Topiknyitó: Hathor 2019. 08. 30. 10:33

NUTEX részvényesek topikja  

Nutex részvényesek topikja!
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
Hathor
Hathor 2023. 03. 14. 19:05
#39760
Nevertek 6Ft 24rol
Hathor
Hathor 2023. 03. 14. 19:05
Előzmény: #39758  Bpali
#39759
Alaptõke-leszállítás: sajnos tagolja
A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Mûködõ Részvény társaság (Cg.: [01 10 043104]; szék he lye: 1147 Bu da pest, Te le pesu. 53.; a to váb bi ak ban: tár sa ság) a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 2013. évi V. tör vény 3:312. § alap ján köz zé te szi, hogy a tár sa ságrend kí vü li köz gyû lé se 2022. de cem ber 30-án meg ho zott ha tá ro za tá val a tár sa ság alap tõ ké jé nek le szál lí tá sá ról dön tött az aláb bi aksze rint.A tár sa ság alap tõ ké je 2 714 593 788 Ft-tal ke rül le szál lí tás ra (alap tõ ke-le szál lí tás mér té ke). A le szál lí tott alap tõ ke 904 864 596 Ft. Az alap tõ ke-le szál lí tás oka: a tár sa ság sa ját tõ ké je más ele mé nek (az ered mény tar ta lék nak) növelése. Az alap tõ ke-le szál lí tás vég re haj tá sá nak mód ja a rész vé nyek név ér té ké nek csökkentése.Az alap tõ ke-le szál lí tás so rán a tár sa ság 24 Ft név ér té kû „E” so ro za tú törzs rész vé nye i nek név ér té ke 6 Ft-ra csök ken, a rész vé nyen-ként fenn ma ra dó 18 Ft – össze sen 2 665 993 788 Ft – pe dig ered mény tar ta lék ba ke rül, a tár sa ság 24 Ft név ér té kû „F” so ro za tú sza vazat -elsõbbségi jo got meg tes te sí tõ rész vé nye i nek név ér té ke 6 Ft-ra csök ken, a rész vé nyen ként fenn ma ra dó 18 Ft – össze sen 630 000 Ft –pe dig ered mény tar ta lék ba ke rül, míg a tár sa ság 24 Ft név ér té kû „G” so ro za tú sza va zat el sõbb sé gi jo got meg tes te sí tõ rész vé nye i neknév ér té ke szin tén 6 Ft-ra csök ken, a rész vé nyen ként fenn ma ra dó 18 Ft – össze sen 47 970 000 Ft – pe dig ered mény tar ta lék ba kerül.Az alap tõ ke le szál lí tá sá nak vég re haj tá sá ra te hát va la mennyi rész vény so ro zat vo nat ko zá sá ban a rész vé nyek név ér té ké nek csökkentése út ján ke rül sor.Az alap tõ ke le szál lí tá sát kö ve tõ en a tár sa ság alap tõ ké jét 148 110 766 da rab 6 Ft név ér té kû „E” so ro za tú törzs rész vény, 35 000 da rab6 Ft név ér té kû „F” so ro za tú sza va zat el sõbb sé gi rész vény, va la mint 2 665 000 da rab 6 Ft név ér té kû „G” so ro za tú sza va zat el sõbb sé girész vény tes te sí ti meg, így a tár sa ság alap tõ ké je össze sen 904 864 596 Ft-ra vál to zik, az alap tõ ke le szál lí tá sá nak mér té ke össze sen2 714 593 788 Ft.A tár sa ság fel hív ja a hi te le zõ it, hogy a tár sa ság gal szem ben az alap tõ ke le szál lí tá sá ról szó ló hir det mény el sõ köz zé té te lét meg elõ zõ enke let ke zett kö ve te lés jo go sult ja meg fe le lõ biz to sí té kot igé nyel het a tár sa ság tól, ki vé ve, haa) már ren del ke zik az alap tõ ke-le szál lí tás hoz kap cso ló dó koc ká zat tal ará nyos biztosítékkal;b) a rész vény tár sa ság alap tõ ke-le szál lí tás utá ni pénz ügyi, va gyo ni hely ze té re fi gye lem mel a biz to sí ték adás in do ko lat lan;c) az alap tõ ke le szál lí tá sá ra a rész vény tár sa ság alap tõ ké jén fe lü li le kö tött tar ta lék ja vá ra tör té nõ át cso por to sí tás cél já ból ke rül sor,és az alap tõ ke-le szál lí tás ról ho zott ha tá ro za tot meg elõ zõ öt év ben a tár sa ság nem haj tott vég re tar ta lék kép zé si cél lal alaptõke- leszállítást; vagyd) az alap tõ ke le szál lí tá sa kö te le zõ.A tár sa ság hi te le zõi az alap tõ ke le szál lí tá sá ról szó ló hir det mény má so dik köz zé té te lé tõl szá mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár -idõn be lül je lent he tik be, ha a rész vény tár sa ság alap tõ ké jé nek le szál lí tá sá val összefüggésben biztosítékra tartanak igényt.(El sõ köz zé té tel.)
Bpali
Bpali 2023. 03. 14. 18:25
#39758
na ezt mondom jötta  hír...ez mindneképpen nagyon is pozitiv hír..
siemens 2023. 03. 14. 17:12
Előzmény: #39756  siemens
#39757
......csak a pontosítás végett.
siemens 2023. 03. 14. 16:56
Előzmény: #39748  Researcher
#39756
Ez alaptőke-leszállítás. Én nem ezt írtam........
Kosto769
Kosto769 2023. 03. 14. 16:40
Előzmény: #39748  Researcher
#39755
Köszi h betetted!
Kosto769
Kosto769 2023. 03. 14. 16:39
Előzmény: #39751  oxylant
#39754
Sztem az irány:fel😊
oxylant
oxylant 2023. 03. 14. 16:20
Előzmény: #39752  Lafotex
#39753

