Topiknyitó: adra 2007. 08. 17. 09:49

GENESIS  

Sziasztok!

Lassan a novotrade topic okofogyottá válik.:-))

Új név,új tervek,új remények...
Rendezés:
Hozzászólások oldalanként:
evazeller 2011. 08. 17. 22:12
Törölt hozzászólás
#105940
Törölt felhasználó 2011. 08. 17. 22:05
Előzmény: #105938  nagypalzoltan
#105939
ízé
Rendkívüli tájékoztatás
link
Az Igazgatótanács stratégiai szempontok mérlegelésével döntött a Társaság cégnevének
megváltoztatásáról. A Társaság új cégneve: HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó
Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése: HUN MINING
Nyrt., a változások cégbírósági bejelentéséről a társaság haladéktalanul gondoskodik.
nagypalzoltan 2011. 08. 10. 14:34
Előzmény: #105937  kroni24
#105938
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (Felügyelet) által a Genesis Mining Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál – 2011. június 1. napját megelőzően: Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57., korábbi székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 18.) (Kibocsátó) hivatalból lefolytatott célvizsgálat lezárásaként az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom.

I. Figyelmeztetem a Kibocsátót, hogy

1. a jövőben maradéktalanul tegyen eleget a szabályozott információ folyamatos és korlátozástól mentes elérhetőségének biztosítására vonatkozó jogszabályi kötelezettségének;

2. a jövőben határidőben tegyen eleget a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó rendszeres tájékoztatási kötelezettségének;

3. a jövőben dematerializált értékpapír kibocsátásakor, ha a tulajdonosnak az értékpapír kiadására vonatkozó követelési joga megnyílt, haladéktalanul értesítse a központi értéktárat az allokáció eredménye alapján az értékpapír-tulajdonos számlavezetőjének személyéről és a központi értékpapírszámlán jóváírandó értékpapír darabszámáról;

4. a jövőben teljeskörűen és határidőben tegyen eleget a részvényeihez kapcsolódó minden, a részvények értékét vagy hozamát, illetve a Kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének, ennek keretében minden esetben haladéktalanul intézkedjen az általa kibocsátott értékpapír értékét vagy hozamát érintő valótlan adat nyilvánosságra kerülése esetén a valóságnak megfelelő adatok nyilvánosságra hozataláról;

5. az Audit Bizottság összetétele a jövőben mindenkor feleljen meg az Audit Bizottság működésére vonatkozó jogszabályi követelményeknek;

6. jövőben mindenkor tegyen eleget a bennfentes nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó szabályzat elkészítésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

II. A határozat rendelkező részének I.1., I.2., I.5. és I.6. pontjaiban megjelölt jogszabálysértések miatt a Kibocsátót 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezem.

III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezem a Kibocsátót, hogy jelen határozat kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül

1. a honlapjára vonatkozóan a szabályozott információ korlátozástól mentes és folyamatos elérhetőségének biztosítására vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésről szóló igazolást, valamint

2. a Kibocsátó Igazgatótanácsa által elfogadott, a jogszabályi előírásoknak megfelelő bennfentes nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó szabályzatát

küldje meg a Felügyelet számára.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

A kiszabott felügyeleti bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított 22 munkanapon belül kell a Felügyeletnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-30000003 számú számlájára – "felügyeleti bírság" megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A felügyeleti bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A felügyeleti bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot a Felügyelet hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Bíróságnak címezve – a Felügyeletnél kell három példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti.

I n d o k o l á s

I.A Vizsgálat célja és lefolytatása

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló, a célvizsgálat megindításakor hatályos 2007. évi CXXXV. törvény (Psztv.) 4. § (1) bekezdésének h) pontja szerint – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a Felügyelet látja el a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) hatálya alá tartozó szervezetek, személyek és tevékenységek felügyeletét. A Psztv. 41. § (1) bekezdése – többek közözött - kimondja, hogy a Felügyelet a 4. §-ban meghatározott szervezetek és személyek működésére és tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából ellenőrzést tart.

A Felügyelet a Psztv. 41. § (4) bekezdése alapján 2010. november 2. napjától kezdődően célvizsgálat lefolytatását rendelte el a Kibocsátónál. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a Kibocsátó mint nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója a vizsgált időszakban eleget tett-e a Tpt-ben, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben (PM rendelet) rögzített kötelezettségeinek.

Ezt megelőzően a Felügyelet 2010. augusztus 11-én a Psztv. 4. § (1) bekezdésének h) pontja, valamint 41. § (1), (2) és (4) bekezdései alapján hivatalból helyszínen kívüli célvizsgálatot indított a Kibocsátóval szemben annak ellenőrzésére, hogy a Kibocsátó jogszabályszerűen eleget tett-e a bennfentes információhoz hozzáférő személyekről való nyilvántartás vezetésére vonatkozó, a Tpt. 201/D. §-ában rögzített kötelezettségének. Tekintettel arra, hogy a bennfentes információhoz hozzáférő személyekről való teljes nyilvántartás jogszabályszerű vezetésének értékelése egyebekben tárgya volt a Felügyelet által 2010. november 2-i kezdőnappal hivatalból szélesebb tárgykörben megindításra kerülő célvizsgálatnak is, megállapításra került, hogy a két célvizsgálat tárgya egymással összefügg. Ezért, figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33/B. § (1) bekezdésére, a Felügyelet KJ-III-4/2010. számú végzésében a két eljárás egyesítéséről döntött. Végzésében a Felügyelet megállapította, hogy figyelemmel a Ket. 33/B. § (3) bekezdésére, a Psztv. 44. § (2) bekezdésében meghatározott eljárási határidő számítása szempontjából az egyesített célvizsgálat kezdő időpontjának 2010. augusztus 11. napja minősül.

A Felügyelet a vizsgálat megállapításait 2011. április 11. napján kelt vizsgálati jelentéstervezetben (Jelentéstervezet) összefoglalta és azt még aznap észrevételezés céljából megküldte a Kibocsátó részére.

A Kibocsátó 2011. április 27. napján kelt, a Felügyelethez faxon 2011. április 27. napján érkezett beadványában tájékoztatta a Felügyeletet a Jelentéstervezetben foglalt megállapításokkal kapcsolatos észrevételeiről (Észrevételek). Az Észrevételeket a Felügyelet áttekintette, kiértékelte és jelen határozat meghozatala során figyelembe vette.

Az Észrevételek áttekintése során egyes tényállások teljes körű alátámasztottságának biztosítása érdekében a körülmények további tisztázása vált szükségessé. Ezért a Felügyelet 2011. május 18. napján és 2011. május 31. napján kelt leveleiben a Kibocsátó egyes észrevételeinek hitelt érdemlő bizonyítása céljából határidő tűzésével nyilatkozattételre, valamint további iratok benyújtására szólította fel a Kibocsátót. A Kibocsátó 2011. május 19. napján kelt levelében a 2011. május 18-i felügyeleti levélben szereplő iratbekérésnek eleget tett. A 2011. május 31-i felügyeleti levélre válaszként a Kibocsátó 2011. június 3. napján kelt levelében megismételte korábban már kifejtett álláspontját, és tájékoztatta a Felügyeletet, hogy a kérdéses témakörrel kapcsolatos valamennyi dokumentumot már benyújtotta a Felügyelet számára.

