Topiknyitó: Törölt felhasználó 2012. 12. 18. 19:13

FUSO: RALLY!!!  

ÜDVÖZLÖK MINDEN FUSO RÉSZVÉNYEST ÉS SZIMPATIZÁNST ÉS KÍVÁNOK NEKIK SOK SIKERT ÉS JÓ FÓRUMOZÁST!:-)(Ellenben megkérek minden rosszindulatú, gyűlölködő, rágalmazó, részvénnyel nem rendelkező fórumozott, hogy ezt a fórumot kíméljék meg a jelenlétüktől és a károgásuktól! Köszönöm!)


Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
exmnbs1 2015. 06. 08. 13:41
Előzmény: #9559  Tanckar
#9560
na most akkor még mindig tv sértenek vagy eladták???
bejelentéssel????

a cégek kivonatán nem szerepel végrehajtás
Tanckar 2015. 06. 08. 13:33
Előzmény: törölt hozzászólás
#9559
565-62/2014 2014. november 26.
1
A Magyar Nemzeti Bank H-PJ-III-B-27/2014. számú határozata a HomeSys Media Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1144 Budapest, Ond Vezér útja 16. 1. emelet 5.) és
a PAYWALL Media Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1144 Budapest, Ond Vezér útja
16. 1. emelet 5.) szemben piacfelügyeleti bírság, figyelmeztetés és felszólítás intézkedések
alkalmazásáról nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzéssel
összefüggésben keletkezett nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettség elmulasztása miatt
A HomeSys Media Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ond
Vezér útja 16. 1. emelet 5.) (HomeSys Media Kft.) és a PAYWALL Media Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1144 Budapest, Ond Vezér útja 16. 1. emelet 5.) (PAYWALL Media Kft.)
(együttesen: Ügyfelek) – mint összehangoltan eljáró személyek – együttműködése
eredményeképpen a FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban (székhely: 1138
Budapest, Jakab József utca 17. földszint 12.) (FUSO Ecosystem Nyrt.) történt befolyásszerzés
kapcsán keletkezett nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettség elmulasztása tárgyában
lefolytatott piacfelügyeleti eljárás keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest,
Szabadság tér 8-9.) (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) felhatalmazása alapján az alábbi
h a t á r o z a t o t
hozom.
I. Az MNB a FUSO Ecosystem Nyrt.-ben – mint nyilvánosan működő részvénytársaságban –
történő befolyásszerzéssel összefüggésben keletkezett nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettség
elmulasztása miatt a HomeSys Media Kft.-t 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint piacfelügyeleti
bírság megfizetésére kötelezi.
II. Az MNB a FUSO Ecosystem Nyrt.-ben – mint nyilvánosan működő részvénytársaságban –
történő befolyásszerzéssel összefüggésben keletkezett nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettség
elmulasztása miatt a PAYWALL Media Kft.-t 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint piacfelügyeleti
bírság megfizetésére kötelezi.
III. Az MNB figyelmezteti az Ügyfeleket, hogy a jövőben mindenkor feleljenek meg a
nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre irányadó jogszabályi
rendelkezéseknek.
IV. Az MNB felszólítja az Ügyfeleket, hogy jelen határozat kézhezvételét követő hatvan napon
belül – az MNB részére igazoltan – szüntessék meg a befolyásszerzésre irányadó szabályokba
ütközően szerzett befolyásukat. Az MNB megállapítja, hogy az Ügyfelek a befolyásszerzésre
irányadó szabályokba ütközően szerzett befolyásuk megszüntetéséig semmilyen részvényesi
(szavazati, vagyoni és egyéb) jogaikat nem gyakorolhatják a FUSO Ecosystem Nyrt.-ben.
Az MNB piacfelügyeleti eljárása során eljárási költség nem merült fel.
A kiszabott piacfelügyeleti bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc)
napon belül kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „piacfelügyeleti
bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A
piacfelügyeleti bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás
szabályai kerülnek alkalmazásra. A piacfelügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő
2
elmulasztása esetén, a be nem fizetett összeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor,
melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem
számítható fel késedelmi pótlék.
A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának
feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül.
A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a
kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat
felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az MNB-nél kell 3 (három) példányban
benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat
végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás
felfüggesztését kérheti. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének
kérelmére azonban tárgyalást kell tartani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az
alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon
belül írásban kérheti.
I n d o k o l á s
( … )
***
A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul.
A határozatot az MNB – az MNB tv. 178. § (1) bekezdésére tekintettel – a Psztv. 4. § (1)
bekezdése h) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hozta meg.
A jelen határozat rendelkező részében rögzített késedelmi pótlék MNB általi felszámításának
lehetőségét a Ket. 132. §-a biztosítja.
A közigazgatási végrehajtás szabályainak az MNB által kiszabott bírság kapcsán való alkalmazási
lehetősége a Psztv. 46. § (1) bekezdésén, valamint a Ket. 126. § (1) bekezdése a) pontján alapul.
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdése d) pontjának da)
alpontján, 100. § (1) bekezdése d) pontján, 100. § (2) bekezdésén és 109. § (1) bekezdése a)
pontján, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7)
bekezdésén, 327. § (1)–(2) bekezdésein, 330. § (2) bekezdésén, 332. § (2a) bekezdésén, valamint
338. § (1)–(3) bekezdésein alapul.
A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdése c) pontja és (3) bekezdése értelmében a közléssel
jogerős.
Budapest, 2014. október 27.
Dr. Windisch László s.k.,
az MNB alelnöke
Törölt felhasználó 2015. 06. 08. 13:32
Előzmény: #9554  luiguzi
#9558
ne nevettesd ki magad!
persze, kamuhegyek! Pinokkió nyomdokaiba kívánsz lépni?? egy orrvizsgálat már el kéne neked!
fix áron! na persze!! ki veszi be ezt??
próbálsz itt sokakat bepalizni!
gyurcsi 2015. 06. 08. 13:31
Törölt hozzászólás
#9557
gyurcsi 2015. 06. 08. 13:30
Törölt hozzászólás
#9556
Törölt felhasználó 2015. 06. 08. 13:29
Előzmény: #9546  luiguzi
#9555
a rágalmaidat meg visszautasítom határozottan! ez is egy jogi kategória, amit te művelsz itt!!
luiguzi 2015. 06. 08. 13:27
Előzmény: #9553  Törölt felhasználó
#9554
Érdekes hogy amig nem voltál itt nem volt semmi mozgás. Nekem nyolc mi lesz én nem lrreskedek. Fix árakon adok veszek egy évre előre megadva.
Törölt felhasználó 2015. 06. 08. 13:22
Előzmény: #9546  luiguzi
#9553
remélem ki lesz vizsgálva itt is minden és a kötéseknél is minden!!
majd kiderül minden szépen!
gyurcsi 2015. 06. 08. 13:20
Törölt hozzászólás
#9552
Törölt felhasználó 2015. 06. 08. 13:19
#9551
Jó lenne, ha az MNB újra belelendülne a további kemény munkába és a többi T-kategóriás, köztük ezen cég háza táján is rendet tenne és a máér kiszabott bírságokat keményen bevasalná a kamus cégeken!
gyurcsi 2015. 06. 08. 13:18
Törölt hozzászólás
#9550
Tanckar 2015. 06. 08. 13:18
Előzmény: #9548  Törölt felhasználó
#9549
OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Jakab J utca 17. fszt. 12.;
[22792309-2-41])*
33. A végrehajtás adatai
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2015. május 5.
A végrehajtás ügyszáma: V-BKK-III-22/2015
A végrehajtást elrendelő megnevezése: Magyar Nemzeti Bank Bírság- és Követeléskezelési Osztály, 1013 Budapest,
Krisztina krt. 39.
Az értesítés (indítás) kiállításának időpontja: 2015. május 5.
A változás időpontja:2015/05/05
Bejegyzés kelte:2015/06/04
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye a 2006. évi V. tv. 64. § (2) bekezdésére figyelemmel.
Ha a bejegyzésre hibás adatok alapján került sor, vagy a bejegyzés egyéb okból hibás, a cég, valamint az ügyész kérheti
a hibás bejegyzés kijavítását.
Végzés kelte: Fővárosi Bíróság 2015.06.04
Törölt felhasználó 2015. 06. 08. 13:17
Előzmény: #9546  luiguzi
#9548
kamus a tudod kid!! mindenki magából indul ki!!
gerinctelen, beültető féreg vagy te is, szégyellheted magad lui nyomi!
szánalmas amit itt művelsz hónapok óta a 20 Ft-os és 50 Ft-os céláraiddal!
beültető inkább csendben maradnál!!
Törölt felhasználó 2015. 06. 08. 13:13
Előzmény: #9542  Popeye67
#9547
miről beszélsz hazug, gerinctelenke??
élvezed, hogy átverhetsz kisbefektetőket és be akarod palizni őket??
remélem ez a cég is megkapja méltó büntetését az elkövetett bűnökért!!
luiguzi 2015. 06. 08. 13:12
Előzmény: #9543  Törölt felhasználó
#9546
Kamus. Tudjuk te voltál magadra öntötted. Próbálsz pánikot okozni. Amióta feltüntél azóta van puffer. Ki fog lőni hamarosan.
Popeye67 2015. 06. 08. 13:12
Előzmény: #9543  Törölt felhasználó
#9545
Többet nem adok.
Popeye67 2015. 06. 08. 13:11
Előzmény: #9542  Popeye67
#9544
Ugye hogy komolyan akart venni ?
Törölt felhasználó 2015. 06. 08. 13:11
#9543
100 k-s pakkot be is szórták!!!
megy itt a tömés rendesen!!

Popeye67 2015. 06. 08. 13:10
Előzmény: #9541  Törölt felhasználó
#9542
megnézem a puffert.Ha megveszi is marad még bőven! :)
Törölt felhasználó 2015. 06. 08. 13:08
Előzmény: #9538  exmnbs1
#9541
jön is a tömés!! 100 k-s eladó pakk jött be 9 Ft-ra

Topik gazda

stockfighter
3 4 1

aktív fórumozók


friss hírek További hírek