Topiknyitó: adra 2007. 08. 17. 09:49

GENESIS  

Sziasztok!

Lassan a novotrade topic okofogyottá válik.:-))

Új név,új tervek,új remények...
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
ujfiu 2010. 11. 18. 10:04
Törölt hozzászólás
#102260
exmnbs1 2010. 11. 17. 14:54
Előzmény: törölt hozzászólás
#102259
15 nap és nem munkanap van a tv-ben
Robinyo 2010. 11. 17. 11:35
Törölt hozzászólás
#102258
Robinyo 2010. 11. 17. 11:25
Törölt hozzászólás
#102257
exmnbs1 2010. 11. 16. 19:29
Előzmény: #102255  exmnbs1
#102256
65-72.§-okat nézd át
exmnbs1 2010. 11. 16. 19:28
Előzmény: #102252  nagypalzoltan
#102255
eszük ágában sem volt 500-at lökni a rv-eseknek
mint ahogy 428-at sem akarnak, hát húzzák az időt

mondjuk valszeg pénzük sincs
ideje lenne a pszáfnak megbüntetni őket
nagypalzoltan 2010. 11. 16. 16:52
Előzmény: #102253  nagypalzoltan
#102254
Az alaptőke felemelése

248. § (1) Az alaptőke felemelése

a) új részvények forgalomba hozatalával;

b) az alaptőkén felüli vagyon terhére;

c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával; illetve

d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával

történik.

(2) Az új részvény és kötvény forgalomba hozatala zártkörű vagy nyilvános módon történhet.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti alaptőke-emelési esetek és módok egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

249. § Ha a részvénytársaság új részvények nyilvános forgalomba hozatalával alaptőkéjének felemelését határozza el, a közgyűlésnek előzetesen határoznia kell a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról (173. §).

250. § (1) A részvénytársaság alaptőkéje felemeléséről - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a közgyűlés határoz.

(2) Ha a részvénytársaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, az alapszabály előírhatja, hogy az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel - az alapszabályban foglaltak szerint - érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a 227. § szerint kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazhatók. A hozzájárulás megadásának módjára vonatkozó részletes szabályokat az alapszabályban kell megállapítani.

251. § (1) Az alapszabály az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetére a részvényeseknek, az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosainak a részvények átvételére elsőbbségi jogot biztosíthat. Részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog biztosítása esetén legalább az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak körét, sorrendjét és a rendelkezésre álló időtartamot az alapszabályban kell szabályozni.

(2) Ha a részvénytársaság jegyzési jogot biztosító kötvényt bocsát ki, az (1) bekezdés szerinti elsőbbségi jogról a kötvény kibocsátása előtt rendelkezni és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai számára a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot biztosítani kell.

252. § (1) A részvénytársaság közgyűlése, ha az alapszabály ennek lehetőségét nem zárja ki, közgyűlési határozatban felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az igazgatóság a részvénytársaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb ötéves időtartam alatt összesen felemelheti. Eltérő közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás a 248. § (1) és (2) bekezdése szerinti valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.

(2) Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közgyűlési határozatról szóló közleményt az igazgatóság köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Cégközlönyben közzétenni.

253. § Az alaptőke-emelés, illetve annak cégjegyzékbe történő bejegyzése során az alapításra irányadó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával

254. § (1) A részvénytársaság alaptőkéjét új részvények zártkörű, illetve nyilvános forgalomba hozatalával emelheti fel.

(2) A részvénytársaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig maradéktalanul a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották.

255. § (1) Az alaptőkének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről szóló közgyűlési határozatban meg kell határozni:

a) az alaptőke-emelés módját;

b) az alaptőke-emelés összegét, szükség szerint legkisebb tervezett összegét;

c) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénysorozatához kapcsolódó jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét (részvényjellemzők), továbbá a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételeit;

d) a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző könyvvizsgáló nevét (cégét), székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját;

e) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot.

(2) Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére, feltéve, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem éltek. A közgyűlés határozatában meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát és jellemzőit.

(3) A részvények átvételére - ha az alapszabály eltérően nem rendelkezik - csak olyan személy jelölhető ki, aki a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot megtette. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vállalt pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás pontos összegét, illetve leírását és értékét, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontját. A részvénytársaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól eltérően több pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására a nyilatkozattevőt a részvények átvételére vonatkozó határozatában nem jelölheti ki.

256. § (1) Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés az alapszabályt az alaptőke-emeléssel összefüggésben - a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően - a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosíthatja. Ebben az esetben az alaptőke-emeléssel kapcsolatban újabb közgyűlés tartására nincs szükség.

