Topiknyitó: betgyuri 2019. 07. 07. 22:40

NEW OPUS GLOBAL  

Létrejött az új Fórum.
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
betgyuri
betgyuri 2020. 12. 05. 13:12
#65640
ISD DUNAFERR 2018-as Könyvvizsgálói jelentése 
1 / 6 
Oldal Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 http://www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés 
Az ISD DUNAFERR Zrt. részvényesei részére Korlátozott vélemény Elvégeztük az ISD DUNAFERR Zrt. és leányvállalatai (a ”Csoport”) mellékelt 2018. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 262.087 M Ft, az adózott eredmény 10.683 M Ft nyereség -, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó összevont (konszolidált) eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletből áll. 
Véleményünk szerint a Korlátozott vélemény alapja szakaszban leírt kérdések lehetséges hatásait kivéve az összevont (konszolidált) éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Csoport 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint az ezen időponttal végződő pénzügyi évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben („számviteli törvény”) foglaltakkal összhangban. Korlátozott vélemény alapja Amint azt a kiegészítő melléklet XI.B Követelések pontja bemutatja, a Csoport egy beruházáshoz kötődő, 2009-es szerződésből eredően 44.440 M Ft követelést mutat ki a Regenza Ltd-vel szemben 2018. december 31-én (2017. december 31-én 41.078 M Ft volt ez az összeg), aki a Corporation Industrial Union of Donbass („IUD Csoport”) Ukrajnában működő csoport leányvállalata. A Csoport és a Regenza Ltd. 11.355 M Ft kamat és egyéb vonatkozó költségek esetében, amelyet a Csoport követelésként mutat ki, nem értenek egyet. 
A jelentésünk időpontjában, a követelésre történt pénzbefolyások és jogilag kötő erejű fizetési ütemezési megállapodás hiányában, valamint a csoportban folyó átszervezési folyamatokat figyelembe véve, véleményünk szerint értékvesztés elszámolása volna szükséges mind 2018. december 31-ére, mind 2017. december 31-ére vonatkozóan. A rendelkezésre álló információk alapján azonban nem tudtuk megállapítani, hogy mennyi értékvesztésre lenne szükség és mennyi értékvesztési leírást kellene elszámolni a követelés jövőbeni megtérülésének kockázata miatt az eredménykimutatásban és az eredménytartalékban. Amint azt a kiegészítő melléklet XI.A Tárgyi eszközök, valamint a XII. Eredménykimutatás pontja bemutatja, a beruházások közül a vezetőség a felfüggesztett beruházások megtérülésére vonatkozó kiértékelése alapján 11.151 M Ft leírásra került a 2017. év során, azonban ezen ráfordítások egy részét, vagy teljes mértékét már előző években el kellett volna számolni. 2 / 6 Oldal A 2017-re és 2016-ra vonatkozó formális kiértékelés hiányában nem tudjuk megállapítani azt, hogy a 2017. évben elszámolt 11.151 M Ft ráfordításokból mekkora összeg vonatkozik 2017-e vagy 2016-ra és az azt megelőző évekre, ebből következően azt sem, hogy mekkora összeg kellett volna szerepeljen a 2017. december 31-i eredménytartalékban. Ezen kérdés vonatkozásában a 2017. december 31-ei összevont (konszolidált) éves beszámolóval kapcsolatos véleményünket minősítettük. A 2018. december 31-ei összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó véleményünket szintén minősítjük, ezen kérdés az összevont (konszolidált) éves beszámolóban szereplő ez évi, valamint előző évi számok, kiegészítő adatok összehasonlíthatóságára gyakorolt lehetséges hatása végett. Amint azt a kiegészítő melléklet XI.E Céltartalékok pontja bemutatja, a Csoport nem képzett céltartalékot 2.225.407 tonna CO2 kibocsátásból eredő jövőbeli kötelezettségre a 2018-as év során. A számviteli törvényben foglaltakkal összhangban, a Csoportnak céltartalékot kell képeznie minden a tárgyidőszaki CO2-kibocsátásából eredő rendezetlen vagy céltartalékkal nem fedezett jövőbeli kvóta visszaadási kötelezettségre. Ennek megfelelően véleményünk szerint a Csoportnak 17.623 M Ft értékben céltartalékot kellett volna elszámolnia a 2018. december 31-i fordulónapra elkészített összevont (konszolidált) éves beszámolóban a tárgyévi CO2 kibocsátásból eredő visszaadási kötelezettségre. Ezen céltartalék lekönyvelése 17.623 M Ft értékben csökkentette volna a Csoport összevont (konszolidált) éves beszámolóban bemutatott adózott eredményét. Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „a könyvvizsgálónak az összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza. Függetlenek vagyunk a Csoporttól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt korlátozott véleményünkhöz. A vállalkozás folytatásához kapcsolódó lényeges bizonytalanság Felhívjuk a figyelmet az összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet XIII. pontjára, melyben bemutatásra került, hogy a Csoportot jelenős működési és finanszírozási kapcsolatok fűzik a Corporation Industrial Union of Donbass, IUD Csoporthoz és annak leányvállalataihoz illetve kapcsolt vállalataihoz és folyamatos működése ezen vállalatok folytatódó pénzügyi és működési támogatásától függ. 3 / 6 Oldal A legjelentősebb mérlegpozíciók és kapcsolódó kockázatok az összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet XI.B, XI.F, XIII és XIV 1-4. pontjaiban kerültek bemutatásra. Az összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet XI.F és XIV.3. pontjaira hivatkozunk, hiszen a Csoportot legjelentősebb kitettségeit az IUD Csoport felé ezen pontok mutatják be. 2018. december 31-ével a Csoport rövid lejáratú kötelezettségeinek összege 41.516 M Ft-tal haladja meg a Csoport rövid lejáratú eszközeinek az összegét. Az ISD DUNAFERR Zrt. 109.368 M Ft rövid lejáratú kötelezettséggel bír az IUD és leányvállalatai felé és 350 M USD kezességet, pénzügyi garanciát vállalt egy az ISD csoporthoz tartozó leányvállalat által felvett hitellel kapcsolatban. Könyvvizsgálói jelentésünk időpontjában az ISD DUNAFERR Zrt-nél és anyavállalatánál az IUD-nél adósság-átütemezés zajlik. A folyamat kimenetele, valamint az IUD csoport és az ISD DUNAFERR Zrt. pénzügyi kötelezettségeinek átütemezéséről szóló végleges megállapodások jelentős mértékben befolyásolhatják az ISD DUNAFERR Zrt. pénzügyi helyzetét és jövőbeni működését. Továbbá, mint az az összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet XIII. pontjában bemutatásra került, IUD jelentős leányvállalatai működnek kelet Ukrajnában, ahol politikai és makrogazdasági körülmények és ezek esetleges romlása hátrányosan érintheti az ISD DUNAFERR Zrt. működését és pénzügyi helyzetét a fent említett működési és pénzügyi kapcsolatok miatt. Ezek az összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet XIII. pontjában bemutatott körülmények, valamint a fent hivatkozott bekezdésekben szereplő egyéb ügyek jelentős bizonytalanság fennállását jelzik az ISD DUNAFERR Zrt. jövőbeni folyamatos működési képességével kapcsolatban. Véleményünk nincs tovább minősítve e kérdés vonatkozásában. Egyéb információk Az egyéb információk a Csoport 2018. évi összevont (konszolidált) üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az összevont (konszolidált) üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Korlátozott vélemény” szakaszában az összevont (konszolidált) éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az összevont (konszolidált) üzleti jelentésre. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az összevont (konszolidált) üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az összevont (konszolidált) üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az összevont (konszolidált) éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Az összevont (konszolidált) üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az összevont (konszolidált) üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az összevont (konszolidált) üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e. 4 / 6 Oldal Véleményünk szerint a Csoport 2018. évi összevont (konszolidált) üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Csoport 2018. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójával és a Korlátozott vélemény alapja szakaszban leírt kérdés lehetséges hatásait kivéve a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Csoport számára nem ír elő az összevont (konszolidált) üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt. A fentieken túl a Csoportról és annak környezetéről a könyvvizsgálat során megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az összevont (konszolidált) üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Amint az a Korlátozott vélemény alapja szakaszban ismertetésre került, a vezetés nem számolt el értékvesztést a Regenza Ltd-vel szemben kimutatott követelésére, továbbá a vezetés elszámolt 11.151 M Ft leírást a befejezetlen beruházásokkal kapcsolatban a 2017. évi konszolidált eredményben, de ezen ráfordítást vagy annak egy részét már a korábbi években el kellett volna számolja. A vezetés nem képzett céltartalékot a CO2-kibocsátásból eredő jövőbeli kötelezettségre a 2018-as év során. Ebből következően bármely ezen kérdésekkel kapcsolatos információ az összevont (konszolidált) üzleti jelentésben lényeges hibás állítást tartalmaz. Egyéb kérdések Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a Csoport nem tett eleget a számviteli törvény 153. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és nem helyezte letétbe a mérlegfordulónaptól számított 6 hónapon belül az összevont (konszolidált) éves beszámolót. A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) éves beszámolóért A vezetés felelős az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítéséért és a valós bemutatásáért a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítése. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Csoportnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel összevont (konszolidált) éves beszámolóban való alkalmazásáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. Az irányítással megbízott személyek felelősek a Csoport pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. 5 / 6 Oldal A könyvvizsgálónak az összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit. Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:  Azonosítjuk és felbecsüljük az összevont (konszolidált) éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;  Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Csoport belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.  Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Csoport vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Csoport nem tudja a vállalkozást folytatni. 6 / 6 Oldal  Értékeljük az összevont (konszolidált) éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Csoport által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is. Budapest, 2019. október 8. Mészáros Péter Mészáros Péter Ernst & Young Kft. Kamarai tag könyvvizsgáló 1132 Budapest, Váci út 20. Kamarai tagsági szám: 005805 Nyilvántartásba-vételi szám: 001165 Jelen könyvvizsgálói jelentést megfelelően aláírva, papír alapon is kibocsátottuk.
betgyuri
betgyuri 2020. 12. 05. 13:01
Előzmény: #65634  BUXopoly
#65639
Kína : Megkerülhetetlen, readásul a globalizáció miatt is szövevényes és áttételes a gazdaság. Biztosra veszem, hogy Kína gazdaságát a dollártol függetelnítí, readásul a Ritka Földfém : USÁNAK BETESZ ... https://hvg.hu/kkv/20201201_Kina_korlatozza_a_ritkafoldfemek_exportjat
Nem úgy mint nekünk. Magyarországon lévő cégek kapnak.Tehát az Új elnök nem fog annyira ugrálni ellenünk..... 
betgyuri
betgyuri 2020. 12. 05. 12:57
Előzmény: #65634  BUXopoly
#65638
Hali ! 
Dunaferr : igen kell, pl kellhet a Paks2-höz is :) portfolioc cíkk 2020,12.,04 Az biztos, hogy fordulatokban gazdag a Dunaferr egyre szomorúbb története. A cég vezetése pénteken egy újabb körlevelet küldött ki a dolgozóknak, melyben a kisebbségi ukrán tulajdonost (aki a cégiratok szerint az egyetlen legitim eljáró jelenleg) portyázó támadónak nevezi. Azt is elárulja ugyanakkor, hogy az orosz partner stratégiai befektetőkkel tárgyal a cégcsoport esetleges eladásáról.  -->  OPUS MELYIK divizóba férne bele ?  :) 
A szakszervezetek szerdán, Budapesten, az orosz nagykövetség előtt is demonstráltak. A dunaújvárosi tüntetésen résztvevő mintegy háromszáz dolgozó a cég főépületénél gyülekezett, majd onnan vonultak át rendőri kísérettel a város jelképének számító, Somogyi József Martinász című szobrához.
 A szobornál Molnár László, a Dunaferr Vasas elnöke azt hangsúlyozta, hogy felelősséget éreznek a vállalat jövőjéért, Dunaújváros és a régió jövőjéért, ugyanakkor féltik a jövőjüket, mert az elmúlt időszakban olyan folyamatok indultak el, amelyek érzésük szerint "rossz irányba fordítják Magyarország egyetlen acélgyárának szekerét".
Rámutatott, hogy a 2008-as gazdasági világválság óta, a 2017-es és 2018-as évet leszámítva, szinte folyamatosan veszteségesen működik a cég, ám erről nem a munkavállalók tehetnek, a menedzsment mégis a munkavállalók sarcolását tartja egyedül járható útnak. Úgy vélte, a gyár haldoklik, de nem életképtelensége miatt, hiszen vannak megrendelések, jók az eladási árak, hanem a felelős tulajdonosok hiánya miatt, akiknek a segítségét kérte.
