oil

Regisztráció: 2008-06-08 08:33

Hozzászólások száma: 13

Utolsó hozzászólás: 2009-06-10 12:17


Tapasztalat: 4
Aktivitás: 2
Népszerűség: 2


utolsó 20 hozzászólás

FOTEX topik. 2009. 06. 10. 12:17
429
FOTEX topik. 2009. 06. 10. 10:36
425
FOTEX topik. 2009. 06. 10. 10:14
420-422
FOTEX topik. 2009. 05. 27. 09:17
415
FOTEX topik. 2009. 05. 26. 16:36
záro 405
FOTEX topik. 2009. 05. 26. 16:21
real 404
Mtelekom 2009. 04. 03. 09:17
560
Erősödő Phylaxia 2008. 07. 01. 21:44
van itt aki eltudja olvasni a teljes cikket ?
Erősödő Phylaxia 2008. 07. 01. 21:37
Erősödő Phylaxia 2008. 07. 01. 21:35
Erősödő Phylaxia 2008. 06. 08. 08:59
Erősödő Phylaxia 2008. 06. 08. 08:54
FIJGGETLEN KONYVVIZSGI{L6I JELENT6S
Phylaxia Pharma Nyrt. 6s a Kiizdp-Eur6pai Giztermindl Zrt. tulajdonosainak
A Phylaxia Pharma Nyrt i9azgat6se9a a r6szv6nyttusasig alapszabdly6ban ritgzitett
Ielhatalmaziisa lapjdn tijbbsdgi rdszesed6sKt viin szereznia Kdzep-Eur6pai GaztetlJ,lni,lz rr
ben oly m6don,h ogy a Zrt maginszem6ly6 s jogi szem€lyt ulajdonosaai Kiiz6p-Eur6pai
GdztermindZl rt.-benld v<ir €szv6nyei9k 5 %-dta pportdldka PhylaxiaP hama N''rt be.
Megbiz6st kaplunk a Kijzip-Eur6pai Gdztermin:il ht. vezerig^zgat6j t6l az appon tdrgydt
k6pezdrd szvdnyekm, int apport6 rt6kv al6sp iaci6 fi6k6nekm eghatdroziisdra.
Az appo tfusva:
1. Enst West Technology LLP (21. st Thomas street, Bristol BSI 6JS UK appo(6lni
kiviinja a Kijz6p-EurdpaGi dztermineZl rt-benl 6v6 39.144d b, egyenk6nt1 0.000F t,
iisszese3n9 1.440.00F0 t ndv6rt6kiri6 szv6ny€at PhylaxiaP harmaN yrt-be.
2. CAPI-TALL LLC (11850.D r Martin Luther King N, Saint PetersburgF L 33716
apport6lnik ivrinja a Kiizdp-Eur6paGi ezterminilZ rt-benl evd 39.143d b, egyenk6nt
10.000F t, ijsszese3n9 1.430.00F0t n€v€rt€kirie szv6ny6at PhylaxiaP harmaN yrt-be.
3. Dr. SteinerJ 6zsef1 031.B udapestP, 6k u. 15. appottillnik ivdnja a K6z€p-Eurripai
GilztermindlZ tben l6v6 3.441 db, egyenk€nt1 0.000F t, itsszesen3 4.410.000F t
n€v€rt6kirid szv6ny6at PhylaxiaP harmaN ).rt-be.
Az apportv 6grehajtiisdkti tvet6ena PhylaxiaP harmak L El.'728d b egyenk6nt1 00 00 Ft,
6sszesen8 l?.280.000F t n€v6rt6ki r6szv6nyhejzu t, mellyel 95 %-os tulajdonir €szesed6st
szereza Kdzdp-Eur6paGi idztennindZlr t-ben.
Mindezeka lapj6na z appott tdrgy6t 81.728d b, 817.280.000F t ndv6rt6ktiK 6z6p-Eur6pai
GdzterminilZ rt. r6szv6nyp akettk 6pezi.
A szerz6d6 felek megdllapodtak abban, hogy a Kdzdp Eur6pai Gilzlermindl Ztt 95 Vo-os
r6szv6nypakettj6neekl len6ben a Phylaxia Pharma Nlrt. alapt6ke-emel6sk eret6ben
kibocsirtand6ri j, dsszesen'1 5798 119 db azaz Hetveniitmilli6-h6tszizkilencvennyolcezersz6zhetvenkilendca
rab 25 (huszon6t)F t n€v6rt€kii6 s egyenk6nt2 ? Ft-os jegyzesi
iirfolyamon szemitott 2046550833 Ft kibocsdtdsi 6rt6kli, n6\.re sz6l6' 'A' sorozali
dematerializiltti jrzs16szv6nbyitz tosit.
A szerz6ddsbeanz appofi6l6kk dtelezetts6gve6t llaltaka z ezen6 ssz-n6v6rt6kne6ks r 6szv6nydarabsz6mnakm
egfelel6, a r6szv6nyek itvitelere vonatkoz6 eldzetes €s v€gleSes
kijtelezetts68v6llanl6y ilatkozatk ibocsitiisdraa, r€szv6nyejk6 viirds6raa lkalmas6 rt6kpapir
sziimlavezet6m egjelill6s6re6 s a Phylaxia PharmaN )Tt r6szvdnyeineke llendbens ajrit
tulajdonukat k6pez6 Kitzdp-Eur6pai G6ztermin6l Zrt reszv6nyek 6taddsrira