Tekintettel arra, hogy az Észrevételek feldolgozása során a tényállás teljeskörű tisztázása érdekében további dokumentumok bekérése és értékelése vált szükségessé, továbbá az ennek eredményeképpen esetlegesen szükséges újabb eljárási cselekmények végrehajtása érdekében a Felügyelet a Psztv. 44. § (5) bekezdése alapján KJ-III-10/2011. számú végzésében a folyamatban lévő célvizsgálatot lezáró felügyeleti határozat meghozatalára nyitva álló határidő 22 (huszonkettő) munkanappal történő meghosszabbításáról döntött.II. A Vizsgálat megállapításai, a megállapítások minősítése, az Észrevételek értékelése

II.1. A szabályozott információk korlátozástól mentes elérhetőségének biztosítása

II.1.1. A Vizsgálat megállapításai

A célvizsgálat során a Felügyelet áttekintette a Kibocsátó honlapján (www.genesisenergy.hu) a PM rendelet által szabályozott tájékoztatási kötelezettség kapcsán a Kibocsátó által folytatott gyakorlatot. Megállapítást nyert, hogy a Kibocsátó a honlapján nem tett maradéktalanul eleget a szabályozott információ folyamatos és korlátozástól mentes elérhetőségének biztosítására vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

A Jelentéstervezet megírásának időpontjában a Kibocsátó honlapján a közzétételek nem voltak elérhetőek közvetlenül a főoldalon, továbbá a honlap nem tartalmazta a közzétételeket éves bontásban sem, hanem a „Hírek” menüpont alatt, strukturálás nélkül tették közzé a Kibocsátóra vonatkozó szabályozott információkat. A közzétételek tartalma szerinti csoportosításra szolgáló, a Befektetői kapcsolatok menüpontja alatti egyes almenüpontok (Társasági dokumentumok, Pénzügyi adatok, Közgyűlések, Tulajdonosi struktúra) csak évekkel korábbi közzétételeket tartalmaztak.

II.1.2. A megállapítások minősítése

A PM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a honlapon a szabályozott információt úgy kell elérhetővé tenni, hogy a közzétételt követő legalább egy évig adott üzleti évre vonatkozóan év szerinti bontásban a honlap főoldalán jól látható és beazonosítható legyen, illetve a közzétételt követő egy év után a honlap főoldalán jól látható és beazonosítható menüpont (link) alatt – az üzleti évekre vonatkozó bontásban – elérhető legyen.

A Kibocsátó a szabályozott információk honlapon történő elérhetővé tétele során a gyakorlatával megsértette a PM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltakat.

II.1.3. Az Észrevételek, egyéb nyilatkozatok és azok értékelése

A Kibocsátó Észrevételében – a Felügyelet megállapításait nem vitatva - a következőket közölte:

„A T. Felügyelet megállapításának kézhezvétele után ellenőriztük az információk honlapunkon történő elérhetőségét. Megállapítottuk, hogy egy korábbi szerverköltözés folytán bizonyos böngészők, illetve azok egyes, nem megfelelően update-elt verziója nem mutatta helyesen a hírek éves bontását. A T. Felügyelet megállapításának végrehajtása megtörtént, azaz a honlapon elérhetőek éves bontásban a közzétett szabályozott információk, gyakorlatilag bármely menüpont esetén a bal alsó sarokban látható módon. A főoldalon a legutolsó 5 hír látható. A honlapunkon ezek alapján a szabályozott információk hozzáférése semmiben nem tér el a többi tőzsdei szerepelő honlapján található megoldástól. Szinte minden esetben a legutolsó hírek érhetőek el, illetve „Befektetőknek” menüpont alatt érhetőek el a szabályozott információk.

A honlapon a Befektetői kapcsolatok/Tőzsdei bejelentések menüpontnak nincsenek almenü pontjai, a menüpont alatt az összes szabályozott információ elérhető.

A honlap Befektetői kapcsolatok menüpontja alatti Társasági dokumentumok, Pénzügyi adatok, Közgyűlések, Tulajdonosi struktúra almenüpontok alatt valóban nem frissül a már más szekcióba felvitt információ, amelynek oka valószínűleg a korábban már említett szerverköltözésre vezethető vissza. Miután a kód módosítására van szükség a megoldáshoz, ezért Társaságunk a rendelkezésre álló szűkös erőforrások miatt 30 nap haladékot kér a T. Felügyelettől a probléma elhárítására.”

A Kibocsátó a Felügyelet megállapításait nem vitatta, a Felügyelet a megállapítását fenntartja.

II.1.4. A Felügyelet által alkalmazott intézkedés jogalapja, az intézkedés során értékelt körülmények

II.1.4.1. Az intézkedés jogalapja

A Psztv. 47. § (1) bekezdése alapján, ha a felügyeleti ellenőrzés során a Felügyelet megállapítja a Psztv-ben, a Psztv. 4. §-ában meghatározott törvényekben, az azok felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban, valamint a Psztv. 4. §-ában meghatározott szervezetek és személyek működésére vonatkozó egyéb jogszabályban, a Felügyelet határozatában, illetve a Psztv. 4. §-ában meghatározott szervezetek és személyek belső szabályzatában foglaltak megszegését, megkerülését, elmulasztását vagy késedelmes teljesítését – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a Psztv. 4. §-ában meghatározott, az adott tevékenységre vonatkozó törvény szerinti intézkedést, kivételes intézkedést alkalmazza, illetőleg felügyeleti bírságot szab ki (intézkedés).

A Tpt. – mint a kibocsátók tevékenységére is vonatkozó törvény – 400. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felügyelet a kibocsátót a tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek megsértése esetén figyelmezteti, illetőleg – ha szükséges – a feltételeknek való megfelelésre határidő kitűzésével felszólítja.

A vizsgálat során feltárt, jelen határozat II.1.1. pontjában kifejtett jogszabálysértésre tekintettel, a Psztv., valamint a Tpt. fenti felhatalmazása alapján a határozat rendelkező részének I.1. pontjában felügyeleti intézkedésként figyelmeztettem a Kibocsátót, hogy a jövőben maradéktalanul tegyen eleget a szabályozott információ folyamatos és korlátozástól mentes elérhetőségének biztosítására vonatkozó jogszabályi kötelezettségének.

II.1.4.2. Az intézkedés során értékelt körülmények

A Psztv. 47. § (4) bekezdése szerint a Felügyelet az intézkedések alkalmazásánál tekintettel van a szabály megsértésének, illetőleg a hiányosságnak a súlyosságára, a cselekménynek a biztonságos működésre vagy a piacra gyakorolt hatására, a cselekménynek a Psztv. 4. §-ában meghatározott szervezetekre és személyekre, valamint annak tagjaira vagy ügyfeleire gyakorolt hatására, a cselekménynek a pénzügyi intézményrendszer más tagjaira gyakorolt hatására, a szabályszegéssel vagy a mulasztással előidézett kockázatra, a kár mértékére, illetőleg a kárenyhítési hajlandóságra, a felelős személyek által a Felügyelettel kapcsolatban tanúsított együttműködésre, az intézkedéssel érintett személy jó-, illetve rosszhiszeműségére, az általa a szabályszegéssel vagy a mulasztással elért vagyoni előnyre, az intézkedés alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolására, illetve annak szándékára, valamint a szabályok megsértésének ismétlődésére, illetőleg gyakoriságára.

A II.1.1. pontban kifejtett jogszabálysértés esetében alkalmazott intézkedés során tekintettel voltam a tőkepiac transzparens működéséhez fűződő befektetői érdek kiemelt fontosságára.

II.2. Rendszeres tájékoztatások - Szavazati jogok, saját részvény állomány és az alaptőke nagyságának havi közzététele

II.2.1. A Vizsgálat megállapításai

A Kibocsátó a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát

*

2009. augusztus 31. napra vonatkozóan 4 munkanap (6 naptári nap) késéssel 2009. szeptember 7. napján K53460/2009 számon,
*

2009. szeptember 30. napra vonatkozóan 5 munkanap (7 naptári nap) késéssel 2009. október 8. napján K60707/2009 számon,
*

2009. november 30. napra vonatkozóan 7 munkanap (9 naptári nap) késéssel 2009. december 10. napján K73664/2009 számon,
*

2009. december 31. napra vonatkozóan 3 munkanap (3 naptári nap) késéssel 2010. január 7. napján K942/2010 számon,
*

2010. október 31. napra vonatkozóan 1 munkanap (1 naptári nap) késéssel 2010. november 2. napján K80758/2010 számon,
*

2011. január 31. napra vonatkozóan 1 munkanap (1 naptári nap) késéssel 2011. február 2. napján K10284/2011 számon

tette közzé a PM rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti helyen (www.kozzetetelek.hu), megsértve ezzel a Tpt. 54. § (9) bekezdésében előírt határidőt.

II.2.2. A megállapítások minősítése

A célvizsgálat során megállapításra került, hogy a Kibocsátó a fenti hat esetben nem tett határidőben eleget a Tpt. 54. § (9) bekezdésében rögzített rendszeres tájékoztatási kötelezettségének, mely szerint a kibocsátó minden naptári hónap utolsó napjára vonatkozóan köteles közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát sorozatonként, a saját részvény állományok feltüntetésével és az alaptőke nagyságát haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon.

II.2.3. Az Észrevételek, egyéb nyilatkozatok és azok értékelése

A Kibocsátó Észrevételeiben - többek között - a következőket adta elő:

„Szeretnénk felhívni a T. Felügyelet szíves figyelmét arra a tényre, hogy Társaságunk az elmúlt időszakban többször jelezte a PSZÁF informatikai osztálya felé, hogy a bejelentések megtételéhez szükséges KAP program futtatásával gondjaink vannak. A tavalyi év folyamán közzétett KAP verziók egyszerűen nem futnak megfelelően azokon a gépeken, amelyeken korábbi verziók gond nélkül működtek. Több esetben csak egy egészen más gépre újonnan telepített KAP program és az intelligens kártya, a digitális aláírás alkalmazásához szükséges egyéb szoftverek telepítése oldotta meg a problémát. Jelenleg külön gépet kell fenntartanunk arra a célra, hogy a KAP program segítségével a közzétételi kötelezettségünknek eleget tegyünk. A PSZÁF informatikai osztályával való levelezés és személyes beszélgetés alapján ígéretet kaptunk arra, hogy megpróbálják a probléma okát felderíteni, de erre sajnos a mai napig még nem került sor.”

A Felügyelet a Kibocsátó észrevételeit tudomásul vette, azonban megállapítását fenntartja. Tekintettel a Kihelyezett Adatküldő Program (KAP) egyes verziócseréi és a tényleges feltöltések között eltelt időre, valamint arra a tényre, hogy a Kibocsátó a KAP verziócseréi és a tényleges feltöltések között sikeres feltöltéseket hajtott végre, a Felügyelet nem látja bizonyítottnak az Észrevételben említett KAP-problémát az alábbiak miatt:

*

A Kibocsátó 2009. augusztus 31. napra vonatkozó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó közzétételi kötelezettségét megelőzően 2009. július 15-én került sor KAP-verziócserére, illetve a Kibocsátó 2009. augusztus 31-én sikeres feltöltést hajtott végre.
*

A Kibocsátó 2009. szeptember 30. napra vonatkozó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó közzétételi kötelezettségét megelőzően 2009. szeptember 24-én került sor KAP-verziócserére, illetve a Kibocsátó 2009. október 2-án, 2009. október 4-én, 2009. október 6-án és 2009. október 7-én sikeres feltöltéseket hajtott végre.
*

A Kibocsátó 2009. november 30. napra vonatkozó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó közzétételi kötelezettségét megelőzően 2009. október 16-án került sor KAP-verziócserére, illetve a Kibocsátó 2009. november 16-án sikeres feltöltéseket hajtott végre.
*

A Kibocsátó 2009. december 31. napra vonatkozó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó közzétételi kötelezettségét megelőzően 2009. december 22-én került sor KAP-verziócserére, illetve a Kibocsátó 2009. december 23-án sikeres feltöltéseket hajtott végre.
*

A Kibocsátó 2011. január 31. napra vonatkozó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó közzétételi kötelezettségét megelőzően 2011. január 7-én került sor KAP-verziócserére.
*

A Kibocsátó 2010. október 31. napra vonatkozó részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó közzétételi kötelezettségét megelőzően 2010. október 21-én került sor KAP-verziócserére, illetve a Kibocsátó 2010. október 26-án sikeres feltöltéseket hajtott végre.

II.2.4. A Felügyelet által alkalmazott intézkedés jogalapja, az intézkedés során értékelt körülmények

II.2.4.1. Az intézkedés jogalapja

A II.2.1. pontban feltárt jogsértések alapján – a Psztv. 47. § (1) bekezdésére és a Tpt. 400. § (1) bekezdésének a) pontjára tekintettel – a határozat rendelkező részének I.2. pontjában figyelmeztettem a Kibocsátót, hogy a jövőben határidőben tegyen eleget a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számára és az alaptőke nagyságára vonatkozó rendszeres tájékoztatási kötelezettségének.

II.2.4.2. Az intézkedés során értékelt körülmények

A II.2.1. pontban kifejtett jogszabálysértések esetében alkalmazott intézkedés során – tekintettel a Psztv. 47. § (4) bekezdésében kifejtettekre – tekintettel voltam a szabályok megsértésének ismétlődésére, illetőleg gyakoriságára.

II.3. Rendkívüli tájékoztatások – társasági események, részvények keletkeztetése, dematerializáció

II.3.1. A Vizsgálat megállapításai

A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2010. július 15-én, a Cg.01-10-041020/207 számú végzésében jegyezte be a Kibocsátónál nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló zártkörű alaptőke-emelést, mely alapján a Kibocsátó alaptőkéje 26.248.386.500 Ft, a részvények száma 52.496.773 darab, 500 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény lett. Az alaptőke emeléséről szóló rendkívüli tájékoztatást a Kibocsátó 2010. július 21-én K49986/2010 számon tette közzé. A célvizsgálat során megállapítást nyert, hogy az alaptőke-emelés 2010. július 15. napján kelt cégbírósági bejegyzéséről való tudomásszerzést követően a Kibocsátó nem értesítette haladéktalanul a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.-t (KELER Zrt.) az allokáció eredménye alapján az értékpapír-tulajdonos számlavezetőjének személyéről és a központi értékpapírszámlán jóváírandó értékpapír darabszámáról.