Nos akkor ML bőven nyereségessé tudná tenni. IGEN , a Dunaferr stratégiai cég, Lesz PAKS2 és Kínai Vasút, szóval megvehető.. Ki tudja ? 
Kéne Nagykópé, aki megnézné, hogy ez a cég nekünk megéri-e :) 
BUXopoly
BUXopoly 2020. 12. 05. 12:42
Előzmény: #65636  sprint53
#65637
Igen olvastam, egyébként amikor nem a fröcsögők vannak itt, igen jó meglàtású emberek vannak, akikkel hasonlóan látjuk a világot. 
sprint53 2020. 12. 05. 12:37
Előzmény: #65635  sprint53
#65636
Már mint, Kínával kapcsolatban!
sprint53 2020. 12. 05. 12:31
Előzmény: #65634  BUXopoly
#65635
Lentebb, én is erre próbáltam rámutatni !
BUXopoly
BUXopoly 2020. 12. 05. 12:15
#65634
Gyuri!Bedobok egy nevet: https://www.portfolio.hu/uzlet/20201204/itt-az-ujabb-fordulat-eladjak-az-oroszok-a-dunaferrt-460474
.
Olcsón megvehető. Jól kommunikálható mert megmenti a dolgozókat. Vas meg lehet kell a hidak, vasutak munkálataihoz. Talán 😂😂😂
.
Kína kapcsán: folyamatosan azon dolgoznak hogy alulértékelje őket a világ hogy csak kamu guccit gyártanak meg szétesős müanyag játékokat. Közben az afrikai kontinens jelentős része, dk ázsia, fülöp szigeteken és ausztráliában óriási a befolyásuk és a tulajdonuk. A dollár készletükről, a gdp-re gyakorolt hatásukról nem beszèlve. Okosak évszázadokban gondolkoznak nem mint usa/eu 4 éves ciklusokban. Közben milliós városok épülnek a semmiből. Felfoghatatlan. Aki járt ott tudja. 
betgyuri
betgyuri 2020. 12. 05. 10:55
#65633
Üdvözletem.. 
Morawiecki: Kormányprogramokból is tudjuk finanszírozni a járvány utáni helyreállítást
A lengyel kormányfő közölte, hogy jelenleg új programot készítenek arra az esetre, ha befuccsolnak a tárgyalások.
Lengyelország a kormányprogramokból is tudná finanszírozni a járvány utáni gazdasági beruházásokat, ha az Európai Unió (EU) helyreállítási alapjáról folytatott tárgyalások zátonyra futnának - jelentette ki pénteken Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Morawieckit arról kérdezték sajtóértekezletén, van-e kormányának "B terve" arra az esetre, ha eredménytelennek bizonyulnának a tárgyalások az EU következő hétéves költségvetéséről és a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó pénzügyi alapról. "A kormány készül az ilyen eshetőségre" - válaszolt a lengyel miniszterelnök, felidézve: a koronavírus-járvány tavaszi szakaszában is már a beruházások fellendítését célzó állami alapot létesítettek az önkormányzatok által felügyelt közutak fejlesztésére, a digitalizációra, a környezetvédelemre, az iskolák és a kórházak korszerűsítésére.    A kormány jelenleg új programot készít az említett, már folyamatban lévő beruházási projektek fenntartására, valamint újabb beruházásokra, a projekteket az uniós forrásokból is fedezni akarják - közölte Morawiecki, hozzátéve: amennyiben "akármilyen zavarok keletkeznének", ezt a projektet kormányprogramokkal akarják helyettesíteni. A kormányfő szerint kabinetje már megmutatta, hogy képes az ilyen megoldásra. Utalt a járvány során elfogadott, több szintű "gazdaságvédelmi pajzsra", a pénzügyi, a hitel- és garancia eszközök "megfelelő összeállítására", a munkahelyek védelmét célzó infrastrukturális projektekre. A lengyel és a magyar miniszterelnök múlt heti közös állásfoglalásában kilátásba helyezte: szükség esetén készek megvétózni a jogállamisági feltételrendszert tartalmazó költségvetési csomagot.    Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetője csütörtökön kijelentette: a csomagba  foglalt helyreállítási alapot az EU valamennyi tagállamának összefogása helyett akár 25 tagország együttműködésével is létre lehet hozni, mégpedig a megerősített együttműködés nevű eljárás révén. Piotr Müller lengyel kormányszóvivő aznap úgy látta: az említett eljárás az uniós alapszerződések megkerülését jelentené, a helyreállítási alap nem olyan téma, amelyre ezt a mechanizmust alkalmazni lehetne. A megerősített együttműködést az alapszerződésekben meghatározott célokra szánták, és nem lehet kihatással a benne nem részt vállaló tagállamokra, a közös piacra - érvelt Müller.
(MTI)
sprint53 2020. 12. 05. 00:43
Előzmény: #65631  drugics14
#65632

