az éjszakákat. 38 Kora reggel az egész nép hozzásietett, hogy hallgassa őt a templomban.
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 09. 06. 18:24
Jön egy kövér bölény, ki félti népét,
s úgy szónokol, akár a színpadon,
nem tudni, vajon szolgált-e kémként,
akikért szólni fog, azoknak árt nagyon.
Egyedül van, s ereje nem lohad,
folytonos küzdésre termett,
maga mellé állít még másokat,
kik Istent ismernek, s nem kegyelmet
Fején vaskorona,
mely a vállát nyomja,
egyszer elárult már,
egyszer visszavonta.
Pannonföldre lépett
Keletrôl az ördög,
s a nép megválasztja,
kit nemrég megdöntött.
Pufók, kis ember a bölcs tanácsban,
bolondnak tartják, s az is talán,
mindig az igazság oldalán van,
csak az igazság nincs az oldalán.
Sokan nevetnek rajta majd,
De a vidéki nép még nagyra tartja,
s ki korán nevetne, magára hozna bajt,
lesujt reá a csörgôsipkás kardja.
Köpcös fogadós képtelen
a Történész helyére lépni,
Bagolynak csúfolják, de nem
Madarak segítségét kéri,
nem vár rá dicsôség, sem ôrség,
csak elmulasztott lehetôség.
Akkor a nagy folyó majd visszafelé folyik,
rettentô monstrum a folyót elzárja,
kôbôl és vasból van a szörnyeteg itt,
s a legnagyobb várost fenyegeti árja.
Háború fenyeget a nagy folyó miatt,
elfogy az ivóvíz, a föld is kiszárad,
Az emberi gonoszság ettôl visszariad,
a két nép mégis megmarad barátnak.
Zsarnoki eszme katonája sokáig,
Keleten nevelik hazája ellen,
hûsége idegen mezben kiviláglik,
helytartó nem lesz a szabad szellem.
Élére áll a reménytelen forradalomnak,
bár sejthetô: nem lesz számára kegyelem,
gyilkosai négy évig hazudoznak,
temetik jeltelenül a díszhelyeken.
Ki vállalná örökét, nem akad senki,
népe emlékezni nem tud, csak temetni.
Kelet helytartójaként kövér kis ember
jön Pannonföldre, telve gyûlölettel.
Hosszú börtönévek disznóvá hízlalják,
rövid országlása csúfos véget ér
Erôszakos halálát sokan kívánják,
hamis nevét kísérik átkok,
a nép sosem felejti gyászos országlását,
számûzetésben hal meg kárhozottan.
Emlékmûvét ledöntik, képeit elégetik,
az Úr írmagját is kiirtja onnan.
Nevetség, szégyen tárgya lesz, aki követte,
s kénköves pokolra jut, ki hitt neki.
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 08. 21. 12:31

A Malakiás lista is megjósolta, a Jelenések Könyve előre látta… Az emberi civilizáció a pokol tornácán van! Szétkorhad a világunk!Malakiás lista, utolsó pápaAz emberiség az utolsó utáni időkben jár? Könnyen lehet, hogy még a mi életünkben bekövetkezhet az, amiről a Biblia is ír.
Az Antikrisztus eljövetele, és uralkodásának borzalmas évei. Azok az idők, amikor 7 év emberi nyomorúság következik, halál és éhezés.Amikor a sötétség leszáll a Földre, és nem lesz remény a civilizációnk számára.ha szétnézünk a világban, borzalmas dolgokat tapasztalunk, amik mind azt jelzik, hogy a végidőket járjuk. Biometrikus azonosítók jönnek létre, bőr alá ültethető chipek.Ezek bevezetése hamarosan meg is történik, egyelőre még csak önkéntes alapon, azonban amikor a készpénz rendszerét végleg eltörlik, mindenkire kötelező érvényűek lesznek ezek a chipek… Ez pedig maga a Fenevad bélyege lesz.Végidők vannak, ennek jelei pedig már láthatók az égen is. Különféle formációk, bizarr anomáliák, téridő szakadások, holografikus kivetülések tarkítják a felhőinket világszerte.Mindeközben a globális éghajlati rendszerünk nem csak megváltozott, de szélsőségessé vált…
A fejünk felett hullik darabjaira az egykor több millió éven át működőképes időjárási körforgás…Istent játszanak a tudósaink, és genetikailag módosított növényeket és állatokat hoznak létre, egyes hírek szerint pedig titkos laborokban már rég megbecstelenítették Istent azzal, hogy embereket teremtenek a semmiből…Nem véletlen, hogy úgy érezzük, hogy az Antikrisztus kora a nyakunkon van…A nyugati társadalom hanyatlik.Ha pedig elbukik, elkezd majd hanyatlani a keleti társadalom, és a harmadik világ is. A hanyatlást majd az Antikrisztus fogja látszólag megállítani.isteni erővel fog rendelkezni, olyan dolgokra lesz képes, amire senki más.Látszólag egyesíteni tudja majd a hanyatlás szélén álló világ népeit, egy egységes hitet, ideológiát és világvallást felkínálva a számukra.Szent Malakiás jóslata szerint az utolsó pápa van hatalmon.
Uralkodása alatt Róma leromboltatik, és eljön az Antikrisztus. Mit jelenthet ez a bevándorlás és a terror árnyékában?Létezik egy lista, melyet egy Malakiás nevű próféta írt.
Ebben a listában leírta az összes a Vatikánban uralkodó pápa nevét, és minden pápához írt egy-egy mondatot vagy szót.Napjainkra ott tartunk, hogy az utolsó pápánál járunk, és külön hátborzongató, hogy a pápa sírhelyeknél is mindössze egyetlen betöltetlen hely maradt.
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 08. 05. 20:39
Jelenések könyvében!„1. Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa.
2. Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemenczének füstje; és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt.
3. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak.
4. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, a kiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte.
5. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig; és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert.
6. Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük.
7. A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz; és a fejökön mintegy aranyhoz hasonló koronák valának, és az orczáik olyanok valának, mint az emberek orczái.
8. És olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja; és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak.
9. És olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek; és az ő szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása.
10. És skorpiókhoz hasonló farkuk vala és fulánkjuk; és a farkukban vala a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig.
11. Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve.
12. Az első jaj elmúlék; ímé ezután még két jaj következik.
13. A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, a mely az Isten előtt van,
14. Mondván a hatodik angyalnak, a kinél a trombita vala: Oldd el azt a négy angyalt, a ki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve.
15. Eloldaték azért a négy angyal, a ki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét.
16. És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer vala; hallottam a számukat.
17. És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, a kiknek tűzből és jáczintból és kénkőből való mellvértjeik valának; és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje; és szájukból tűz és füst és kénkő jő vala ki.
18. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, a mely azoknak szájából jő vala ki.
19. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban; mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, a melyeknek fejeik vannak; és azokkal ártanak.
20. A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és ércz és kő és fa bálványokat, a melyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak;
21. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.”
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 06. 01. 11:01

Jelenések könyve!
„1. Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa.2. Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemenczének füstje; és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt.
3. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak.
4. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, a kiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte.
5. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig; és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert.
6. Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük.
7. A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz; és a fejökön mintegy aranyhoz hasonló koronák valának, és az orczáik olyanok valának, mint az emberek orczái.
8. És olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja; és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak.
9. És olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek; és az ő szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása.
10. És skorpiókhoz hasonló farkuk vala és fulánkjuk; és a farkukban vala a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig.
11. Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve.
12. Az első jaj elmúlék; ímé ezután még két jaj következik.
13. A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, a mely az Isten előtt van,
14. Mondván a hatodik angyalnak, a kinél a trombita vala: Oldd el azt a négy angyalt, a ki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve.
15. Eloldaték azért a négy angyal, a ki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét.
16. És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer vala; hallottam a számukat.
17. És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, a kiknek tűzből és jáczintból és kénkőből való mellvértjeik valának; és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje; és szájukból tűz és füst és kénkő jő vala ki.
18. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, a mely azoknak szájából jő vala ki.
19. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban; mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, a melyeknek fejeik vannak; és azokkal ártanak.
20. A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és ércz és kő és fa bálványokat, a melyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak;
21. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.”
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 04. 26. 12:21

"És látta az Úr, hogy megsokasodott az emberek gonoszsága a földön, és hogy szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná az Úr, hogy embert teremtett és mondá: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről... mert bánom, hogy azokat teremtettem... A föld pedig romlott vala az Isten előtt és megtelt a föld erőszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre s íme, meg volt romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útját a földön. Mondá Isten Noénak: Minden embernek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általuk, íme, elvesztem őket a földdel egyetemben."
"Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a földet
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 03. 24. 18:25

"És látta az Úr, hogy megsokasodott az emberek gonoszsága a földön, és hogy szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná az Úr, hogy embert teremtett és mondá: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről... mert bánom, hogy azokat teremtettem... A föld pedig romlott vala az Isten előtt és megtelt a föld erőszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre s íme, meg volt romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útját a földön. Mondá Isten Noénak: Minden embernek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általuk, íme, elvesztem őket a földdel egyetemben."


"Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a földet!"[10]
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 03. 24. 18:24
"Miként a Noé napjaiban volt, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz és mindenkit elveszte. Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is volt; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik..."[8]
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 03. 21. 17:48

A test cselekedetei nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók.

Akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.[23] a hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugoknak... a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye...[24] és ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.[25]
MIÉRT VAN AZ EMBER A FÖLDÖN ? 2020. 03. 15. 19:31
 Betegségek. Jézus arról prófétált, hogy lesznek „járványos betegségek”. A veszélyes betegségek gyorsan terjednek, sokak halálát okozva (Lukács 21:11). Habár az orvosok már tudják, hogyan kezeljenek sok betegséget, még mindig nem képesek mindent orvosolni. Egy beszámoló szerint évente több millióan halnak meg járványok következtében, például tuberkulózis, malária vagy kolera miatt. Ezenkívül az orvosok több mint 30 új betegséget fedeztek fel, melyek némelyike gyógyíthatatlan.
MILYENEK LESZNEK AZ EMBEREK AZ UTOLSÓ NAPOKBAN?10. Hogyan teljesül napjainkban a 2Timóteusz 3:1–5?10 2Timóteusz 3:1–5-ben ezt olvashatjuk: „az utolsó napokban  nehezen elviselhető, válságos idők lesznek.” Pál apostol elmondta, hogy milyen lesz a legtöbb ember az utolsó napokban:
  • önzőek lesznek;
  • a pénzt fogják szeretni;
  • szüleik iránt engedetlenek lesznek;
  • hűtlenek lesznek;
  • nem fogják szeretni a családjukat;
  • önuralom nélküliek lesznek;
  • erőszakosak és agresszívak lesznek;
  • az élvezeteket fogják szeretni, semmint Istent;
  • látszólag szeretni fogják Istent, de nem engedelmeskednek neki.

friss hírek További hírek