Az alaptőke-emelés tényének, értékének, és az értékpapír megkeletkeztetésére vonatkozó igénynek a bejelentésére a KELER Zrt. felé 2010. augusztus 10. napján került sor. A Kibocsátó által tett bejelentés kapcsán a KELER Zrt. többszöri hiánypótlási felhívása is szükségessé vált, melyek teljesítésével a Kibocsátó késlekedett. Erre tekintettel a 2010. július 15-i cégbírósági bejegyzésű tőkeemelés kapcsán a KELER Zrt. a központi értékpapírszámlákat csak a 2010. szeptember 22-én realizálódott megállapodást követően tudta a Tpt. 9. § (2) bekezdése szerint megnyitni.

Így a Kibocsátó – a 2010. augusztus 11. és augusztus 25. között, illetve 2010. augusztus 27. és 2010. szeptember 22. közötti – késlekedése miatt az új részvények megkeletkeztetése indokolatlanul elhúzódott, ezzel a Kibocsátó késleltette a befektetői ajánlattételi kötelezettségek beálltának időpontját.

II.3.2. Megállapítások minősítése

A Tpt. 9. § (2) bekezdése szerint a dematerializált értékpapír kibocsátásakor, ha a tulajdonosnak az értékpapír kiadására vonatkozó követelési joga megnyílt, a kibocsátó haladéktalanul köteles a központi értéktárat az allokáció eredménye alapján értesíteni az értékpapír-tulajdonos számlavezetőjének személyéről és a központi értékpapírszámlán jóváírandó értékpapír darabszámáról. A célvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Kibocsátó a Cégbíróság által 2010. július 15. napján Cg.01-10-041020/207 számú végzésében bejegyzett alaptőke-emeléséhez kapcsolódó értékpapír kibocsátás során nem tett maradéktalanul eleget a Tpt. értékpapírok előállítására vonatkozó rendelkezéseinek. Indokolatlan késlekedésével a Kibocsátó megsértette a Tpt. 9. § (2) bekezdésében előírtakat.

II.3.3. Észrevételek, nyilatkozatok és azok értékelése

A Kibocsátó a fenti megállapításra az alábbi észrevételeket tette:

„Társaságunk az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyző végzésének kézhezvétele után, a nyári szabadságok miatt 2010. augusztus elején vette fel a kapcsolatot a KELER-rel a részvények keletkeztetése érdekében. Miután számos lényegi információ nem állt rendelkezésünkre hosszú időn keresztül, ezért a tényleges keletkeztetés csak 2010. október 12-én történt meg. A legfontosabb hiányzó információ, amely nélkül a keletkeztetést a KELER nem tudta volna végrehajtani, annak az értékpapír-számla adatainak ismerete, ahova az új befektetők részvényeit a KELER-nek keletkeztetnie kellett. Hosszú levelezés és várakozás után az értékpapír-számla adatait Társaságunk csak 2010. október 11-én kapta meg a Társaság minden korábbi erőfeszítése ellenére. Ez a csúszás ezért nem a Társaságnak, hanem az új befektetőknek felróható okból következett be, azaz a Társaság semmilyen módon nem késleltette az új részvényesek ajánlattételi kötelezettségének teljesítését.”

A Kibocsátó által tett fenti észrevétel alapjául szolgáló tényállás teljes körű alátámasztottságának biztosítása érdekében a Felügyelet úgy értékelte, hogy a körülmények további tisztázása szükséges. Ezért 2011. május 31. napján kelt levelében a Felügyelet határidő tűzésével a Kibocsátó fenti állításában foglaltak hitelt érdemlő bizonyítása céljából az új befektetők érékpapír-számla adatainak megszerzése érdekében a Kibocsátó által folytatott teljes körű levelezést csatolását kérte.

A Kibocsátó a részvény-keletkeztetéshez kapcsolódóan a korábban becsatolt, a Felügyelethez 2010. december 12-én érkezett anyagokon túl újabb dokumentumot nem csatolt, a Felügyelethez 2011. június 7. napján érkezett levelében az alábbi észrevételt tette:

„A társaság alaptőke-emelését a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2010. július 15-ei végzésével jegyezte be a cégjegyzékbe. A bejegyzésről szóló végzést társaságunk 2010. július 20-án kapta kézhez, amelyről rendkívüli tájékoztatás formájában közleményt Jelentetett meg 2010. július 21-én. A társaság a nyári szabadságok miatt 2010. augusztus elején vette fel a kapcsolatot a KELER-rel a részvények keletkeztetése érdekében. A beadott dokumentumok alapján megállapítható, hogy az új kibocsátáshoz tartozó ISIN kódot a KELER 2010. augusztus 11-én adta meg.

Miután számos lényegi információ nem állt rendelkezésünkre hosszú időn keresztül, ezért a tényleges keletkeztetés csak 2010. október 12-én történt meg. A legfontosabb hiányzó információ, amely nélkül a keletkeztetést a KELER nem tudta volna végrehajtani, azoknak az értékpapír-számlák adatainak ismerete, ahova az új befektetők részvényeiket a KELER-nek keletkeztetnie kellett. […]

Ez a csúszás ezért nem a társaságnak, hanem az új befektetőknek felróható okból következett be, azaz a társaság semmilyen módon nem késleltette az új részvényesek ajánlattételi kötelezettségének keletkezési időpontját.”

A Felügyelet a Kibocsátó fenti észrevételeit tudomásul vette, azonban megállapítását fenntartja, mivel a Kibocsátó által tett nyilatkozat nem tartalmaz olyan tényt, illetve körülményt, amely a tényállás jogsértő mivoltának megítélését érdemben befolyásolja. Az alaptőke-emelés tényét 2010. augusztus 10-én jelezte a Kibocsátó a KELER Zrt. felé. A nyári szabadságokra történő hivatkozást a Felügyelet nem tartja elfogadhatónak. A Kibocsátó által az Észrevételekben hivatkozott hosszú levelezést és a Kibocsátó által a befektetői számlaadatok megszerzésére irányuló erőfeszítéseket a Kibocsátó nem tudta megfelelően igazolni. A Felügyelet álláspontja szerint a Kibocsátó befektetői adatok megszerzésére irányuló magatartása nem éri el az ebben a helyzetben általában elvárható gondosságot.

II.3.4. A Felügyelet által alkalmazott intézkedés jogalapja, az intézkedés során értékelt körülmények

II.3.4.1. Az intézkedés jogalapja

A fenti II.3.1. pontban feltárt jogsértés alapján – a Psztv. 47. § (1) bekezdésére és a Tpt. 400. § (1) bekezdésének a) pontjára tekintettel – a határozat rendelkező részének I.3. pontjában figyelmeztettem a Kibocsátót, hogy a jövőben dematerializált értékpapír kibocsátása esetén minden esetben feleljen meg a Tpt. 9. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének és haladéktalanul értesítse a központi értéktárat az allokáció eredménye alapján az értékpapír-tulajdonos számlavezetőjének személyéről és a központi értékpapírszámlán jóváírandó értékpapír darabszámról.

II.3.4.2. Az intézkedés során értékelt körülmények

A II.3.1. pontban kifejtett jogszabálysértések esetében alkalmazott intézkedés során – figyelembe véve a Psztv. 47. § (4) bekezdésében foglaltakat – tekintettel voltam a Kibocsátó által tanúsított elvárható gondosság hiányára. Az Észrevételekben hivatkozott körülmény, miszerint a Kibocsátó a nyári szabadságok miatt nem intézkedett haladéktalanul a befektetői számlaadatok megszerzése érdekében, egy tőzsdén szereplő nyilvános társaság esetében nem minősül méltányolhatónak, a Kibocsátó nevében intézkedni jogosult vezető tisztségviselő jelenléte ebben az időszakban is elvárható.

II.4. Rendkívüli tájékoztatások – Gazdasági események

II.4.1. A Vizsgálat megállapításai

II.4.1.a)

A vizsgálat során megállapításra került, hogy a Kibocsátó 2010. április 14-én a K21585/2010 számon közzétett egy Befektetési ajánlatot. A termelési és beruházási tervek című fejezetben a Rudagipsz-Mix Ásványkincs-feldolgozó és Kereskedelmi Zrt.-ről (Rudagipsz-Mix Zrt.) szóló részben említésre kerül egy 1 milliárd forint összegű, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-vel (MFB Zrt.) kötött, 2009. június 17-i keltezésű hitelszerződés, melyet a Hasit Hungaria Kft. (Hasit Kft.) teljes vagyonának megvásárlására fordítana a Rudagipsz-Mix Zrt. […] A hivatkozott befektetési ajánlatban nem szerepel, hogy a megvásárolni kívánt Hasit Kft. felszámolás alá került, annak 2009. december 24-től a Pannon Vagyonkezelő és Felszámoló Kft. (Felszámoló Társaság) a felszámolója.

A Hasit Kft.-hez kirendelt felszámoló biztos 2010. április 16. napján kelt levelében felhívta a Kibocsátó vezérigazgató-helyettesének és a Rudagipsz-Mix Zrt. vezérigazgatójának a figyelmét, hogy a 2010. április 14-i befektetési ajánlatnak a Hasit Kft-re vonatkozó részeit – az abban foglaltak rendezetlen jogi háttere miatt – töröljék az ajánlatból. A Kibocsátó nem járt el kellő gondossággal, amikor nem ellenőrizte a fenti, 2010. április 19. napján átvett levélben foglaltakat.

A Kibocsátó a felszámoló biztos hivatkozott levelében említett tények közül egyedül a Hasit Kft. kapcsán a befektetési ajánlatban hivatkozott, az MFB Zrt.-vel kötött hitelszerződés meghiúsulását tette közzé, azt is jelentős késedelemmel, csak a rendszeres tájékoztatásként K83232/2010. számon 2010. november 10. napján közzétett a 2010. november 9-i időközi vezetőségi beszámolójában.

II.4.1.b)

A Kibocsátó a Felügyelet rendelkezésére bocsátott egy 2010. július 6-i keltezésű, a Felszámoló Társaság által a Rudagipsz-Mix Zrt. vezérigazgatójának írt levelet, melyből megállapítható, hogy az MFB Zrt. által a Hasit Kft. megvásárlására 2010. március 14-ig biztosított rendelkezésre tartási idő, majd az MFB Zrt.-vel kötött hitelszerződés megszűnését követően a felszámoló biztos által nyitva hagyott további 60 napos türelmi időszak eredménytelenül telt el. A Hasit Kft. megvásárlására 2008. december 16-án kötött szerződésben foglalt vételár nem került a Rudagipsz-Mix Zrt. által kiegyenlítésre, így a Hasit Kft. „f.a.” egyoldalúan elállt a szerződéstől, valamint jelezte, hogy birtokába kíván lépni a gazdálkodó szervezet tulajdonát képező ingatlanoknak. Az eseményt a Kibocsátónak a PM rendelet 4. számú melléklet 4.9. pontja alapján, mint a Kibocsátó érdekkörébe tartozó, konszolidációs kötelezettség alá tarozó társaság kockázati tényezőinek jelentős megváltozását, közzé kellett volna tennie.

II.4.2. Megállapítások minősítése

Minősítés a II.4.1.a) pont vonatkozásában

A célvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Kibocsátó nem tartotta be maradéktalanul a Tpt. szabályozott információk félrevezető tartalmára, valamint a PM rendelet rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteendő információk körére vonatkozó előírásainak egyes szabályait.

A fentiekkel a Kibocsátó nem tartotta be a Tpt. 57. § (2) bekezdésének, illetve PM rendelet 4. számú mellékletének 1.15 és 1.16 pontjainak előírásait. A Tpt. 57. § (2) bekezdése szerint ha a kibocsátóról olyan valótlan adat kerül nyilvánosságra, amely az általa kibocsátott értékpapír értékét vagy hozamát érintheti, köteles a valóságnak megfelelő adatok haladéktalan nyilvánosságra hozatalára. A kibocsátó nyilatkozatát a Tpt. 56. §-ában meghatározott módon és a valótlan adat megjelenésének helyén is közzé kell tenni. A PM rendelet pedig előírja, hogy a kibocsátónak rendkívüli tájékoztatás keretében közzé kell tennie minden olyan információt, amely az adott értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érinti, így a legutolsó tájékoztatásban közzétetthez képest a kockázati tényezők jelentős változását, valamint a legutolsó tájékoztatásban közzétetthez képest a kibocsátó terveinek, stratégiájának jelentős változását is.

Minősítés a II.4.1.b) pont vonatkozásában

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Kibocsátó nem tartotta be maradéktalanul egy, az érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaság vonatkozásában a PM rendeletben megfogalmazott rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat. A vonatkozó szabályozás szerint, ha a kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaság nem köteles a Tpt. alapján rendszeres és rendkívüli tájékoztatást közzétenni, akkor minden, ezen társaság esetében jelentőséggel bíró információt a kibocsátó teszi közzé, amennyiben az információ a kibocsátó értékpapírjainak értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érinti. A PM rendelet 4. számú melléklet 4.9. pontja szerint ilyen információnak minősül a legutolsó tájékoztatásban közzétett kockázati tényezők jelentős megváltozása.

II.4.3. Észrevételek, nyilatkozatok és azok értékelése

Észrevétel a II.4.1.a) pont vonatkozásában

A Kibocsátó Észrevételében – többek között – az alábbiakat adta elő:

„A hivatkozott befektetési ajánlatból egyértelműen kiderül, hogy a Hasit Hungária Kft. egyetlen vagyoneleme sem képezte az akkor még tervezett apport tárgyát. A felszámoló által 2010. április 16-án küldött levél megfogalmazása teljes mértékben eltér az akkori jogi helyzettől. […]”

A Felügyelet a Kibocsátó észrevételeit tudomásul vette, azonban megállapítását fenntartja, mivel a Kibocsátó által tett nyilatkozat nem tartalmaz olyan tényt, illetve körülményt, amely a tényállás jogsértő mivoltának megítélését érdemben befolyásolja. […] A Kibocsátó által az Észrevételekben hivatkozott pereket szintén közzé kellett volna tennie a PM rendelet alapján.

[…]

Észrevétel a II.4.1.b) pont vonatkozásában

A Kibocsátó Észrevételében – többek között – az alábbiakat adta elő:

„A Hasit Hungária Kft. elállását és önkényes birtokba lépését érdekeltségünk nem fogadta el, az elállás érvénytelenségének megállapítása iránt kifogásolási eljárást kezdeményeztünk az illetékes Pest Megyei Bíróságnál, a birtokháborítással kapcsolatosan pedig több birtokper is indult a felek között. Figyelemmel a számos jogi eljárásra, cégünk nem ítélte úgy meg, a Rudagipsz-Mix Zrt.-vel kapcsolatos kockázati tényezők jelentősen megváltoztak volna, így nem tartottuk szükségesnek rendkívüli tájékoztatás megjelentetését.”

A Felügyelet a Kibocsátó észrevételeit tudomásul vette, azonban megállapítását fenntartja, mivel a Felügyelet álláspontja szerint a Felszámoló Társaság elállása a legutolsó tájékoztatásban foglaltakhoz képest – lásd a K21585/2010. számon közzétett Befektetési ajánlatot - kockázati tényező jelentős megváltozásának minősül, így az eseményt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően közzé kellett volna tenni.

II.4.4. A Felügyelet által alkalmazott intézkedés jogalapja, az intézkedés során értékelt körülmények

II.4.4.1. Az intézkedés jogalapja

A II.4.1. pontban feltárt jogsértések alapján – a Psztv. 47. § (1) bekezdésére és a Tpt. 400. § (1) bekezdésének a) pontjára tekintettel – a határozat rendelkező részének I.4. pontjában figyelmeztettem a Kibocsátót, hogy a jövőben teljeskörűen és határidőben tegyen eleget a részvényeihez kapcsolódó minden, a részvények értékét vagy hozamát, illetve a Kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének, ennek keretében minden esetben haladéktalanul intézkedjen az általa kibocsátott értékpapír értékét vagy hozamát érintő valótlan adat nyilvánosságra kerülése esetén a valóságnak megfelelő adatok nyilvánosságra hozataláról.

II.4.4.2. Az intézkedés során értékelt körülmények

A II.4.1. pontban feltárt jogsértések vonatkozásában az intézkedés alkalmazásánál tekintettel voltam a tőkepiac transzparens működéséhez fűződő befektetői érdek kiemelt fontosságára.

II.5. Egyéb vizsgált területek - az Audit Bizottság működése

II.5.1. A Vizsgálat megállapításai

A célvizsgálat során a Kibocsátó által rendelkezésre bocsátott dokumentumban a Kibocsátó nyilatkozott arról, hogy a Kibocsátónál 2010. augusztus 2. napjától 2011. április 3. napjáig működő Audit Bizottság összetétele nem felel meg a Tpt. 62. §-ában meghatározott követelményeknek.

II.5.2. Megállapítások minősítése

A Tpt. 62. § (1) és (2) bekezdései alapján a szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátójának legalább három tagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a kibocsátó legfőbb szerve választja. Az audit bizottság legalább egy tagjának függetlennek kell lennie és rendelkeznie kell számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel. Az audit bizottság tagjává nem válaszható meg az igazgatóság azon tagja, aki a kibocsátóval munkaviszonyban áll.

II.5.3. Észrevételek, nyilatkozatok és azok értékelése

A Kibocsátó az alábbi észrevételt tette:

„Társaságunk a T. Felügyelet kérdésére jelezte, hogy az Audit Bizottság létszáma átmenetileg két főre csökkent és a következő közgyűlésig átmenetileg Kálmán Gábor igazgatótanácsi tag segíti az Audit Bizottság munkáját. A 2011. április 4-i közgyűlésen Kálmán Gábor igazgatótanácsi tagot ennek megfelelően a közgyűlés megválasztotta az Audit Bizottság tagjává.”

A Kibocsátó a Felügyelet megállapításait nem vitatta, a Felügyelet a megállapítását fenntartja.

II.5.4. A Felügyelet által alkalmazott intézkedés jogalapja, az intézkedés során értékelt körülmények

II.5.4.1. Az intézkedés jogalapja

A II.5.1. pontban feltárt jogsértés alapján – a Psztv. 47. § (1) bekezdésére és a Tpt. 400. § (1) bekezdésének a) pontjára tekintettel – a határozat rendelkező részének I.5. pontjában figyelmeztettem a Kibocsátót, hogy az Audit Bizottság összetétele a jövőben mindenkor feleljen meg a Tpt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek.

II.5.4.2. Az intézkedés során értékelt körülmények

A feltárt jogszabálysértés vonatkozásában alkalmazott intézkedés során tekintettel voltam arra, hogy az Audit Bizottság törvényi előírásnak megfelelő működése kiemelten fontosnak tekinthető a Kibocsátó biztonságos és prudens működése szempontjából.

II.6. Egyéb vizsgált területek – Bennfentes személyek, bennfentes lista

II.6.1. A Vizsgálat megállapításai

A célvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Kibocsátó a Tpt. 201/D. § (7) bekezdése szerinti formában nem készített szabályzatot. Erről a Kibocsátó 2010. december 6. napján kelt, a Felügyeleten 99628/12/2010. számon iktatott levelében tájékoztatta a Felügyeletet.

II.6.2. Megállapítások minősítése

Fentiekkel a Kibocsátó megsértette a Tpt. 201/D. § (7) bekezdését.

A hivatkozott jogszabályhely szerint a bennfentes információhoz hozzáférő személyekről nyilvántartás vezetésére kötelezett személy a szabályzatban

a) meghatározza

aa) a javában vagy nevében eljáró, nyilvántartást vezető természetes nyilvántartást vezető személy kijelölésének szabályait;

ab) a nyilvántartás vezetésére kijelölt személyt;

ac) a nyilvántartásba vétel, és törlés eljárási szabályait; és

b) tájékoztatja a javában vagy nevében eljáró személyeket

ba) a nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről; továbbá

bb) a bennfentes információval való visszaélésnek és az ilyen információ nem megfelelő továbbításának következményeiről.

II.6.3. Észrevételek, nyilatkozatok és azok értékelése

A Kibocsátó a Felügyelet megállapítására az alábbi észrevételt tette:

„Társaságunk hivatkozott levelében jelezte, hogy a bennfentes információk nyilvántartásával kapcsolatban nem rendelkezik külön szabályzattal. A Felügyeletnek benyújtott nyilvántartásból megállapításra került, hogy Társaságunk a nyilvántartásra vonatkozóan teljes körűen betartja a Tpt. ide vonatkozó előírásait. A Társaság a T. Felügyelet jelzése alapján el fogja készíteni a megfelelő szabályzatot, amelyet az igazgatótanács elé terjeszt majd elfogadásra.”

A Felügyelet a Kibocsátó észrevételét tudomásul vette, megállapítását továbbra is fenntartja.

II.6.4. A Felügyelet által alkalmazott intézkedés jogalapja, az intézkedés során értékelt körülmények

II.6.4.1. Az intézkedés jogalapja

A II.6.1. pontban feltárt jogsértés alapján – a Psztv. 47. § (1) bekezdésére és a Tpt. 400. § (1) bekezdésének a) pontjára tekintettel – a határozat rendelkező részének I.6. pontjában figyelmeztettem a Kibocsátót, hogy a jövőben mindenkor teljesítse a Tpt. 201/D. § (7) bekezdésében meghatározott bennfentes nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó szabályzat elkészítésére vonatkozó kötelezettségét.

II.6.4.2. Az intézkedés során értékelt körülmények

A feltárt jogszabálysértés vonatkozásában alkalmazott intézkedés során tekintettel voltam arra, hogy a bennfentes információhoz hozzáférő személyekről vezetett nyilvántartásra vonatkozó szabályzat megléte a szabályozott piacon jelen lévő Kibocsátó törvényes és transzparens működése szempontjából kiemelt fontosságú. E szabályzat meglétének a Felügyelet a bennfentes kereskedelmet megvalósító ügyletek ellenőrzése és kiszűrése érdekében meghatározó jelentőséget tulajdonít. Enyhítő körülményként vettem figyelembe ugyanakkor a Kibocsátónak a Felügyelettel kapcsolatban tanúsított együttműködési hajlandóságát.

III. Bírság kiszabása

III.1. A bírság kiszabásának jogalapja

A Tpt. 405. § (1) bekezdése alapján a Felügyelet a kibocsátót az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt kötelezettsége, továbbá a saját szabályzatában foglaltak megszegése, kijátszása, elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén bírság megfizetésére kötelezheti.

A Psztv. 47/A. § (1) bekezdése alapján a 4. §-ban meghatározott szervezetekkel és személyekkel, így a kibocsátókkal szemben kiszabható felügyeleti bírság összege százezer forinttól kétmilliárd forintig terjedhet.

III.2. A bírság kiszabásának oka és célja, a bírság összegének megállapítása során figyelembe vett körülmények

A Psztv. 1. § (2) bekezdése részletesen felsorolja a Felügyelet tevékenységének célját, mely célok elérése érdekében szükséges, hogy a Felügyelet fellépjen minden olyan, az ellenőrzési eljárásaiban tapasztalt vagy egyéb módon tudomására jutott magatartással szemben, ami alkalmas arra, hogy sértse a befektetők érdekeit. A Kibocsátó a jogszabályok előírásai szerint nyújtott objektív információk átláthatóságának biztosításával járul hozzá a befektetők által hozott megalapozott döntéshez és a pénzügyi piacok iránti bizalom megerősítéséhez. A Felügyelet ezért kiemelt hangsúlyt fektet a kibocsátókra vonatkozó előírásoknak történő megfelelés betartásának elérésére, továbbá különösen fontosnak tartja, hogy a pénzügyi információk felhasználói (befektetők, elemzők, gazdasági sajtó stb.) számára a pénzügyi jelentések, beszámolók világos, teljes és átlátható képet nyújtsanak a kibocsátó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, annak alakulásáról, a működésével kapcsolatos kockázatokról és a tevékenysége során felmerülő bizonytalanságokról. A vizsgálat által feltárt jogszabálysértések közös jellemzője, hogy azok magukban hordozzák a befektetők érdeksérelmének a kockázatát, sérül a megbízható és valós összkép. A befektetők érdekeinek lehetséges sérelme valamennyi, a bírság kiszabásakor hivatkozott tényállás mellett kimutatható.

A rendelkező rész II. pontjában meghatározott mértékű bírságot – a Psztv. 47. § (4) bekezdésére és a Tpt. 399. § (5) bekezdésére is figyelemmel – a jelen határozat indokolásának II.1.1, II.2.1., II.5.1. és II.6.1., pontjaiban részletesen kifejtett jogszabálysértések, illetve a befektetők lehetséges érdeksérelme miatt, azok súlyára tekintettel – a határozat indokolásának II.1.4.2., II.2.4.2., II.5.4.2. és II.6.4.2. pontjaiban meghatározott körülményeket is mérlegelve – szabtam ki a Kibocsátóval szemben.

A bírságkiszabás során

· a rendelkező rész I.1. pontja vonatkozásában:

Enyhítő körülményként értékeltem, hogy a Kibocsátó a hiba megszüntetése érdekében már tett intézkedéseket, melyek a jogsértő állapot megszüntetésére irányulnak.

· a rendelkező rész I.2. pontja vonatkozásában:

Enyhítő körülményként értékeltem, hogy a Kibocsátó közzétételi kötelezettségeinek bár késedelmesen, de eleget tett.

· a rendelkező rész I.5. pontja vonatkozásában:

Enyhítő körülményként értékeltem a Kibocsátó eljárás során tett nyilatkozatát és a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedését.

· a rendelkező rész I.6. pontja vonatkozásában:

Enyhítő körülményként értékeltem, hogy a Kibocsátó szándékában áll a jogszabálysértő állapot mielőbbi megszüntetése, aminek keretében – tájékoztatása szerint – a megfelelő bennfentes szabályzatot el fogja készíteni, amelyet az igazgatótanács elé terjeszt majd elfogadásra.

Fentiek alapján a bírság összegét a jogszabály alapján megállapítható összeg alsó határához közelítve, 3.000.000 forintban, azaz hárommillió forintban határoztam meg.

IV. Rendkívüli adatszolgáltatás

A Tpt. 400. § (1) bekezdésének g) pontja szerint a Felügyelet – többek között – a kibocsátót meghatározott tartalmú rendkívüli adatszolgáltatás teljesítésére kötelezheti.

A feltárt jogszabálysértések megszüntetése érdekében, azok befektetőkre gyakorolt hatására tekintettel figyelemmel kívánom kísérni a határozatom alapján eszközölt intézkedések végrehajtását, ezért a Tpt. 400. § (1) bekezdésének g) pontja alapján jelen határozat rendelkező részének III. pontjában rendkívüli adatszolgáltatás keretében köteleztem a Kibocsátót, hogy jelen határozat kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül a honlapjára vonatkozóan a szabályozott információ korlátozástól mentes és folyamatos elérhetőségének biztosítására vonatkozó jogszabályoknak való megfeleselésről szóló igazolást, valamint a Kibocsátó Igazgatótanácsa által elfogadott, a jogszabályi előírásoknak megfelelő bennfentes nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó szabályzatát küldje meg a Felügyelet számára.

***

A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul.

A határozatban alkalmazott felügyeleti intézkedések alkalmazása során tekintettel voltam a Psztv. 47. § (4) bekezdésének a), b), f) és i) pontjaiban foglaltakra.

A határozatot - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 119. § (6) bekezdésére tekintettel – a Felügyeletnek az eljárás megindításakor hatályos Psztv. 4. § (1) bekezdésének h) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hoztam meg.

A késedelmi pótlék Felügyelet általi felszámításának lehetőségét a Ket. 138. §-a biztosítja. A közigazgatási végrehajtás szabályainak a Felügyelet által kiszabott bírság kapcsán való alkalmazási lehetősége a Psztv. 35. § (2) bekezdésén, valamint a Ket. 127. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, a 100. § (2) bekezdésén, 109. § (1) bekezdésén és 110. § (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein és 330. § (2) bekezdésén és a 338. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

A határozat a Ket. 128. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a közlés napján jogerős.