(2) Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatot az igazgatóság a határozat meghozatalától számított harminc napon belül köteles a Cégközlönyben közzétenni.

257. § (1) Ha feltételes alapszabály módosításra nem került sor vagy az alaptőke-emelés során olyan kérdésben kell a közgyűlésnek határoznia, amelyre vonatkozóan a feltételes alapszabály-módosítás nem vagy nem megfelelő rendelkezést tartalmaz, a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő eredményes lezárását követő hatvan napon belül az alapszabály módosításáról a közgyűlésnek határoznia kell.

(2) Az alaptőke-emelésről döntő közgyűlési határozatban a részvénytársaság alapszabályát a tőke nagysága és a részvények jellemzői vonatkozásában kell módosítani.

(3) Eltérő tartalmú közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvény első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosít.

258. § (1) Az alaptőke-emelés meghiúsul, ha az alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelő névértékű, illetve kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget.

(2) Az alaptőke-emelés meghiúsulását a részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás teljesítésére előírt határidő lejártát követő harminc napon belül elektronikus úton kell bejelenteni a cégbíróságnak.

Alaptőke-emelés az alaptőkén felüli vagyon terhére
nagypalzoltan 2010. 11. 16. 16:17
Előzmény: #102252  nagypalzoltan
#102253
milyen törvénykezés ez?

nagypalzoltan 2010. 11. 16. 16:16
Előzmény: #102251  exmnbs1
#102252
mindjárt elsírom magam.....

ajánlat hol van?

figyu, most akkor ki csúsztak a határidőből vagy nem?
Mert ha kicsúsztak akkor immár elvileg nem kellene, hogy lemenjen a féléves vagy éves átlag, mert elvileg azért is mehet le, mert nincs ajánlat....

Ez is egy tisztázásra szoruló tény...

ex mi a lótrutymó amit el kellene olvasnom, csak hogy értsem mi történik itt és miért?

exmnbs1 2010. 11. 16. 09:01
Előzmény: #102250  exmnbs1
#102251
5 napon belül ki kell adniuk a negyedévest
exmnbs1 2010. 11. 16. 08:42
Előzmény: #102248  exmnbs1
#102250
"Genesis Solar Corporation (“Genesis Solar”) is short-staffed with a single employee and could not complete the disclosure to be included in the quarterly report on Form 10-Q for the quarter ended September 30, 2010 in the time necessary to submit the report by the filing deadline. Additionally, during and after the quarter ended September 30, 2010 Genesis Solar has been involved in negotiations with third parties related to potential business opportunities and/or transactions and those negotiations have required a significant amount of management’s attention."

Mivel GSC-nek egyetlen alkalmazottja van nem lett kész a jelentéssel
és már megint az üzleti lehetőségekről tranzakcióról tárgyalgaltnak

GSC "akvizícióról" majd az éves jelentésben

Addig is újabb 27K USD veszteség(((((((( ebben a negyedévben

Hogy a 3K USD kp-ből mennyi van arról nem szóltak))))))

exmnbs1 2010. 11. 15. 17:23
Előzmény: #102247  exmnbs1
#102249
már elvileg 428 HUF-ból megúsznák
exmnbs1 2010. 11. 15. 17:19
Előzmény: #102247  exmnbs1
#102248
nemsoká a Cogenco kirukkol a 3.negyedévesével

már alig várom
exmnbs1 2010. 11. 15. 16:58
Előzmény: #102246  watson
#102247
nahát, még mindig sehol az ajánlattétel

talán ha végre előállítanák ahelyett, hogy itt próbálnak mosakodni
watson
watson 2010. 11. 15. 14:41
Előzmény: törölt hozzászólás
#102246
Már a cégnyilvántartásból rég törlni fogják a céget amikor Rényi még mindig itt fog kereskedni a papírjaival, mert azt is elfelejtik bejelenteni ;)))
exmnbs1 2010. 11. 15. 13:19
Előzmény: törölt hozzászólás
#102245
))))))))))))
Robinyo 2010. 11. 15. 13:15
Törölt hozzászólás
#102244
staahlburger 2010. 11. 14. 22:17
Előzmény: #102234  exmnbs1
#102243
Durva.
exmnbs1 2010. 11. 14. 21:05
Előzmény: #102237  Törölt felhasználó
#102242
ebbe a cégbe bekerült jó pár döglött ló, azokat húzgálják ide-oda (élőáron könyvelve)
exmnbs1 2010. 11. 14. 21:04
Előzmény: #102238  Törölt felhasználó
#102241
és ugyebár a telek is szőrén szálán eltünt (?)

GSC-ért nem jött semmi a cégbe, úgyhogy még 2mrd leírás várható