Csak erőlködnek ! Nem tudják megállítani őket... !  Idejük van bőven, nem kapkodják el!  Több, mint 5000 éves kultúra, 1.5mrd emberrel!
drugics14 2020. 12. 04. 23:54
Előzmény: #65630  sprint53
#65631
Tőkével. Mert Európa és az USA hagyja őket. 
sprint53 2020. 12. 04. 23:50
Előzmény: #65629  drugics14
#65630

Mivel?  Azzal az egy szem vállalhatatlan anyahajójukkal....?
drugics14 2020. 12. 04. 23:45
Előzmény: #65628  sprint53
#65629
Amíg a (hülye, idióta)  demokraták USA-ban az oroszokkal vannak elfoglalva, Kína gyarmatosít(ana) mindent, amit lehet. 
sprint53 2020. 12. 04. 23:39
Előzmény: #65625  drugics14
#65628
Azért csak felküldtek egy biz-baszt a Hold túlsó felére mintát gyűjteni !
SPraga 2020. 12. 04. 23:27
Előzmény: #65606  KKR13
#65627
Ejjj, micsoda veretes gondolatok!!! 
Köszönöm Neked....és ami a lényeg....nem a szavak, hanem a tettek számítanak!!!!
Minden jót Neked!
SPraga 2020. 12. 04. 23:27
Előzmény: #65606  KKR13
#65626
Ejjj, micsoda veretes gondolatok!!! 
Köszönöm Neked....és ami a lényeg....nem a szavak, hanem a tettek számítanak!!!!
Minden jót Neked!
drugics14 2020. 12. 04. 23:23
Előzmény: #65617  zenekar
#65625
Kína megint kamuzik. Még egy vállalható repülőgép - anyahajót sem voltak képesek osszehozni, nemhogy egy ilyen csodát. 
Csibefasirt
Csibefasirt 2020. 12. 04. 22:30
Előzmény: #65623  Dale
#65624
ja, itthon a fúziós jó lesz 100 évnek is :D addigra tuti kész lesz Paks ;) 
Dale
Dale 2020. 12. 04. 22:27
Előzmény: #65622  Csibefasirt
#65623
Addig felépül talán Paks2 is.
Csibefasirt
Csibefasirt 2020. 12. 04. 22:06
Előzmény: #65621  Dale
#65622
egyébként évek óta követem a technológiát, mondtam már régebben, ez lesz a jövő... jó lenne minél előbb működőképes, áramot termelő fúziós erőműveket beállítani a termelésbe... de sajnos alsó hangon is durván 30 évre vagyunk tőle
Dale
Dale 2020. 12. 04. 22:03
Előzmény: #65620  Csibefasirt
#65621
Máris jobban alszom. :)

Topik gazda

betgyuri
betgyuri
2 5 5

aktív fórumozók


friss hírek További hírek

 • BÉT
 • Indexek
 • Deviza
 • Befalap
   • Forgalom
   • Nyertesek
   • Vesztesek