Budapest, 2011. július 11.

Dr. Szász Károly s.k.,
a PSZÁF elnöke

Ugrás az oldal tetej
kroni24 2011. 07. 21. 12:32
#105937
SZÉP!!!!!!!!!!!!
watson
watson 2011. 07. 21. 12:23
Előzmény: #105935  exmnbs1
#105936
Elkaptam hova lett a befektetők pénze:
link
:DD
exmnbs1 2011. 07. 18. 14:04
Előzmény: #105934  fxman
#105935
tényleg klassz majd -6%(((((
fxman 2011. 07. 18. 13:53
#105934
Nem ártott már egy kis emelkedés, legalább 140-ig elmehetne.
link
Törölt felhasználó 2011. 07. 18. 08:09
Előzmény: #105932  exmnbs1
#105933
Azért jól el beszélgetsz magadba ))))
exmnbs1 2011. 07. 17. 11:32
Előzmény: #105931  nagypalzoltan
#105932
mind a 7 cég végrehajtás alatt van, ebből párat be is ismertek

rudagipsznél a 10 új kliens szsvsz a melósaik, akiket nem fizettek

elég égő hogy párszáz rongyot sem tudnak perkálni

ha neked ez jó akkor gratulálok

útmutatás? a bennfentesek adják, lásd német nagyobb kiszórt pakkok
nagypalzoltan 2011. 07. 17. 09:13
Előzmény: #105930  exmnbs1
#105931
ex:

Az Apeh szerint a cégem is felszámolás alatt van.
(pedig nincs)

egyszer utána kérdeztem asszem a rudagipszre és azt mondta a jegyző, behajtó, hogy pár százezer forint a saruk..
egyébként van a pfaszef oldalán egy engedményező határozat, amire bank titkok miatt nem ad magyarázatot a pfaszef, szerintem az arról szól, hogy az ajánlatot csak a pfaszef vizsgálat lezárása után kelljen adni a kamu usa cégnek.
Valszeg együtt működtek a pfaszeffel és így gyenge büntit kaptak..

végül is ez így jó nekünk, bár a bennfenteség, mint mindig itt is kérdéses...

jó lenne valami irány mutatás...
exmnbs1 2011. 07. 15. 22:50
Előzmény: #105929  exmnbs1
#105930
egyedül a RK Bányatársaság nincs végrehajtási eljárásba vonva!!!!!!!!
exmnbs1 2011. 07. 15. 22:48
Előzmény: #105928  exmnbs1
#105929
polus sziklanak is van adótartozása
Az állami adóhatóság nyilvántartásában 2011.07.10-án/én az alábbi végrehajtási eljárással érintett adószámok szerepelnek:
Az adózó neve (elnevezése) Adószáma
PÓLUS SZIKLA ÁSVÁNYFELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

link

atombeton is végrehajtás alatt van
exmnbs1 2011. 07. 15. 22:03
Előzmény: #105927  exmnbs1
#105928
ferroflock és ferroblock
33. A végrehajtás adatai
33/1.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. április 19.
A végrehajtás ügyszáma: 6602627849
A végrehajtást elrendelő megnevezése: APEH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága Hátralékkezelési Osztály 1.
Az értesítés (indítás) kiállításának időpontja: 2011. június 1.

Bejegyezés kelte: 2011/06/01
Hatályos: 2011/06/01 ...
exmnbs1 2011. 07. 15. 22:01
Előzmény: #105926  exmnbs1
#105927
rk, pólus szikla nem

atombeton is végrehajtás alá került
33. A végrehajtás adatai
33/1.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. április 19.
A végrehajtás ügyszáma: 6602628451
A végrehajtást elrendelő megnevezése: APEH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága Hátralékkezelési Osztály 1.
Az értesítés (indítás) kiállításának időpontja: 2011. május 31.

Bejegyezés kelte: 2011/05/31 Közzétéve: 2011/06/16
Hatályos: 2011/05/31 ...
exmnbs1 2011. 07. 15. 21:57
Előzmény: #105925  exmnbs1
#105926
cemcc is még végrehajtás alatt
exmnbs1 2011. 07. 15. 21:55
Előzmény: #105924  exmnbs1
#105925
polus ferroclean detto
rudaferrox is végrehajtás alá került
33. A végrehajtás adatai
33/1.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. április 19.
A végrehajtás ügyszáma: 6602628451
A végrehajtást elrendelő megnevezése: APEH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága Hátralékkezelési Osztály 1.
Az értesítés (indítás) kiállításának időpontja: 2011. május 31.

Bejegyezés kelte: 2011/05/31 Közzétéve: 2011/06/16
Hatályos: 2011/05/31 ...
exmnbs1 2011. 07. 15. 21:40
Előzmény: #105923  exmnbs1
#105924
pólus kincs továbbra is végrehajtás alatt
exmnbs1 2011. 07. 15. 21:31
Előzmény: #105922  exmnbs1
#105923
nem véletlenek az eladások
rudagipsz-mix:
33. A végrehajtás adatai
33/3.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2010. augusztus 31.
A végrehajtás ügyszáma: 8503540689
A végrehajtást elrendelő megnevezése: APEH Közép-magyarországi Regionális Főigazgatóság Kelet-budapesti Hátralékkezelési Osztály 2.
Az értesítés (indítás) kiállításának időpontja: 2010. november 5.

Bejegyezés kelte: 2010/11/06
Hatályos: 2010/11/06 ...


33/4.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. március 29.
A végrehajtás ügyszáma: 52021/Ü/70074/2011/2
A végrehajtást elrendelő megnevezése: Dr Sándor József közjegyző 5600 Békéscsaba, ANDRÁSSY U.7. i/2.
Az értesítés (indítás) kiállításának időpontja: 2011. március 29.

A változás időpontja: 2011/04/06
Bejegyezés kelte: 2011/04/06
Hatályos: 2011/04/06 ...


33/5.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2376/2011/5.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Kandra Árpád)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...
33/6.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2377/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Kelemen Jánosné)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...


33/7.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2378/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Vincze Tamás)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...


33/8.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2379/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Garan Szabolcs)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...


33/9.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2380/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Girincsi János)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...


33/10.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2381/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Képíró Pál)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...


33/11.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2382/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Munkácsi Gábor)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...


33/12.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2383/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Nagy Sándor)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...


33/13.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2384/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Orosz Attila)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...


33/14.
A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2011. június 16.
A végrehajtás ügyszáma: 0501-16.Vh.2385/2011/3.
A végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma: 501
A végrehajtást elrendelő bíróság megnevezése: Miskolci Városi Bíróság
Megjegyzés: (Vh.kérő: Tóth József)

A változás időpontja: 2011/07/04
Bejegyezés kelte: 2011/07/04
Hatályos: 2011/07/04 ...
exmnbs1 2011. 07. 15. 21:16
Előzmény: #105921  exmnbs1
#105922
8.án pedig 70K-t Frankfurtban

az is a tiétek lesz szerintem
exmnbs1 2011. 07. 15. 21:14
Előzmény: #105920  exmnbs1
#105921
ma kivágtak kb 5.6K-t Németországban

rátok szörták szvsz