A gazdasiigtii irsasiigokr6sl z6ld 2006. 6vi IV. tijrvdny 209. S. I 3 bekezdes6befno glalt
el6iriisokkadl sszhangbaenlv 6geztiika za pportt drgydtk €pez6r dszvdnlpaket6t rt6kel6s6t.
Az apport6 rt6kelds6at magyarN emzetiK ijnywizsgillatiS tandardok6 s a kiinywizsg6latra
vonatkoz6- Magyarorszdgo6nr v€nyes- tdrv6nyek6 s egy6bj ogszab6lyoka lapjanh ajtottuk
v€gre. A fentiek 6rtelm6bena z apport 6ftdkel6s€netke flez€se€ s elv6gz6ser dv6n kell6
bizonyossilgokte ll szerezniinka rr6l,h ogy az apport6 rtdkel6sen emt artalmazl6 nyegesh ibes
dllitisokat.A z 6rt6kel6sm agiibanf oglalta az apportt drgydtk 6pez6t drsasiigm iikiid6sdnek
feliilvizsgdlatdt,a z iizleti tev€kenys6gn emzetkiizi vdllalat6rtdkeldsei ljdrdsok szennti
6r!6kel6s6!M. eggy6z6d6siinkh, ogy munk6nk megfelelcja lapot nyijt a kiinyvvizsgiil6i
zdraddk(v dlemdnym) egaddsiihoz.
A rendelkez6srbeo csiitottd okumentumok(e lmflt n6gy iizleti 6v 6ves besz6mol6i2, 008.
februdrv 6gi fdkajnyvik ivonat, a rirsasdgs trat6giati e e, k6z6pldvtiu zleli terv, az iizleti
teflben szerepl6€ rt€keketm egalapoz6ii zleti kalkuldci6k,p iaci informeci6k,v ersenytdrsak
helyzcte,b eruh6z6srd vdn l6trehozottt lj taroldsik apacitis miiszaki param6tere6i s egy6b
informeci(ik) alapjdn elv6geztiik
^z
apportt aLrgyAktd pez6t iirsasig tev6kenys6g6neilkz leti
6rtdkel€s6t.
Az appon drgydt k€pez6 r6szvdnypaket6tr tdkel6ses o.en abb6l az €rt€ke16sai lapclvbdl
indultunkk i, hogym ekkoraa r6szv€nypatettemte gtestesitvdi illalkozasv al6sp iaci6 r!6ke.
Az apport tirgy6t kdpez6 KEG r6szv6nyek kiilcsiiniisen elfogadott paci 6rt6ke 6s az
appod ellen6ben adott Phylaxia Pharma r6szvdnyek szdma 6s ndv6rt6ke az aldbbiak
szerint alakul:
rt €rt6k Adatok FFban
nEv6rt6ken
r6szrdnyd
EasrWesLtL C
KEG
39144 l0 000 391 140 000 250.41Ea 98U 204 90,1
CA?I,TALL J-LC
KEG
-19l 4-l l0 000 3914 300 00 250,4tt 98u1 798 61
KEG
3 441 I0 000 34 410 000 250,1tE 86 166 081
81 728 817 280 000 25U.4lE _2 046 550 848
ellcn
Ellcn6rt6k
Cim- Elltn6rtdk Ellen6rt6k
Eas!WesrL LC
Phylaxia Ph.
161038 85 25 90'75 97 125 108,00% 9802 0.16 95
CAPI.TALLLLC t6 302 958 25 901 573 950 108,007. 980 r79 866
Dr. SteineJr dzscf -1t9l 336 25 79 783 400 108,006,n 861 66072
75798ttg r E94 954 475 108,009. 2 046 550 E33
Z r^dek|
A kiinyvvizsgdlat sordn az apport 6rt6k6t, kiinyveldsi €s bizonylati ali'tema.sztitsft
6rv6nyes nagyar Nemzeti Kiinywir,sgalati Standardokban foglaltak, valamint ^az
nemzetkaizvi agyon€rtdkeldsei ljirisok szerint feliilvizsgdltuk 6s enneka lapjin elegend6
6s megfelel6b izonyossrigost zereztiink arr6l, hogy az apporlil6sra kedil6 r6szv6nyek
6rt6k6nek meghaterozisit a magyar szimviteli tiirv6nyben foglaltak es a
Magyarorszdgone lfogadottd ltal6noss zdmvitelie lveks zerint v6gezt6ke l.
V6lem6nyiink szerint az apporLil6sra keriil6 KXG r6szv6nyek apport6l6k iltal
el6zetesenm egillapitott 6rt6ke iisszhangbanv an az ellen6benr endelkez6sreb ocs6tott
PhylaxiaP harmaZ rt tiirzsr6szv6nyeks zemival 6s6 rt6k6vel.
Budapes2t,0 08d. prilis2 5.
kbnyvvizsgiil6s zervezet
GP-AIJDIT KF'T MKKV:001 668
szem6ly6befne lel6sk tinywizsgril6
Pilli G)ula MKVK:004433
Erősödő Phylaxia 2008. 06. 08. 08:49
KEG_k_nyvvizsg_l_.pdf (558KB)

friss hírek További hírek