Szia!Majd látjuk.....
Lafotex 2023. 03. 14. 16:14
Előzmény: #39751  oxylant
#39752
Szia!Erre én is kíváncsi vagyok!
oxylant
oxylant 2023. 03. 14. 16:10
Előzmény: #39750  Kosto769
#39751

A piac mit lép erre?
S mit mondnak a 'naggyaink??
Kosto769
Kosto769 2023. 03. 14. 16:06
Előzmény: #39748  Researcher
#39750
Megtörtént január 26.-án az első és március 2.-án a 2.közzététel is!😉
Kosto769
Kosto769 2023. 03. 14. 16:03
Előzmény: #39748  Researcher
#39749
Megy a folyamat a tervezett úton!😊Az eredménytartalékba bekerült 2,714 MRD Ft. ehhez még + jön a benne lévő összeg, így kb 3,5-3,6 MRD Ft lesz az osztalékhoz!😊
Kosto769
Kosto769 2023. 03. 14. 15:05
Előzmény: #39746  siemens
#39747
Ezt honnét vetted?
siemens 2023. 03. 14. 14:58
Előzmény: #39745  Qwertzuio
#39746
Részvények névértékének felemelése 24 Ft-ra (bejegyzése) megtörtént...........
Qwertzuio
Qwertzuio 2023. 03. 14. 14:17
Előzmény: #39743  Bpali
#39745
B.sz.d.j.n meg minden lehúzó kispapír?
Csodavaras helyett kiábrándulás?
C úr jól látja?
Tisztelt management, mi lesz a tervekkel?
Bizalmunk töretlen, de már kezd elillanni🤯😀😀😀😭😭😭🤭
melbahu80
melbahu80 2023. 03. 14. 14:12
Előzmény: #39743  Bpali
#39744
inkább utóbb ,de nem hiszem, hogy lesz türelme annak aki 10 ft-on bevásárolt azaz pánik lassan indul
Bpali
Bpali 2023. 03. 14. 11:46
Előzmény: #39742  Bpali
#39743
s előbb utóbb jön valami hir..
Bpali
Bpali 2023. 03. 14. 11:45
Előzmény: #39741  melbahu80
#39742
mindenki látja az irányt először 12, most ebben a hangulatban 10 Ft.. majd visszaerősödik 13 ig..
melbahu80
melbahu80 2023. 03. 14. 11:36
#39741
törölték a hozzászólásom,mert nem értették az iróniát :-D

Topik gazda

Hathor
Hathor
4 5 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek